88. Ünnepi Könyvhét

Június 8-12 között 88. al­ka­lom­mal szer­ve­zi meg Ma­gyar Könyv­ki­adók és Könyv­ter­jesztők Egyesülése az Ünne­pi Könyv­he­tet és Gyer­mekkönyv­na­po­kat. A ha­gyomány­hoz híven a közpon­ti helyszín ezúttal is a bu­da­pes­ti Vörösmar­ty tér, de számos más fővárosi helyszínen és több vidéki város­ban is zaj­la­nak ren­dezvények. Az alábbi­ak­ban a fővárosi könyv­be­mu­tatók és de­dikálások prog­ramjából szemléztünk. A kínálat­ban számos erdélyi kiadó, számos erdélyi szerző is sze­re­pel.

Június 8., csütörtök

Oroszlános kút mel­lett

15.45 A Ka­tasztrófavéde­lem Közpon­ti Ze­ne­ka­ra dísze­gyen­ruhába öltözve az Erzsébet híd pes­ti hídfőjétől végig­masíro­zik a Váci utcán és a Vörösmar­ty téren rövid, kb. 10 per­ces kon­cer­tet ad.
Kar­nagy: Dóra László tűzoltó al­ez­re­des.

16.00 Ünnepélyes meg­nyitó: Závada Pál, József At­ti­la-díjas és Kos­suth-díjas író

17.00 Káli István A szemfény­vesz­tett című regényéről a szerzővel Kőrössi P. József beszélget
(Men­tor Kiadó)

17.30 Soós István Cin­cen Ficc – egy ki­segér ka­lan­dos utazásai című me­se­regényéről a szerzővel Király Kin­ga Júlia beszélget
(Men­tor Kiadó)
Június 9., péntek
12.30 Be­mu­tat­koz­nak a Szépha­lom Könyvműhely könyv­he­ti szerzői, Báger Gusztáv, Hováth (Eö) Tamás, Kem­sei István, Miklóssy End­re és Pósa Zoltán. Beszélget velük, továbbá Jókai Anna és Várko­nyi Nándor könyv­he­ti köny­ve­iről: Me­zey Ka­ta­lin író, kiadóve­zető.
(Szépha­lom Könyvműhely)

13.30 A Di­gitális Könyv­nyom­tatási Pályázat nyer­te­se­i­nek ünnepélyes ki­hir­detése
(Ca­non Hun­gary Kft.)

14.00 Beszélgetés Al­bert Enikő szerzővel A színpa­don kettős kötésben
című in­terjúkötetéről, ame­lyet bel­gi­u­mi 56-os me­nekültek­kel
készített.
(Látóhatár Kiadó)

14.30 A Ma­gyar Napló könyv­he­ti köny­ve­i­nek a be­mu­tatója
Ma­jo­ros Sándor: Az el­lenség földje; Szalóczy Pál: Hel­tai Gáspár. Fa­bulák – A bölcs Es­o­pus­nak és mások­nak fa­bulái és ok­tató beszédei va­la­mint azok­nak értel­me; Ian­cu La­u­ra: Éjsza­ka a gyer­mek; Me­zey Ka­ta­lin: Le­ve­lek haza, va­la­mint Oláh János: Csókold meg a csizmám; Med­gyesy Nor­bert: Éne­kek Szent László király tisz­te­letére, Éne­kek Szent Márton püspök tisz­te­letére
Mo­derátor: Zsil­le Gábor költő, szer­kesztő

15.30 “Min­den másképpen van”. Min­dent rosszul tu­dunk, min­den­re rosszul emlékszünk – a man­ga­licától a Bre­xit­ig, Bec­kett-től Kos­sut­hig.
Takács Fe­renc­cel, a Ma­gyar Na­rancs­ban meg­je­lent Ka­pirgáló című so­ro­zat negy­ven-egynéhány írását összegyűjtő Ka­pirgálókönyv szerzőjével Fe­rencz Győző beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

16.00 Me­se­beszéd
A kortárs gye­rek­iro­da­lom-ku­tatás problémáiról Sze­ke­res Ni­ko­let­ta beszélget Hansági Ágnes­sel, Her­mann Zoltánnal és Mészáros Márton­nal.
(FISZ)

16.30 Fi­a­tal Írók
A Fi­a­tal Írók Szövetsége első köny­ve­se­i­vel, Csil­lik Kristóffal és Mizsúr Dáni­el­lel Fráter Zoltán iro­da­lomtörténész, szer­kesztő beszélget
(FISZ)

17.00 Fi­a­tal Írók
A Fi­a­tal Írók Szövetsége első köny­ve­se­i­vel, Horváth Ve­ro­nikával, Kulcsár Árpáddal, Sza­lay Álmos­sal és Szerényi Sza­bolccsal Borbáth Péter, az FISZ Köny­vek so­ro­zat­szer­kesztője beszélget.
(FISZ)

17.30 Év Gye­rekkönyve díj – díjátadó ünnepség
A díjat 2017-ben a Ma­gyar Gye­rekkönyv Fórum – HUBBY által felkért zsűri osz­tot­ta ki, és a zsűri tisz­te­let­be­li elnöke Péter­fi Ger­gely adja át.”
(Ma­gyar Gye­rekkönyv Fórum)

18.30 A Betyár című könyv be­mu­tatója
A színpa­don Novák Erik (film­ren­dező-for­gatókönyvíró) és Horváth János (színész, hu­mo­ris­ta) beszélget a könyvről és a kor­szakról, va­la­mint a film­ipar je­len­le­gi hely­zetéről. A ze­nei hátte­ret Zöldi Lászlóné te­kerőlant művész biz­tosítja.
(Konkrét Köny­vek Kiadó)
Június 10., szombat

Vörösmar­ty szo­bor mel­let­ti színpad

10.00 Böszörményi Gyu­la Bitó és bo­rostyán, va­la­mint Mindörökké várni című köny­ve­i­nek be­mu­tatója
A szerzővel Mihóczy Mercédesz beszélget.
(Könyv­molyképző Kiadó)

10.30 Ki­ug­rott a gombóc – Li­babál II., a Ve­ro­na­ki ze­ne­kar le­mez­be­mu­tató mi­ni­kon­cert­je
(Móra Könyv­ki­adó)

11.15 A világ leg­go­no­szabb meséi – in­ter­aktív, zenés könyv­be­mu­tató
Közreműködnek a szerzők: Ij­jas Tamás, Lack­fi János és az Esz­ter-lánc duó (Kárász Esz­ter és Molnár György)
(Móra Könyv­ki­adó)

12.00 Történel­mi vetélkedő történel­mi regényírók és ol­vasók között
A leg­job­ban tel­jesítő ol­vasók de­dikált könyv­nye­reményt kap­nak ju­tal­mul!
Résztvevők: Csikász La­jos, Urbánsz­ki László, Trux Béla, Cse­lenyák Imre, Bónizs Róbert, Gáspár Fe­renc, Gál Vil­mos és Kapa Mátyás
(His­to­ry­cum Kiadó és Történel­mi­regény-írók Társasága)

13.00 Nádasi-Ozsvár And­rea: Bosszantöpp és más fur­csaságok, avagy Re­bi­mesék félősöknek és bártak­nak
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

