Kriterion-koszorú Kányádi Sándornak

A csíksze­re­dai székhelyű Kri­ter­ion Alapítvány 2007-ben el­hunyt alapító elnökének, Do­mokos Gézának a kez­deményezésére 1995-től Kri­ter­ion Ko­szorúval ju­tal­maz­za az erdélyi ma­gyarság azon ki­emel­kedő személyiségeit, akik értékte­remtésüknél fog­va Európa és a vil
ág szel­le­mi áram­la­ta­i­ba is be­kap­csolják ezt a közösséget.

2014 végén a ku­ratórium úgy döntött, hogy Kányádi Sándor költő, közéleti személyiség sok évti­ze­des munkásságát ju­tal­maz­za Kri­ter­ion Ko­szorúval, egy­ben emlékez­tet­ve arra is, hogy nagy­hatású ver­se­iből készített válo­gatások a Do­mo­kos Géza ve­zet­te Kri­ter­ion Könyv­ki­adónál je­len­tek meg először. Kányádi Sándor több évti­ze­des iro­dal­mi, szer­kesztői, műfordítói munkássága nem csupán a romániai ma­gyarsággal vállalt és vállal sorsközösséget, ha­nem a sok­nem­ze­tiségű Erdély népe­i­nek az együttműködését, az európai esz­meáram­la­tok­ba való be­kap­csolását is szolgálja.
A Kri­ter­ion Ko­szorú a sok-sok díjjal már el­is­mert életmű mel­lett ezt a fárad­ha­tat­lan közéleti ma­ga­tartást is ju­tal­maz­za. A kitüntetést egy későbbi időpont­ban adják át – közölte a Kri­ter­ion Alapítvány Ku­ratóri­u­ma.

szekelyhon.ro