Irodalom a Tusványoson

Számos iro­dal­mi ren­dezvénnyel ke­cseg­tet az idei Bálványo­si Sza­bad­egye­tem és Diáktábor. Július 19-én, szerdán a Ja­nus Pan­no­ni­us Iro­dal­mi Kávéházban 12 órától: Egy nyug­ha­tat­lan em­ber – a Bánffy Miklós-kiállítás ka­talógusának be­mu­tatása (ma­gyar és an­gol nyelvű ki­advány). Sze­be­ni Zsu­zsa szerzővel (igaz­gató, Ba­las­si Intézet, Ma­gyar­ország Kul­turális Központ­ja – Sep­si­szentgyörgy)Bánffy-Molnár Kata és Far­kas Ad­ri­en­ne (alapító ta­gok, Ca­ro­la Egyesület) beszélget­nek.

13.30 – Ke­let és a ma­gyar szel­le­mi ha­gyományok
Far­kas Lőrinc Imre (költő, fi­lozófus)
Kiss Mao-Tun István (művelődéstörténész, ma­gyar őstörténet-ku­tató)
Mo­derátor: György At­ti­la (író)

15.30: Enu­meráció – Fi­a­tal ma­gyar írók Kárpátaljáról: Csor­nyij Dávid, Lőrincz P. Gab­ri­el­la, Marcsák Ger­gely, Sh­rek Tímea
Mo­derátor: Pál Dániel Le­ven­te

Július 20-án:
11.30 – Lo­ja­litás és iden­titás: L. Si­mon László Körbejárni a hazát című új esszékötete kapcsán a szerzővel Mile La­jos ko­lozsvári főkon­zul beszélget
13.00 – Könyv­be­mu­tató
De­me­ter Szilárd – Kéket kékért
Ku­biszyn Vik­tor – Drog­napló
Musz­ka Sándor – Sa­nyi bá
Pál Dániel Le­ven­te – Az Úr Nyol­ca­dik Kerülete + Álma­ink pi­ros sport­ladája

14.30 – Könyv­be­mu­tató és beszélgetés a rend­szerváltásról
Könyv­be­mu­tató: … és az ünnep min­dig el­ma­rad?
Kónya Imre (ügyvéd, po­li­ti­kus)
A köny­vet be­mu­tat­ja: Németh Zsolt (elnök, Külügyi Bi­zottság, Országgyűlés)
Mo­derátor: Gulyás Ger­gely (al­elnök, Országgyűlés)
15.30 – Könyv­be­mu­tató: Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők.
Fri­gyesy Ágnes újságíró, fotóri­por­ter kötete
Fe­rencz Béla Er­vin OFM, Tőkés István és Bíró János An­tal OFM atyákról
A köny­vet be­mu­tat­ja: Tódor At­ti­la (segédlelkész, Szent Ke­reszt Plébánia, a Mária Rádió mun­katársa)
Mo­derátor: Boér Károly (műsor­ve­zető, tudósító, Ma­rosvásárhe­lyi Rádió)

Július 21-én, pénte­ken:
12.00 – Történe­lem és mítosz a 20. századi román-ma­gyar vi­szony­ban
Za­horán Csa­ba (történész, Bu­da­pest)
Bodó Bar­na (egye­te­mi tanár, Sa­pi­en­tia EMTE)
Mo­derátor: Csin­ta Samu (újságíró, Sep­si­szentgyörgy)
14.00 – Zalán Ti­bor és Molnár Vil­mos szerzői est­je
Műsor­ve­zető: Pál Dániel Le­ven­te
15.30 – Bom­lott cim­ba­lom – Arany János is­me­ret­len arca
Ma­rosán Csa­ba (színész, Ko­lozsvári Álla­mi Ma­gyar Színház) előadása

eirodalom.ro