Pro Urbe-díj Farkas Árpádnak

5cf40067d6708c5b304c99c7d81ad1b6_XL

Idén 27. al­ka­lom­mal szer­vezték meg a Szent György Na­po­kat, Pro Urbe díja­kat pe­dig 21 éve osz­ta­nak ki azok­nak, akik min­den­kor leg­jobb tudásuk sze­rint, önzet­lenül szolgálták a közösséget – emlékez­te­tett Szta­kics Éva al­polgármes­ter, aki elsőként a testvérváro­sok küldöttségeit köszöntötte (a mo­son­ma­gyaróvári, fe­rencvárosi, ma­gyar­ka­ni­zsai, ceglédi, király­hel­me­ci, székely­ke­vei, szen­te­si, ba­la­ton­szentgyörgyi, kis­kun­ha­la­si, veszprémi és kecs­keméti vendége­ket), és azt is el­mond­ta, hogy az idei díja­zot­tak arcképét az ünnepséggel egy időben tűzik ki a polgármes­te­ri hi­va­tal­ban.

Far­kas Árpád laudációját Bogdán László ol­vas­ta fel. Előtte két ver­se is el­hang­zott: a szintén Pro Urbe díjas Ne­mes Le­ven­te színművész az Erdélyi asszo­nyok, Ungvári Re­be­ka ti­zen­egye­dik osztályos mikós diák pe­dig az Ava­ron című költeményt tolmácsol­ta.
An­tal Árpád polgármes­ter beszédében arra emlékez­te­tett, hogy az erdélyi ma­gyarság las­san egy évszázada került ki­sebbségi sor­ba eb­ben az országban, ahol a többség azt tart­ja fel­adatának, hogy be­tart­son – nekünk pe­dig az ma­radt, hogy ki­tart­sunk.
Far­kas Árpád a dik­tatúra legsötétebb időszakában két vers­sor­ral is meg­mu­tat­ta, hogy ki le­het tar­ta­ni – je­len­tet­te ki, és fel­idézte, hogy 25 évvel ezelőtt, mikós diákként ezt a két sort írta ki­csen­getési kártyájára: „Élni a hó alatt is le­het jó, / de csat­togó szélben érde­me­sebb.”
Véleménye sze­rint eb­ben ben­ne van a mi közel száz esz­tendőnk, és az is, hogy miért vállal­juk a csat­togó sze­let a kényel­mes, hó alat­ti lét he­lyett. Végül köszöne­tet mon­dott a költőnek azért, mert az ő életét is meg­határoz­ta, irányt mu­ta­tott és erőt adott; tőle tud­juk, hogy a mainál sok­kal ne­he­zebb időkben is le­he­tett élni és értéket te­rem­te­ni. Ezután átad­ta az emlékérmet és az ok­le­ve­let, amely­nek in­doklását fel is ol­vas­ta. Far­kas Árpád „félel­met nem is­merő em­be­ri tartásáért, az oly­kor min­dent el­borító szürke hó nyo­masztó súlya alatt ásott remény­alag­utakért, a sza­vak gyönyörű hálójával körbeszőtt szülőföldért, a fél évszázada hűsége­sen szolgált Sep­si­szentgyörgyért, a Forrástól a tel­jes költői ki­forrásig meg­tett egye­di iro­dal­mi útjáért, a világ ma­gyarságának asz­talára le­tett Háromszékért, a köz szolgálatában és értéke­ink továbbörökítésében vállalt áldo­za­tos sze­repéért, va­la­mint a ko­nok székelyföldi valóság lelkén nem­zedéke­ket fel­ne­velő munkájáért” részesül Pro Urbe díjban. (…) A kitüntetést Far­kas Árpád néhány szóban köszönte meg, és a je­len­levőket, a város­ve­zetést, va­la­mint a „régeb­bi har­co­so­kat” (a korábbi díja­zot­ta­kat) üdvözölve azt kívánta, hogy még sokáig örülhes­sen együtt a közösség.
Be­fe­jezésül két dal hang­zott el: Ke­re­zsi Csanád Róbert Paul Cons­tan­tin Do­i­na című dalát adta elő, Dancs An­na­ma­ri pe­dig az édes­ap­ja, a ta­va­lyi Pro Urbe díjas Dancs Árpád által meg­zenésített Háromszéki pi­ros páris című Far­kas Árpád-ver­set éne­kel­te el. Csak az elejét idézzük:
Háromszéki pi­ros páris,
Gond a domb­ja, rin­gatás is,
Bor­vi­zek­kel, feny­ve­sek­kel
Beszélget a végte­len­nel.

eirodalom.ro