13.30
Júlia­lep­ke. Eg­res­sy Zoltán új el­beszéléskötetének be­mu­tatója.
A szerzővel M. Nagy Miklós, az Európa Könyv­ki­adó igaz­gatója beszélget.
(Európa Könyv­ki­adó)

14.00 Me­se­mondók pe­dig van­nak!
Me­se­mondással fűsze­re­zett ke­rek­asz­tal-beszélgetés
(Pont Kiadó)

15.00 Egyed Eme­se Pai­an című ver­seskötetéről beszélget a szerzővel László Noémi
(Lec­tor Kiadó)

15.30 Csikász La­jos A ku­ruc király című könyvének be­mu­tatója
(Gold Book Kiadó)

16.00 Beszélgetés Mar­cel­lus Mihállyal
(Gold Book Kiadó)

16.30 Ked­ves Rica!
A Nagy Háború front­jairól Aran­ka úrleány­nak küldött le­ve­lekből és képes­la­pokból összeállított kötetről a művelődésszo­ciológus unokával, Ge­re­ben Fe­renc­cel Lip­tay Ka­ta­lin szer­kesztő és Závodi Szil­via hadtörténész beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

17.00 Új történe­lem
A Napi Történel­mi Forrás fi­a­tal történészei­vel – Ba­logh-Eb­ner Márton­nal, György Sándor­ral és Hajnáczky Tamással – Bácskai István, a Gon­do­lat Kiadó igaz­gatója beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

17.30 Ka­thy-Horváth La­jos he­gedűművész, ze­ne­szerző és ka­ma­ra­ze­ne­ka­ra kon­cert­je a Napkút Kiadónál meg­je­lent könyve ap­ropójából
(Napkút Kiadó)

18.00 A tükör mögött című könyv be­mu­tatója
Life Co­a­ch­ing és Men­tor Co­a­ch­ing előadás az önis­me­retről és a ma­ni­pulációról Fert Mónikával.
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

19.00 Horváth Ger­gely Jézus és a rock and roll című könyvének zenés be­mu­tatója
A szerzővel Stum­pf András, a Heti Válasz főmun­katársa beszélget.
(Athe­na­e­um Kiadó)
Pa­vi­lo­noknál zajló prog­ra­mok

19.00 Bob Dy­lan ma­gya­rul – Bar­na Mar­git és Bar­na Imre zenél
(Európa Könyv­ki­adó, 50. pa­vi­lon)

Június 11., vasárnap

Vörösmar­ty szo­bor mel­let­ti színpad

10.00 Bábos Esz­ter me­sekönyve alapján: Molly & Molly, a két sze­le­bur­di manó – bábelőadás
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

11.00
Pa­gony zenés me­sedélelőtt a Pa­gony kiadó szerzőivel és a Mne­mo­nic­Kiss­szel
(Po­zso­nyi Pa­gony)

12.00 Lenyűgöző fan­tasz­ti­kum – On Sa­i­jal Mi­o­gin bázis című könyvének be­mu­tatója
A szerzővel Róbert Ka­ta­lin beszélget.
(Könyv­molyképző Kiadó)

12.30 Különle­ges em­ber, különle­ges élet – Csukás István
Beszélgető part­ner: Róbert Ka­ta­lin
(Könyv­molyképző Kiadó)

13.00 És megszólal­nak Iro­dal­mi Nagyágyúk – Kon­dor Ka­ta­lin beszélget bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltánnal Az ötórai nő című, ti­ze­dik könyvéről
(Duna Könyv­klub)

13.30 Véghe­lyi Balázs: Zene nélkül – Fe­je­ze­tek a ma­gyar dalszövegírás történetéből. A szerző a népda­lok korától nap­ja­in­kig vizsgálja zene és társa­da­lom vi­szonyát. A ki­adványról, a ma­gyar dalszöve­gekről, a zene, a szöveg és a min­den­ko­ri fi­a­ta­lok kap­cso­latáról a szerzővel László Anikó újságíró beszélget.
(Üveg­hegy Kiadó)

14.00 Szívlapát – kortárs ver­sek középis­kolások­nak, a Ti­los az Á kiadótól
Beszélget: Péczely Dóra, szer­kesztő, Lovász Bar­nabás, gim­na­zis­ta és L. Var­ga Péter, iro­dalmár
Aki kérdez: Haj­du Zsa­nett, gye­rek­iro­da­lom-szakértő
(Pa­gony Kiadó)

15.00 Ez Sirály! Sirály tanárok kitüntetése és könyv­be­mu­tató!
A leg­sirályabb pe­dagógus ok­le­ve­lek átadása és Bosnyák Viktória A nagy szi­no­ni­ma-hadjárat című könyvének be­mu­tatója
Sztárvendég: Szir­tes Mar­cell
(Móra Könyv­ki­adó)

15.30 A Halál mi­longát táncol. Kiss Ju­dit Ágnes új regényének be­mu­tatója. A szerzővel Bar­na Imre, az Európa Könyv­ki­adó főmun­katársa beszélget.
(Európa Könyv­ki­adó)

16.00 A Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásért Köza­lapítvány prog­ram­ja

16.30 Áldott az a bölcső – Arany János éle­tregénye
Különle­ges könyv­nek, különle­ges be­mu­tató! Cse­lenyák Imre író gitáro­zik, Róbert Ka­ta­lin mo­derál
(Könyv­molyképző Kiadó)

17.00
Maha Ma­gu­nam Te és a meg­világo­sodás című könyv be­mu­tatója
(BO­O­OK)

17.30 Tamás Kincső Módos asszony üres kézzel című regényéről a szerzővel ifj. Király István beszélget
(Men­tor Kiadó)

18.00 Gant­ner Ádám Üvegszív című könyvének be­mu­tatója az író részvételével
(Konkrét Köny­vek Kiadó)

18.30 Postásy Csa­ba Agy­lyuk című ver­seskötetének be­mu­tatója
Közreműködik: Da­vid Yen­gi­ba­ri­an örmény har­mo­ni­kaművész
(Konkrét Köny­vek Kiadó)
Pa­vi­lo­noknál zajló prog­ra­mok

14.00 Van-e történel­mi igazság? Miről sze­ret­ne ol­vas­ni a BBC His­to­ry világtörténel­mi ma­ga­zin­ban? Papp Gábor, a BBC His­to­ry főszer­kesztője várja az érdeklődőket és szíve­sen vála­szol a kérdése­ik­re.
(Kos­suth Kiadó, 6. pa­vi­lon)

