Bühnagy hangulat Székelyudvarhelyen is!

20180309214822

A költészet napján a számos, a város­ban egymásra li­citáló prog­ram közül is ki­emel­ke­dett a székely­ud­var­he­lyi Polgármes­te­ri Hi­va­tal Szent István termében tar­tott könyv­be­mu­tató, ame­lyen végre a félszáz fős he­lyi közönség is meg­is­mer­ked­he­tett Sántha At­ti­la székely szótárának felújított, kibővített válto­zatával (két kilós, de tar­talmában fel­becsülhe­tet­len), a Bühnagy Székely Szótárral, a szerzővel és vendége­i­vel.

Orbán János Dénes köszöntötte és hoz­ta han­gu­lat­ba a hall­gatóságot, mo­derátorként a meghívot­ta­kat is be­mu­tat­va és az est fő csapásirányát is meg­szab­va, de rop­pant hu­mo­ros székely nye­let­len­kedése­ket is fel­ol­va­sott a Véres Képes­lap Erdélyből című könyvéből. Ma­ximáli­san ki vol­tunk szolgálva, az iro­da­lom az első per­cektől zaj­lott, az úri közönség szóra­ko­zott. A székely iro­dal­mi hu­mor szolgálatában ha­sonlóan tel­jesített és ne­vet­te­tett Musz­ka Sándor is, a Sa­nyi bá történe­tei már nem először hang­zot­tak el itt, és hiába tud­ta a többség a csat­tanókat, az utánoz­ha­tat­lan előadásmód mi­att a hatás a so­ka­dik al­ka­lom­mal sem ma­radt el.
Természe­te­sen a fősze­replő, Sántha At­ti­la sem oko­zott csalódást. Egy­szer­re volt érde­kes és érdek­feszítő, de tu­dományos és szóra­koz­tató az előadása. A sok mesélés, a „manó” szó eti­mológiája, a mándo­ki rét, a vic­ces nyelvválto­za­tok, a szom­szédos népek álta­li hatás vagy éppen an­nak hiánya egy-egy sza­vunk ki­ala­kulásában egy­szer­re el­gon­dol­koz­tató volt, de néhol olyan magától értetődő is, hogy az ol­vasók/​hall­gatók a hom­lo­kuk­ra csap­nak, mennyi­re lo­gi­kus és természe­tes, ahogy a nyelv él és válto­zik. At­ti­la sze­rencsére megszállot­tan végez­te az elmúlt két évti­zed­ben is a gyűjtést és fel­dol­gozást, és reménye­im sze­rint a követ­kező évti­ze­dek­ben sem te­szi félre ezt a szívügyét. Már az est végén, a de­dikálások közben is új sza­va­kat jegy­zett le, hogy aztán utána a világhálón vi­tas­suk meg, miért léte­zik az, hogy csak most kerül a fi­gyelmébe az a „hin­gyol” szó, amely az ő lak­helyétől néhány tíz ki­lométer­re, a mi családunk­ban annyi­ra az alap­szókincs része, hogy édes­anyám sze­rint egész ka­masz­ko­rom­ban na­pon­ta követ­tem el a meg­ve­tett ágyon.
A székely nyelvjárás mel­lett az est másik fősze­replője a székelyföldi táj volt, sze­rencsénkre az egyik leg­ava­tot­tabb szemű megörökítője, a szótár egyik fo­tográfusa is a helyszínen volt, így Ádám Gyulától elsőkézből tud­hat­tunk meg műhely­tit­ko­kat a képek ke­let­kezéséről, témájáról, ame­lye­ket közben ki­vetítőre vetítve külön is meg le­he­tett csodálni.
A hosszú, de min­den percében élve­ze­tes műsor végén, a de­dikálások közben az anek­dotázások, a szótári gyűjtés és a baráti beszélgetések foly­tatódtak tovább és min­den valószínűség sze­rint a jövőben is foly­tatódni fog­nak, nem csupán további könyv­be­mu­tatók formájában, ha­nem a Bühna­gyobb Székely Szótár összeállítása során is. eirodalom.ro