Eszteró István könyvbemutatója Temesváron

A költő, műfordít42e117e0c4e849ea187baaf6f5afd9f6_Ló, ma­gyar­tanár ESZ­TERÓ ISTVÁN 75. születésnapjára je­lent meg az Iro­dal­mi Je­len Köny­vek so­ro­zatában a Haza a magány­ban című verskötete. Költői hit­vallástól kezd­ve a sze­rel­mi élményen, iro­dal­mi portrékon ke­resztül a ma­gyar történel­mi tragédiák, ki­sebbségi lét torz le­nyo­ma­tai, nyel­vi jog­ta­lanság, po­li­ti­kai ab­szur­ditások, napi re­a­litások pil­la­natképei, az em­be­riség, a Föld, a Nap jövője mi­at­ti ag­go­da­lom képe­zik többek között a kötet rendkívül válto­za­tos témakörét. A könyv be­mu­tatására a Nyu­ga­ti Je­len te­mesvári szer­kesztőségének székhelyén, a Sa­voyai Jenő utca, 6. szám I. eme­letén kerül sor, márci­us 31-én, 18 órától. Min­den érdeklődőt sze­re­tet­tel vár a köte­tet be­mu­tató dr. MA­GYA­RI SÁRA, egye­te­mi ok­tató és a szerző. eirodalom.ro