Kolozsvár: “Árdeli tűnt Athén”

Május 22-e és 23-a között “Árde­li tűnt Athén” címmel Ko­lozsvár kul­turális, iro­dal­mi örökségével, je­lenével kap­cso­la­tos kon­fe­ren­ciára és mi­ni­feszt­re lesz. A ren­dezvény részle­tes prog­ram­ja:

Május 22. (hétfő)

Helyszín: Babeş-Bo­lyai Tu­dományegye­tem, Bölcsészet­tu­dományi Kar, Kápol­na­te­rem (Horea u. 31.)
Köte­lező bol­dogság
13:00 – 13:45 – Nor­man Ma­nea Köte­lező bol­dogság (FISZ–Je­len­kor, 2016) című könyvének kétnyelvű be­mu­tatója. Résztvevők: Demény Péter, Doru Pop és Val­la­sek Júlia
„árde­li tűnt Athén” – iro­da­lomtörténeti tanácskozás

14:00-14:30 – T. Szabó Le­ven­te előadása
14:30-15:00 – Boka László előadása
15:00-15:30 – Balázs Imre József előadása
15:30-16:00 – Bányai Éva előadása

16:15-16:45 – Molnár Illés előadása
16:45-17:15 – Uri Dénes előadása
17:15-17:45 – Lap­is József előadása
A har­ma­dik ipa­ri for­ra­da­lom csöndje
Helyszín, időpont: Bul­ga­kov Kávéház, 20:30
Kulcsár Árpád A har­ma­dik ipa­ri for­ra­da­lom csöndje című (FISZ, 2017) verskötetének be­mu­tatója. Résztvevők: Kulcsár Árpád, Se­lyem Zsu­zsa, Szőllőssy Balázs

Május 23. (kedd)

Helyszín: Babeş-Bo­lyai Tu­dományegye­tem, Bölcsészet­tu­dományi Kar, Kápol­na­te­rem (Horea u. 31.)
Ko­lozsvár live
10:00-12:00 – Kortárs ko­lozsvári fi­a­tal szerzők ke­rek­asz­tal-beszélgetése, majd fel­ol­vasása: André Fe­renc, Horváth Ben­ji, Kulcsár Árpád, Láng Or­so­lya, Se­restély Zalán, Szőcs Pet­ra, Karácso­nyi Zsolt ve­zetésével

Állat­kert Ko­lozsváron

14:00-15:30
Ko­lozsvár-rep­re­zentációk és szim­bo­lizációs stratégiák – ke­rek­asz­tal-beszélgetés: György Péter, Kádár Mag­or, Ke­szeg Anna és Se­lyem Zsu­zsa részvételével

Ko­lozsváron találtam
16:00-17:30
Tom­pa And­rea szerzői est­je: Me­lyik Ko­lozsvár?
Beszélgetőpart­ner: Vis­ky András
Spo­ken Város (Ko­lozsvárS­lam)
Helyszín, időpont: Bul­ga­kov Kávéház, 20:00-22:00

eirodalom.ro