DEDIKÁLÁSOK

2017. június 08. csütörtök
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
16:00 Nap Kiadó: Ágh István.
Vörösmar­ty tér
13:00 Hét Krajcár Kiadó: Borbély László.
14:00 Men­tor Köny­vek: Du­kay Nagy Ádám, Kaiser László, Szvo­ren Edi­na.
15:00 Hun­ga­ro­vox Kiadó: Aszalós Cson­gor, Ba­ko­nyi István. Püski Kiadó: Sze­le György.
16:00 Athe­na­e­um Kiadó: Ha­ta­la Csen­ge a Kart­ha­go ze­ne­kar tag­ja­i­val. CzSi­mon: Czakó Gábor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Sze­pe­si Zsu­zsan­na. Kal­lig­ram: Kötter Tamás. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Or­phe­usz Kiadó: Karácso­nyi Zsolt. Rím Könyv­ki­adó: Nyíri Erzsébet, Baka Györgyi. Szent István Társu­lat: Szu­ro­mi Sza­bolcs Anz­elm Op­ra­em. Tin­ta Könyv­ki­adó: Sümegh László. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Vázso­nyi Csil­la. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – VMMI: Re­i­sin­ger János.
16:30 Mag­vető Kiadó: Nádasdy Ádám.
17:00 Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ma­darász Imre, Nagy József. K. u. K. Kiadó: Tarján András, Krug Emília. Kal­lig­ram: Csaplár Vil­mos. Kos­suth Kiadó: Nógrádi György. L’Har­mat­tan Kiadó: Szépla­ky Ger­da. Lib­ri Könyv­ke­res­ke­del­mi Kft.: Borbás Mar­csi. Men­tor Köny­vek: Soós István. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes. Napkút Kiadó: Kállay Kotász Zoltán. Pont Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Püski Kiadó: Kun­kovács László, Simándi Péter, özv. Simándi Józsefné. Ráció: Gulyás Gábor. Rím Könyv­ki­adó: Virágh László, Győrffy Sándor, Zen­tai László. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – VMMI: Papp Árpád, Vékás János. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
17:30 Athe­na­e­um Kiadó: Kas­nyik Márton. Mag­vető Kiadó: Dar­va­si László.
18:00 Kráter Kiadó: Urbán Gyu­la. L’Har­mat­tan Kiadó: Hossó Ni­ko­let­ta. Napkút Kiadó: Kovács katáng Fe­renc. Pub­lio Kiadó: Ivády Nóra. Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel Géza, Borbély László.
18:30 Mag­vető Kiadó: Tóth Kin­ga.
19:00 Rím Könyv­ki­adó: Pécsi Sándor.

2017. június 09. péntek
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
17:00 Mag­vető Kiadó: Bánó At­ti­la.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: De­me­ter József, Amb­rus József.
10:00 Méry Ra­tio: Jan­ko­vics Mar­cell. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). Rím Könyv­ki­adó: Sze­pe­si Zsu­zsa, Szilágyi Gábor Mári­usz.
11:00 Múlt és Jövő Kiadó: Gluck Mary, Kármentő Éva, Kőbányai János. Nap Kiadó: Ud­va­ros Béla. Napkút Kiadó: Kar­ner András. Rím Könyv­ki­adó: Büki At­ti­la, Borbély László, Cs. Var­ga István, Füzesi Mag­da.
12:00 Fe­ke­te Sas Kiadó: Meit­ner Tamás. Ma­gyar Napló Kiadó: Kertész László. Rím Könyv­ki­adó: Rentsch Pi­ros­ka, Hu­bert Il­dikó.
13:00 Gold Book: Ne­me­re István. Lib­ri Könyv­ki­adó: Horváth Sándor. Nap Kiadó: Mo­nos­to­ri Imre. Napkút Kiadó: Erdélyi György. Pont Kiadó: Kovács katáng Fe­renc. Rím Könyv­ki­adó: Horváth Ödön, Madár János.
14:00 At­lan­tic Press Kiadó: Ne­me­re István. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. His­to­ry­cum: Ne­me­re István. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Czi­pott György, Cságoly Péter­fia Béla. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Ka­i­rosz Kiadó: Lezsák Sándor. Kal­lig­ram: Pályi András. Mag­vető Kiadó: Ora­vecz Imre. Móra Kiadó: Lesi Zoltán. Nap Kiadó: Pusz­tay János, Ko­dolányi Gyu­la. Napkút Kiadó: Mátyás B. Fe­renc. Rím Könyv­ki­adó: Botz Do­mon­kos, Batári Gábor. Szépha­lom Könyvműhely: Báger Gusztáv.
15:00 Ad Li­brum: Ga­ray Zsu­zsa. At­lan­tic Press Kiadó: Bo­kor Pál. Boo­kart: Kovács András Fe­renc. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Molnár La­jos. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Horváth And­rea, Sza­lat­nyai Szil­via. K. u. K. Kiadó: Ne­me­re István. Ka­i­rosz Kiadó: Do­mon­kos László, Lud­wig Emil. Kortárs Kiadó: Kru­lik Zoltán. Mag­vető Kiadó: Ra­kovsz­ky Zsu­zsa. Ma­gyar Napló Kiadó: Do­boss Gyu­la. Men­tor Köny­vek: Györe Balázs, Ke­resz­tury Ti­bor, Király Kin­ga Júlia. Méry Ra­tio: Ta­karó Mihály. Nap Kiadó: Sárosi Bálint, Gróh Gáspár. Pont Kiadó: Szávai Ilo­na. Pro Pannónia Kiadó: Var­ga Mária, Ber­ger Otti. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Kun­kovács László, Sze­le György, Zsu­fa Tünde. Rím Könyv­ki­adó: Su­hai Pál, Pozs­gai Györgyi, P. Papp Zoltán. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
16:00 21. Század Kiadó: Nagy Ju­dit. Ab Ovo Kiadó: Unti Il­dikó. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Sze­le György. Aposztróf Kiadó: Körmendy Károly. At­lan­tic Press Kiadó: Bora Il­dikó. CzSi­mon: Czakó Gábor. Európa Könyv­ki­adó: Esz­ter­hai Ka­ta­lin. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Horváth Ve­ro­ni­ka. Gon­do­lat Kiadó: Takács Fe­renc. Gu­ten­berg Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Czigány Il­dikó, Sz. Tóth Gyu­la. Ka­i­rosz Kiadó: Hídvégi Iván. Kal­lig­ram: Béndek Péter. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás, Nényei Pál. Kráter Kiadó: Ördögh Ottó, Bedő Imre. L’Har­mat­tan Kiadó: Ve­res Il­dikó. Mag­vető Kiadó: Erdős Virág. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Saly Noémi. Manó Köny­vek: Balázsy Pan­na, Rippl Renáta. Me­di­ci­na: Dezsényi Péter. Men­tor Köny­vek: Kőbányai János, Márton László. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Nor­an Lib­ro Kiadó: Szántó T. Gábor, Ka­rin­thy Márton. Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó: Kenéz Fe­renc, Orosz An­na­bel­la. Pont Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Rím Könyv­ki­adó: Nyíri Erzsébet, Pécsi Sándor. Szépha­lom Könyvműhely: Dr. Fenyő Márta. Tin­ta Könyv­ki­adó: Sümegh László. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bíró Tímea, Jung Károly.
17:00 Ab Ovo Kiadó: Ko­moróczy Géza. Aposztróf Kiadó: Kerényi Mari. Athe­na­e­um Kiadó: Szu­ro­vecz Kit­ti. At­lan­tic Press Kiadó: Kas­sai Ti­bor. Book­line: Csíki Ma­ri­ann. Fe­ke­te Sas Kiadó: Surányi J. András, Ráday Mihály. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Láng Orsi. FRÍG Kiadó: Fa­ragó Imre, Záho­nyi András. Hol­nap Kiadó: Ge­lencsér Gábor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ak­nay Ti­bor, Pozs­gai Györgyi. Ka­i­rosz Kiadó: Bayer Zsolt, Bogár László, Bo­ros Imre. Kal­lig­ram: Gyur­ko­vics Tamás. Kortárs Kiadó: Lábass End­re. Kos­suth Kiadó: Kalmár Ti­bor, Var­ga Zsu­zsa, Dimény Ju­dit. Kráter Kiadó: Vin­c­ze József. Könyv­klub: Sze­le Anna. Könyvtündér: Szesz­tay András. L’Har­mat­tan Kiadó: Ko­mor­jai László, Tamás Gábor. Lazi Könyv­ki­adó: Papp Miklós. Mag­vető Kiadó: Ko­csis Árpád. Manó Köny­vek: Erdős Zsu­zsa. Men­tor Köny­vek: Soós István. Móra Kiadó: Nógrádi Gábor. Nap Kiadó: Szörényi László, Ágh István. Napkút Kiadó: Kurcz Ádám. Pont Kiadó: Szávai Géza. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Ilo­na, Ka­t­zi­er Hil­da, Krot­leff Zoltán. Szent István Társu­lat: Ull­mann Péter Ágos­ton Op­ra­em, Czigány György. Tin­ta Könyv­ki­adó: Bárdo­si Vil­mos, Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes. Ti­tis: László Zsolt. Ty­po­tex Kiadó: Sch­nel­ler István. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bar­log Károly, Váradi Ti­bor. Üveg­hegy Kiadó: Ködmön Csa­ba Zoltán.
18:00 Athe­na­e­um Kiadó: Haász János, Merényi Dániel (Gra­fit­em­ber). Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. He­li­kon Kiadó: Ötvös Anna. Kortárs Kiadó: Lip­csey Emőke. L’Har­mat­tan Kiadó: Do­mo­kos Jo­han­na, Rajvin­der Singh. Men­tor Köny­vek: Péter­fy Ger­gely, Sze­le Anna, Vörös István. Napkút Kiadó: Zalán Ti­bor. Pub­lio Kiadó: Szabó Ju­cus. Rím Könyv­ki­adó: Pécsi Sándor. Sco­lar Kiadó: Ti­sza Kata, Köves Gábor. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor.
19:00 Rím Könyv­ki­adó: Wágner Zoltán.

