Domokos Gézára emlékeznek

4d22af30e60abaaa4635886a493b49fd_XL

Az erdélyi ma­gyar művelődésszer­vező, író és po­li­ti­kus halálának ti­ze­dik évfor­dulója al­kalmából nyilvános meg­emlékezést szer­vez a Do­mo­kos Géza Egyesület és a Kri­ter­ion Alapítvány június 26-án Csíksze­redában, va­la­mint 27-én magánjel­legű meg­emlékezést Zágon­ban.

Do­mo­kos Géza ve­zetése alatt (1969–1990) a Kri­ter­ion Könyv­ki­adó a ma­gyar szépiro­da­lom és tu­dományosság te­kintélyes és si­ke­res műhelyévé vált. Saját val­lomása sze­rint a Kri­ter­ion si­kerét egy­aránt köszönhet­te szerzőinek, szer­kesztőinek, ter­jesztőinek, ol­vasóinak, va­la­mint az önkéntes történészekből, írókból, műfordítókból, ku­tatókból álló tanácsadói testületének. Elköte­le­zett híve volt a ma­gyar és román kultúra egymásra­utaltságának. A ma­gyar mel­lett, a Kri­ter­ion román, német, szerb­h­orvát, ukrán, jid­dis, szlovák, orosz, tatár és török nyel­ven je­len­te­tett meg műve­ket.
A romániai rend­szerváltást követően a Romániai Ma­gyar De­mok­ra­ta Szövetség egyik alapítójaként és elnökeként (1989–1993) val­lot­ta, hogy a romániai ma­gyarság nem­ze­ti céljai elválaszt­ha­tat­la­nok az ország jogállam–, gaz­dasági re­form–, il­let­ve a de­mokráciát és jólétet meg­ala­pozó polgári erény-igénytől.
A 2011-ben ala­kult Do­mo­kos Géza Egyesület a köz szel­le­mi gya­ra­podását célzó szak­mai beszélgetések, diákképzések, fi­a­ta­lok támo­gatása, tel­jesítmény-ju­tal­mazások és a névadó ha­gyatékának is­mer­tetése révén kívánja ápol­ni Do­mo­kos Géza emlékét, ol­vas­ható az egyesület a közleményében. eirodalom.ro