Kiosztották a József Attila-díjakat

b58da682376f6a93f5f57b5696e340d7_XL

Márci­us 14-én Bu­da­pes­ten átadták az álla­mi művésze­ti díja­kat. Az erdélyi­ek közül ezúttal Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője, és Csen­der Le­ven­te író részesült kitüntetésben. Íme a lis­ta:

Ki­emel­kedő iro­dal­mi – költői, írói, műfordítói, iro­da­lomtörténészi – tevéke­nysége el­is­meréseként József At­ti­la-díjban részesült:
CS. VAR­GA ISTVÁN, iro­da­lomtörténész, kri­ti­kus, szer­kesztő, az Eötvös Loránd Tu­dományegye­tem Bölcsésztu­dományi Kar nyu­gal­ma­zott egye­te­mi tanára,
CSEN­DER LE­VEN­TE író,
FI­LIP TAMÁS, a Kortárs című folyóirat volt szer­kesztője, költő, iro­da­lomtörténész,
JÁMBORNÉ BA­LOG TÜNDE prózaíró,
KOLLÁR ÁRPÁD, a Fi­a­tal Írók Szövetségének elnöke, költő, műfordító, iro­da­lom­szer­vező,
LO­VAS IL­DIKÓ író, műfordító, kri­ti­kus, szer­kesztő,
MOLNÁR VIL­MOS író, szer­kesztő,
SI­POS LA­JOS iro­da­lomtörténész, szer­kesztő, a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia köztestületi tag­ja.

Ma­gyar­ország Babérko­szorúja-díjat nyújtot­tak át a ma­gyar iro­da­lom területén nyújtott ki­emel­kedő tel­jesítménye el­is­meréseként:

KAB­DEBÓ TAMÁS József At­ti­la-díjas író, költő, műfordító, a ge­or­ge­tow­ni The Uni­ver­sity of Gu­ya­na Lib­rary és az írországi May­no­oth Uni­ver­sity Lib­rary volt igaz­gatója, a dub­li­ni Uni­ver­sity Col­l­e­ge volt tanára részére,
PETŐCZ ANDRÁS József At­ti­la-díjas író, költő részére,
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ József At­ti­la-díjas költő, műfordító, néprajz­ku­tató, a Ma­gyar Művésze­ti Akadémia ren­des tag­ja részére.

eirodalom.ro