2017. június 10. szom­bat
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
11:00 Mag­vető Kiadó: Erdős Virág.
Rózsavölgyi Sza­lon – Szer­vi­ta tér
15:30 Móra Kiadó: Bol­dizsár Il­dikó.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel János, Amb­rus József.
10:00 Je­len­kor Kiadó: Nádas Péter. Kal­lig­ram: Kis János. Könyv­molyképző Kiadó: Kántor Kata, Bes­se­nyei Gábor. L’Har­mat­tan Kiadó: Hercz­ku Ágnes, Lack­fi János, Sin­ha Róbert. Móra Kiadó: Dés László, Gesz­ti Péter, Ve­csei Miklós. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). OSZK: Kovács Esz­ter. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Berg Ju­dit. Pub­lio Kiadó: Dibáczi Enikő. Rím Könyv­ki­adó: Szántó Mária, Lu­go­si Bab­ett, Drot­leff Zoltán.
11:00 Ad Li­brum: K. Gre­in & A. De­c­ker. An­tológia Kiadó: Gálfal­vi György. Aposztróf Kiadó: Ger­le Kiss Éva, Sto­naws­ki József. Athe­na­e­um Kiadó: Benyák Zoltán, Bíró Sza­bolcs. Centrál Köny­vek: Berg Ju­dit, Timkó Bíbor. Cor­vi­na Kiadó: Görgey Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Köny­ves Ka­ro­li­na. FRÍG Kiadó: Záho­nyi András. Gold Book: Balóczy Sára. He­li­kon Kiadó: Sudár Balázs, Pet­kes Zsolt. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Dobák Balázs. K. u. K. Kiadó: Koncz-Kovács Anna. Ka­i­rosz Kiadó: Bene Éva. Kal­lig­ram: Pető Péter. Kal­lig­ram: András Sándor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Petrőczi Éva. Kráter Kiadó: Lisztóczky László. Kri­ter­ion: Gaal György. Könyv­klub: Nagy­prónay János. Mag­vető Kiadó: Ha­vasréti József, Vida Gábor. Ma­gyar Napló Kiadó: Sa­la­mon Konrád. Móra Kiadó: Bar­tos Eri­ka. Múlt és Jövő Kiadó: Gluck Mary. Nap Kiadó: Dal­los Szil­via. Nor­an Lib­ro Kiadó: Káli István, Tu­nyo­gi László. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Agócs Írisz. Pro Pannónia Kiadó: Gömöri György. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Miklós Csa­ba, Virágh László, Kiss-Si­mon Miklós.
11:30 Aposztróf Kiadó: Pet­rusák János, Nagy István. He­li­kon Kiadó: Hoppál Mihály.
12:00 Ad Li­brum: Mes­ter Györgyi. Aposztróf Kiadó: Deák Csil­lag, Kölüs La­jos. Athe­na­e­um Kiadó: Klausz Me­lin­da. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Bodó Márta. Gold Book: Bányai D. Ilo­na. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Cs. Var­ga István, Rácz László. Ka­i­rosz Kiadó: Bogár László. Kal­lig­ram: Füzi László. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Novák Natália, Tama Zétény. Könyv­klub: Agócs Károly. Könyv­molyképző Kiadó: Böszörményi Gyu­la. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Ocs­enás Péter. L’Har­mat­tan Kiadó: Trencsényi Imre. Mag­vető Kiadó: Kántor Péter. Ma­gyar Napló Kiadó: Oláh András. Men­tor Köny­vek: Kaiser László, Novák Va­len­tin, Sze­le Anna. Móra Kiadó: Lack­fi János, Ij­jas Tamás. Or­phe­usz Kiadó: Gömöri György, Fe­ke­te Vin­ce. Pont Kiadó: Markó Béla. Rím Könyv­ki­adó: MÚK-szerzők és ta­gok találkozója, Botz Do­mon­kos, Kaiser László, Kim­mel István, Koz­ma László. Szépmíves Köny­vek: Bank Bar­ba­ra.
12:30 Aposztróf Kiadó: Lan­to­si Nóra, Nyolczas Mar­csi. Pont Kiadó: Gáspárik At­ti­la.
13:00 An­tológia Kiadó: Va­lenty­ik Fe­renc. Aposztróf Kiadó: Nyul-Don­ka Balázs, Tövis­pa­ta­ki Fe­renc. Athe­na­e­um Kiadó: Almásy Ka­ta­lin. At­lan­tic Press Kiadó: Szántó Dániel. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Egyed Eme­se. Fi­a­tal Írók Szövetsége: An­tal Balázs. Gold Book: Trux Béla. His­to­ry­cum: Urbánsz­ki László. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ba­ka­csi Ernő, Si­pos Erzsébet. Kal­lig­ram: Bódi Péter. Könyvtündér: Őszi Róbert. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Kor­mos Valéria. L’Har­mat­tan Kiadó: Be­re­gi Tamás. Mag­vető Kiadó: Szijj Fe­renc. Ma­gyar Napló Kiadó: Ian­cu La­u­ra, Ma­gyary Ágnes. Nap Kiadó: Juhász Előd. Napkút Kiadó: Hendry Mária. Pont Kiadó: Bárdos József. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Dávid Ádám. Pro Pannónia Kiadó: G. Tóth Károly. Rím Könyv­ki­adó: Var­ga La­jos, Büki At­ti­la, Balázs Ágnes. Sco­lar Kiadó: M. Kácsor Zoltán.
13:30 Aposztróf Kiadó: Adorján Dávid At­ti­la, Weisz Róbert.
14:00 21. Század Kiadó: Murányi Mar­cell. Ad Li­brum: Ka­thy Srankó. Ale­xand­ra Va­lue: Rácz-Stefán Ti­bor. Aposztróf Kiadó: Ba­las­sa Olívia, Ili­es Renáta. At­lan­tic Press Kiadó: Wil­li­am G. Wink­ler. Cer­ka­bel­la Könyv­ki­adó: May Szil­via, Petrók Ildi. Cor­vi­na Kiadó: Thuróczy Ger­gely. Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Nosz­lopy Bo­tond. FRÍG Kiadó: Imre Kálmán, Hor­thy Ákos. Gon­do­lat Kiadó: Tóth László. He­li­kon Kiadó – Szenzár Köny­vek: Felhőhe­gyi Balázs. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. His­to­ry­cum: Trux Béla. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Holló József, H. Var­ga Gyu­la, Oláh András. Kal­lig­ram: Csaplár Vil­mos. Kal­lig­ram: Zoltán Gábor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Nádasi-Ozsvár And­rea. Könyv­klub: Nagy Péter. Könyv­molyképző Kiadó: Spi­rit Bliss. Könyvtündér: Le­slie L. Law­ren­ce. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Gerő András. L’Har­mat­tan Kiadó: Sep­si Enikő, Fa­bi­ny Ti­bor. Líra – Művelt Nép: Tel­kes Mar­git. Lu­ci­dus Kiadó: Ian­cu La­u­ra. Mag­vető Kiadó: Csa­bai László, G. István László. Ma­gyar Napló Kiadó: Me­zey Ka­ta­lin, Re­i­sin­ger At­ti­la. Manó Köny­vek: Bíró Sza­bolcs, Korsós Sza­bi­na. Men­tor Köny­vek: Ku­kor­elly End­re, Németh Gábor, Szilágyi Ákos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Har­cos Bálint. Pro Pannónia Kiadó: Szir­tes Gábor. Pub­lio Kiadó: Be­ne­dek László. Rím Könyv­ki­adó: Si­pos La­jos, Baán Ti­bor, Zsávo­lya Zoltán, Su­hai Pál, Ködöböcz Gábor. Sco­lar Kiadó: Lack­fi János, Pa­tak Márta. Stádium Kiadó (Líra Művelt Nép): Csernák Árpád, Ország László, Nagy Cili, Har­tung Sándor, Rózsássy Bar­ba­ra, Var­ga László. Szépha­lom Könyvműhely: Ken­de Ka­ta­lin. Szépmíves Köny­vek: Thuróczy Ger­gely. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
