Korpa Tamás és Muszka Sándor estjéről

bc93457e48c8d9131ca9b06b0f3e77af_XL

Ho­gyan le­het be­kerülni a fi­a­tal írók közé, va­jon van­nak-e áthúzások egy költő vázla­ta­in és mi­lyen el­fe­le­dett költőóriáso­kat tart számon a két vendég. Többek közt ezekről fag­gat­ta Musz­ka Sándort és Kor­pa Tamást Murányi Sándor Olivér a Ma­gyar Költészet Napjának ünneplésére szer­ve­zett iro­da­lom es­ten a székely­ud­var­he­lyi G. Cafféban.

Kor­pa Tamás fel­vidéki származású költő, az elmúlt évben je­lent meg két kötete, s ugyan­eb­ben az évben a Fi­a­tal Írók Szövetségének (FISZ) elnökévé is válasz­tották. Murányi kérésére be­mu­tat­ta az iro­dal­mi szer­ve­zet tevéke­nységét, el­mond­ta, hogy egyi­ke négy rep­re­zen­tatív írószer­ve­zet­nek, s egyik ars poétikájuk, hogy a te­hetsége­ket összegyűjtse, felépítse, ki­ad­ja munkáikat határon in­nen és túl.
Kor­pa azt is elárul­ta, hogy ge­nerációváltás zaj­lik a FISZ-ben, új szerzőket is ke­res­nek. Murányi kérdésére az is ki­derült, hogy ah­hoz, hogy va­la­ki je­lent­kez­hes­sen a szövetségben, ne­ve­sebb folyóira­tok­ban kell pub­likálnia.
Musz­ka Sándor kézdivásárhe­lyi költőről Murányi el­mond­ta, hogy a kortárs erdélyi ma­gyar iro­da­lom egyik leg­terméke­nyebb szerzője. Majd, a le­het-e újat írni még kérdéskört igye­kez­tek körbejárni. Ho­gyan dol­go­zik egy kortárs költő, van­nak-e áthúzások, javítások kérdése került terítékre? – ezek a kérdések is fel­merültek. Musz­ka Sándor el­mond­ta, hogy „olyan is van, hogy az egész egy nagy áthúzás”, sze­rin­te csak a di­lettánsok gon­dolják, hogy úgy szép, ahogy van, sok mun­ka van egy-egy szöveg­gel.
A prózaírás és költészet vi­szonyáról is szó esett, s mindkét költő osz­tot­ta azt a véleményt, hogy a regényíráshoz több ötlet és ki­tartás kell, mint egy-egy rövi­debb műfaj­hoz. Musz­ka saját prózaírói munkásságára úgy te­kint, hogy: „ad­dig hülyésked­tem, míg úgy ma­rad­tam”, magát bot­csinálta prózaírónak, megélhetési bűnözőnek ne­ve­zi. eirodalom.ro