Borsodi L. László Kolozsváron

2017. márci­us 10-én, pénte­ken 18 órától kerül sor Ko­lozsváron a Györkös Mányi Al­bert Emlékházban (Re­pub­li­cii u. 5. sz.) Bor­so­di L. László Fel­jegyzések a földről (2012), a Par­ton (2013) és az Utolér, szem­bejön (2016) című próza­versköte­te­i­nek be­mu­tatójára. A csíksze­re­dai Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó gon­dozásában meg­je­lent köny­ve­ket Bodó Márta szer­kesztő mu­tat­ja be a szerző je­lenlétében.