14:30 Aposztróf Kiadó: Dr. Császi Zsüliet, Baki Esz­ter. He­li­kon Kiadó – Szenzár Köny­vek: Urbánsz­ki László. Hun­ga­ro­ton: Kern András, Lukács Sándor.
15:00 21. Század Kiadó: Tóth Gábor Ákos. Ad Li­brum: Böhönyei Márta, Tóth Me­lin­da. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Urbán Szabó István. Aposztróf Kiadó: Ba­kay Dóra, To­rontáli Ma­ri­an­na. At­lan­tic Press Kiadó: Dézsi Ibo­lya. Ba­las­si Kiadó: Visy Be­at­rix. Bo­o­ok Kiadó: Nagy Zita, Dr. Andrási Nóra és Ha­da­rik Rita. Ci­ceró Könyv­stúdió: Mal­ter György. Cor­vi­na Kiadó: Lázár Egon. Fe­ke­te Sas Kiadó: Ah­med Am­ran. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók : Var­ga Imre. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Ármos Lóránd. FRÍG Kiadó: Imre Kálmán, Hor­thy Ákos, Záho­nyi András. Gold Book: Bán Mór. Gon­do­lat Kiadó: Győrffy Iván. He­li­kon Kiadó: Lack­fi János. Hét Krajcár Kiadó: Kónya Lil­la. His­to­ry­cum: Cse­lenyák Imre (Jean-Pier­re Mont­ca­s­sen). Hol­nap Kiadó: Saj­dik Fe­renc. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ba­ra­nyi Fe­renc, Ba­ra­nyi Péter. Jaf­fa Kiadó: Soma Ma­magésa, Gal­la Miklós. Je­len­kor Kiadó: Kemény Zsófi. Ka­i­rosz Kiadó: Agócs Sándor. Kal­lig­ram: Kerékgyártó István. Kal­lig­ram: Németh Gábor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Wek­ker Ani­ta. Kortárs Kiadó: Szi­ge­thy Gábor, Kru­lik Zoltán. Kos­suth Kiadó: Bálint György. Könyv­klub: Fa­ragó An­namária. Könyv­molyképző Kiadó: Palásthy Ágnes, K. László Szil­via, Deme László. Könyvtündér: László Eri­ka. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Békés Márton. L’Har­mat­tan Kiadó: Ma­rosán Ben­ce, Tho­rocz­kay Gábor. Mag­vető Kiadó: Daisy Birn­ba­um. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Vinkó József. Ma­gyar Napló Kiadó: Fer­di­nan­dy György, Ir­csik Vil­mos. Manó Köny­vek: Szal­mai Edit, Csa­pody Kin­ga. Men­tor Köny­vek: Tamás Kincső. Méry Ra­tio: Bel­le Or­so­lya. Móra Kiadó: Nyulász Péter, Rit­ter ottó. Nap Kiadó: Kiss Gy. Csa­ba. Napkút Kiadó: Szebényi Il­dikó. Nor­an Lib­ro Kiadó: Kádas Mária, Vörös István. Park Könyv­ki­adó: Mar­ton László. Pont Kiadó: Al­bert Gábor. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Marék Ve­ro­ni­ka. Pro Pannónia Kiadó: Al­bert Zsu­zsa. Ráció: Z. Kovács Zoltán. Rím Könyv­ki­adó: Kelényi István, Füzesi Mag­da, Ber­tha Zoltán, Ködöböcz Gábor, G. Ko­moróczi Emőke. Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás, Tur­czi István. Szépha­lom Könyvműhely: Pósa Zoltán. Tri­vi­um Kiadó: Alex Fidd­ler. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Böndör Pál, Ko­csis Árpád. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
15:30 Ale­xand­ra Va­lue: He­le­na Si­len­ce, Ke­me­se Fan­ni. Aposztróf Kiadó: Tóth Boglárka Fan­ni, Ger­lei Dávid. Je­len­kor Kiadó: Ku­kor­elly End­re. Ko­lib­ri Kiadó: Bajzáth Mária.
16:00 21. Század Kiadó: Juhász Ger­gely. Ab Ovo Kiadó: Bánki György. Ad Li­brum: Nasz­va­di Ju­dith. Ad Li­brum: Fri­decz­ky Ka­ta­lin. Ak­kord-Gabo: Var­ga Ben­ce. Ale­xand­ra Va­lue: Böszörményi Gyu­la. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Sze­le György. Aposztróf Kiadó: Bor­sos Zsu­zsan­na. At­lan­tic Press Kiadó: Kulcsár István. Ba­las­si Kiadó: Szabó András. Centrál Köny­vek: V. Kulcsár Il­dikó. Ci­ceró Könyv­stúdió: Hajdú-An­tal Zsu­zsan­na. Cor­vi­na Kiadó: Ráday Mihály. Csi­mo­ta Kiadó: Sze­ge­di Ka­ta­lin. CzSi­mon: Czakó Gábor. EME : Bányai Éva. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Demény Péter. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók : Tóth László. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Szerényi Sza­bolcs. Flac­cus Kiadó: Ben­csik At­ti­la. FRÍG Kiadó: Je­lencz­ki István, dr. Zse­ni An­namária. Gold Book: Csikász La­jos. Gon­do­lat Kiadó: Baráth Mag­dol­na. Gu­ten­berg Kiadó: Lack­fi János, Kürti And­rea. Hét Krajcár Kiadó: Gombár End­re. His­to­ry­cum: Kapa Mátyás. Hol­nap Kiadó: Acsai Ro­land. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Kaiser László, Rózsa Pál, Téglás János,. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Arany Zsu­zsan­na. Jaf­fa Kiadó: Szen­di Gábor, Me­zei El­mi­ra, Ko­csis Richárd. Je­len­kor Kiadó: Bartók Imre, Je­nei László. Ka­i­rosz Kiadó: Do­mon­kos László, Lud­wig Emil. Kal­lig­ram: Márton László. Kal­lig­ram: Szilágyi Zsófia. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Fert Mónika. Ko­lib­ri Kiadó: Tit­tel Kin­ga, Kecskés Ju­dit. Kortárs Kiadó: Tol­valy Fe­renc. Kos­suth Kiadó: Müller Péter, Da­vid Sza­lay. Könyv­klub: bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltán. Könyv­molyképző Kiadó: Okváth Anna, Csen­des Nóra. Könyv­molyképző Kiadó: Bar­tos Zsu­zsa. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Tal­lai Gábor, Fu­ta­ki At­ti­la. L’Har­mat­tan Kiadó: Végh At­ti­la, Máthé And­rea. Lib­ri Könyv­ke­res­ke­del­mi Kft.: Ke­pes András. Líra – Művelt Nép: Mira Sabo. Mag­vető Kiadó: Spiró György, Závada Pál. Ma­gyar Napló Kiadó: Ma­ro­si Gyu­la, Oberczián Géza. Manó Köny­vek: Pásztohy Pan­ka, Pásztohy András. Me­di­ci­na: Fonyó At­ti­la. Men­tor Köny­vek: Szap­pa­nos Gábor, Sze­le Anna, Véghe­lyi Balázs. Méry Ra­tio: Jan­ko­vics Mar­cell, Ta­karó Mihály. Móra Kiadó: Balázs Ágnes, Kősze­ghy Csil­la. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes, Kőbányai János. Nap Kiadó: Arany-an­tológia kortárs költői. Napkút Kiadó: Nádasdy And­rea. Nor­an Lib­ro Kiadó: Sára Júlia, Kősze­ghy Péter, Ka­rin­thy Márton. Or­phe­usz Kiadó: Vasy Géza. Pont Kiadó: Zal­ka Csen­ge Virág, Bajzáth Mária, Szávai Ilo­na. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Dániel András. Pro Pannónia Kiadó: Bertók László. Pub­lio Kiadó: Németh Kiss Ger­gely. Püski Kiadó: Cse­te Örs, Deák Mór, Döbren­tei Kornél, Dr. Pa­tai Pál, Rozs­nyai Ágnes. Rím Könyv­ki­adó: Tóth Éva, Sághy Il­dikó, Sza­ko­nyi Károly, Ber­ta­lan Ti­va­dar. Sa­xum Kiadó – Szi­get Kiadó: Dr. Gyar­ma­ti And­rea. Sco­lar Kiadó: Gerlóczy Márton, Ka­ra­fiáth Or­so­lya. Szent István Társu­lat: Dávid Ka­ta­lin, Szabó Fe­renc SJ. Szépha­lom Könyvműhely: Kem­sei István. Tin­ta Könyv­ki­adó: Ara Ra­uch. Tri­vi­um Kiadó: Var­ga Csa­ba. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Tékiss Tamás, Terék Anna. Üveg­hegy Kiadó: Tóth Sándor.
16:30 Je­len­kor Kiadó: Földényi F. László. Ko­lib­ri Kiadó: M. Kácsor Zoltán, Kecskés Ju­dit.
17:00 Ab Ovo Kiadó: Lend­vai Il­dikó. Ad Li­brum: Horváth Márk, Lovász Ádám. Aposztróf Kiadó: Tatár Rózsa. At­lan­tic Press Kiadó: Rupáner-Gallé Margó. Ba­las­si Kiadó: Tur­nai Ti­mea. Ci­ceró Könyv­stúdió: Papp Dóra. Cor­vi­na Kiadó: Léner Péter, Len­gyel György. Csi­mo­ta Kiadó: Szal­ma Edit. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Tamás Dénes. Fe­ke­te Sas Kiadó: Var­ga Dániel. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Mi­zsur Dániel. Gold Book: Mar­cel­lus Mihály. Gon­do­lat Kiadó: Ge­re­ben Fe­renc. He­li­kon Kiadó: Be­ne­dek Sza­bolcs. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Bal­lai László, Réti György. Jaf­fa Kiadó: Bau­er Bar­ba­ra, Sáko­vics Dia­na. Je­len­kor Kiadó: Tom­pa And­rea. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Kal­lig­ram: Markó Béla. Kal­lig­ram: Gren­del La­jos. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Kos­suth Kiadó: Or­mos Mária, He­gyi Gyu­la. Kráter Kiadó: Bányai András, Amb­rus András. Könyv­klub: Sze­le Anna. Könyv­molyképző Kiadó: Cse­lenyák Imre. Könyv­molyképző Kiadó: Ash­ley Car­ri­gan. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: L. Si­mon László. L’Har­mat­tan Kiadó: Acsai Ro­land, To­ma­ji At­ti­la. Lazi Könyv­ki­adó: Cse­lenyák Imre. Lib­ri Könyv­ki­adó: Fi­ala Bor­csa. Mag­vető Kiadó: Par­ti Nagy La­jos. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Végh Alpár Sándor. Ma­gyar Napló Kiadó: Jezsó Ákos, Sza­kolczay La­jos. Manó Köny­vek: Ko­lo­zsi László, Igor La­zin. Nap Kiadó: Ágh István, Szörényi László. Napkút Kiadó: Csák Gyöngyi. Nor­an Lib­ro Kiadó: Ba­logh Ro­bert, Szilágyi Ákos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Wéber Anikó. Pro Pannónia Kiadó: Po­mogáts Béla. Püski Kiadó: Zsebők Csa­ba, Kiss Irén, Tábori László, Si­mon­di Péter, özv. Simándi Józsefné. Rím Könyv­ki­adó: Tóth Éva, Sághy Il­dikó, Sza­ko­nyi Károly, Ber­ta­lan Ti­va­dar. Sco­lar Kiadó: Ha­klik Nor­bert, Czin­ki Fe­renc. Szépha­lom Könyvműhely: Horváth (Eö) Tamás. Tin­ta Könyv­ki­adó: Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes, Szőcsné An­tal Irén. Tri­vi­um Kiadó: Fa­ti­ma Me­lek. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bar­log Károly, Váradi Ti­bor.
17:30 Hun­ga­ro­ton: Bálint András. Je­len­kor Kiadó: Se­lyem Zsu­zsa, Szabó Róbert Csa­ba. Men­tor Köny­vek: Tamás Kincső.
18:00 Ab Ovo Kiadó: Császár László, Szur­csik József. Ale­xand­ra Va­lue: Ash­ley Car­ri­gan. Ci­ceró Könyv­stúdió: Szabó Tünde. Csi­mo­ta Kiadó: Szokács Esz­ter, Nagy Nor­bert. Fe­ke­te Sas Kiadó: Szilágyi Enikő. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. Gold Book: Pusz­tai And­rea. Gon­do­lat Kiadó: Ba­logh-Eb­ner Márton, György Sándor, Hajnáczky Tamás. Je­len­kor Kiadó: Forgách András. Je­len­kor Kiadó: Ménes At­ti­la. Kal­lig­ram: Györe Balázs. Kortárs Kiadó: Haj­nal Géza, Ze­lei Miklós. Kos­suth Kiadó: Makk Károly, Or­mos Mária, Ve­kerdy Tamás. L’Har­mat­tan Kiadó: Sajó László, Sándor Ju­dit, Ber­ta­lan Péter. Mag­vető Kiadó: Cser­na-Szabó András. Manó Köny­vek: Ka­la­pos Éva. Me­di­ci­na: Ka­to­na Fe­renc. Móra Kiadó: Pion István, Kemény Zsófia, Gábor Tamás In­dia­na. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Napkút Kiadó: Ka­thy-Horváth La­jos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Sep­si László. Pub­lio Kiadó: Várko­nyi Zsolt. Rím Könyv­ki­adó: Rad­nai István. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor.
18:30 Hun­ga­ro­ton: Pogány Ju­dit, Mácsai Pál. Je­len­kor Kiadó: Térey János.
19:00 Ale­xand­ra Va­lue: Szélesi Sándor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Pet­rik Ad­ri­en. L’Har­mat­tan Kiadó: Bíró Zoltán István. Men­tor Köny­vek: Káli István. Rím Könyv­ki­adó: De­me­ter József.
20:00 L’Har­mat­tan Kiadó: Tóth Zsig­mond.

2017. június 11. vasárnap
Rózsavölgyi Sza­lon – Szer­vi­ta tér
16:00 Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel János, Amb­rus József.
10:00 Cer­ka­bel­la Könyv­ki­adó: Kertész Er­zsi, Met­zing Esz­ter. His­to­ry­cum: Trux Béla. L’Har­mat­tan Kiadó: Zwickl András. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Végh Alpár Sándor. Ma­gyar Napló Kiadó: Ma­jo­ros Sándor. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Gévai Csil­la, Ba­ra­nyai (b). András. Rím Könyv­ki­adó: Rad­nai István, Sze­pe­si Zsu­zsa.
11:00 21. Század Kiadó: Szir­tes Tamás és a Madách Színház művészei: Sze­rel­mes Shakes­peare. Ad Li­brum: Je­nes Gyu­la, Szik­lai Károly. Ale­xand­ra Va­lue: Kozári Dor­ka. Aposztróf Kiadó: Bu­ko­vinsz­ky Mária, Fábián Ádám Zoltán. Book­line: Munk Ve­ro­ni­ka. Centrál Köny­vek: Schäffer Erzsébet. Cor­vi­na Kiadó: Körner András. Csi­mo­ta Kiadó: Takács Mari. Európa Könyv­ki­adó: Kónya Imre. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók – Pho­e­nix Polgári Társulás, Po­zsony): Bolgár Ka­ta­lin, Bo­le­mant Lil­la. FRÍG Kiadó: Ferth Mónika. He­li­kon Kiadó: Rom­sics Ignác. His­to­ry­cum: Cse­lenyák Imre (Jean-Pier­re Mont­ca­s­sen). Hun­ga­ro­vox Kiadó: Gi­o­van­ni­ni Kornél. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Böszörményi Zoltán. Je­len­kor Kiadó: Peer Krisz­tián. Ka­i­rosz Kiadó: Bene Éva. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Ba­bos Esz­ter. Kráter Kiadó: Som­lay Gi­zel­la. Könyv­klub: Móczár István, Róka Il­dikó. Könyv­molyképző Kiadó: On Sai. L’Har­mat­tan Kiadó: Rónai András. Lib­ri Könyv­ki­adó: Dolák-Saly Róbert. Mag­vető Kiadó: Grecsó Krisz­tián. Múlt és Jövő Kiadó: Kármentő Éva, Kőbányai János. Nor­an Lib­ro Kiadó: Tu­nyo­gi László. Or­phe­usz Kiadó: Petőcz András. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Kertész Er­zsi, Bernát Bar­ba­ra, Bognár Éva Ka­tin­ka. Pro Pannónia Kiadó: Deb­rec­ze­ni László. Rím Könyv­ki­adó: Mayer Erzsébet, Csi­ba Zsolt, Ötvös László. Sco­lar Kiadó: Nagy Dia gye­rek­fog­lal­kozást is tart. Szépha­lom Könyvműhely: Pósa Zoltán. Üveg­hegy Kiadó: Damó István.
11:30 Aposztróf Kiadó: Németh Zsolt László, Dékány Do­rottya.
12:00 21. Század Kiadó: Nagy Ju­dit. Aposztróf Kiadó: Dr. Kovács Mónika Eri­ka, Kiss Edi­na. Csi­mo­ta Kiadó: Győri Bori, Sza­m­a­rasz Vera Zoé, Dániel András. Európa Könyv­ki­adó: Tol­valy Fe­renc. Fe­ke­te Sas Kiadó: Ba­bos Esz­ter. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Török Nándor. Ka­i­rosz Kiadó: Bogár László. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: prof. Szi­ge­ti jenő. Könyv­klub: Fa­ragó An­namária. L’Har­mat­tan Kiadó: Gellér Ka­ta­lin. Mag­vető Kiadó: Bo­dor Ádám. Ma­gyar Napló Kiadó: Popély Gyu­la. Men­tor Köny­vek: Soós István. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Pásztohy Pan­ka. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Miklós Csa­ba, Pődör György, Mur­zsa András, Zen­tai László.
12:30 Aposztróf Kiadó: Bal­la Kin­ga, Cser Ju­dit.
13:00 Aposztróf Kiadó: Takács An­namária, Salánki Anikó. Cor­vi­na Kiadó: Feszt­ba­um Béla. Európa Könyv­ki­adó: Imre Géza. Gold Book: Drábik János. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Cseke J. Sza­bolcs, Sa­i­tos La­jos. Ka­i­rosz Kiadó: Agócs Sándor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Mézes Ju­dit. Könyv­klub: bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltán. Könyv­molyképző Kiadó: Csukás István (az ol­vasósátor­ban). L’Har­mat­tan Kiadó: Csiz­ma­dia Nor­bert. Mag­vető Kiadó: Bar­tis At­ti­la. Napkút Kiadó: Ver­rasztó Gábor. Pont Kiadó: Szávai Ilo­na. Püski Kiadó: Zsebők Csa­ba. Rím Könyv­ki­adó: Ka­tz­ler Hil­da, Dem­se Márton, Dombrádi István, Len­gyel János.
13:30 Aposztróf Kiadó: Horváth Terézia, Rétla­ki Márton.
14:00 21. Század Kiadó: Szabó T. Anna. Ad Li­brum: Sol­ti Gab­ri­el­la. Aposztróf Kiadó: Lázár Ti­bor, Oláh Péter. Athe­na­e­um Kiadó: Bánó At­ti­la. Cor­vi­na Kiadó: Fábri Péter, Kováts Krisz­ta, Nyáry Krisz­tián. Csi­mo­ta Kiadó: Nagy Diána. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Horváth Imre Olivér. FRÍG Kiadó: Ha­ran­gozó Imre. He­li­kon Kiadó: Len­gyel László, Markó Béla. Hol­nap Kiadó: Fo­dor Ve­ro­ni­ka, Szi­mon­idesz Kovács Haj­nal­ka. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Fa­ze­kas József, Kel­lei György. Jaf­fa Kiadó: Ab­lon­czy Balázs, Ta­baj­di Gábor, Ungváry Krisz­tián, Szekér Nóra. Ka­i­rosz Kiadó: Lezsák Sándor. Ko­lib­ri Kiadó: Rut­kai Bori (Rut­kai Bori Ban­da). Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Kor­mos Valéria, Ocs­enás Péter. L’Har­mat­tan Kiadó: Sch­wendt­ner Ti­bor. Lib­ri Könyv­ki­adó: Fábián Jan­ka. Mag­vető Kiadó: Tóth Krisz­ta. Ma­gyar Műhely: He­gedűs Mária. Ma­gyar Napló Kiadó: Urbán Péter. Manó Köny­vek: Menyhért Anna, Fi­cze­re Kyrú. Me­di­ci­na: Sza­uder Ipoly. Men­tor Köny­vek: Kiss Ju­dit Ágnes, Sche­in Gábor, Szilágyi Ákos. Móra Kiadó: Víg Balázs, Rit­ter Ottó, Kárpáti Ti­bor. Nap Kiadó: Juhász Előd. Napkút Kiadó: Hajós Esz­ter. Pont Kiadó: Műfordítók de­dikálnak a PONT Kiadó sátrában. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Jeli Viki, Horváth Ildi, Igaz Dóra. Püski Kiadó: Ko­csis István, Ónody Éva, Rozs­nyai Ágnes, Szabó Gyu­la. Rím Könyv­ki­adó: Var­ga La­jos, Pozs­gai Györgyi, Batári Gábor. Sco­lar Kiadó: Te­me­si Fe­renc. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
14:30 Aposztróf Kiadó: Portörő Kátya, Ko­lumbán Jenő.
15:00 21. Század Kiadó: Rónai Egon. Ab Ovo Kiadó: Horváth Júlia Borbála. Ad Li­brum: Mi­kos Ákos. Ale­xand­ra Va­lue: On Sai. Aposztróf Kiadó: Herczeg An­tal, Török Nándor. Athe­na­e­um Kiadó: Szőcs Hen­ri­et­te. At­lan­tic Press Kiadó: Benkő László. Centrál Köny­vek: La­jos Mari. Cor­vi­na Kiadó: Murányi András. Fe­ke­te Sas Kiadó: Pet­rik Ad­ri­en. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók – Pho­e­nix Polgári Társulás, Po­zsony): Bal­la Mar­git, Horváth Ildi. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Sza­lay Álmos. FRÍG Kiadó: Fa­ragó Imre. Gon­do­lat Kiadó: Ku­kor­el­li István. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. Hol­nap Kiadó: Kányádi Sándor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Kapu Ágota, Turbók At­ti­la. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Juhász Béla. Jaf­fa Kiadó: Gödrösi Ádám, Bánku­ti Gab­ri­el­la, Dombóvári István. Je­len­kor Kiadó: Si­mon Márton, Závada Péter. Ka­i­rosz Kiadó: Csath Mag­do­la. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Se­bestyén Balázs, Tóth Gábor. Kos­suth Kiadó: Tar Il­dikó, Nógrádi Gábor. Könyvtündér: Szilágyi Virág. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Békés Márton. L’Har­mat­tan Kiadó: Fa­za­kas Sándor. Lib­ri Könyv­ki­adó: Galgóczi Dóra. Mag­vető Kiadó: Dra­gomán György, Szabó T. Anna. Ma­gyar Napló Kiadó: Deák-Sárosi László. Manó Köny­vek: Baár Tünde, Ba­kos Bar­ba­ra. Móra Kiadó: Bosnyák Viktória, Szűcs Édua. Nap Kiadó: Arany-an­tológia kortárs költői. Nap­ke­let: Rácz Géza. Napkút Kiadó: Petőcz András. Nor­an Lib­ro Kiadó: Káli István, Vörös István. Or­phe­usz Kiadó: Fer­di­nan­dy György. Pont Kiadó: Győry Do­mon­kos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Szívlapát – kortárs költők ver­sei 16 éven felüli­ek­nek. Püski Kiadó: Mis­ka János, Sze­le György, Zsu­fa Tünde. Ráció: Ujváry Gábor. Rím Könyv­ki­adó: Vlajk Gab­ri­el­la, Gulyás Ilo­na. Sco­lar Kiadó: Juhász Előd, Méhes Károly. Szépha­lom Könyvműhely: B. Révész László, Dr. Fenyő Márta. Üveg­hegy Kiadó: Ködmön Csa­ba Zoltán.
15:30 Aposztróf Kiadó: Fried­ler Mag­dol­na, Molnár Ni­ko­lett.
16:00 Ad Li­brum: Cserháti Éva. An­tológia Kiadó: Va­lenty­ik Fe­renc. Aposztróf Kiadó: B. Léránt Árpád. Athe­na­e­um Kiadó: Pa­ta­ki Éva. At­lan­tic Press Kiadó: Fe­ren­czik Ad­ri­en­ne. Centrál Köny­vek: Berg Ju­dit. Ci­ceró Könyv­stúdió: Szi­ge­ti Kovács Vik­tor. Cor­vi­na Kiadó: Sümeginé dr. Tóth Pi­ros­ka. Csi­mo­ta Kiadó: Lipták Il­dikó, Tresz­ner Bar­ba­ra. CzSi­mon: Czakó Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Petőcz András. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Kulcsár Árpád. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. Gold Book: Bökös Borbála. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Rad­nai Tamás, Szilágyi József. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Böszörményi Zoltán. Jaf­fa Kiadó: Ja­kup­csek Gab­ri­el­la, Bódi At­ti­la, G. Nagy László. Je­len­kor Kiadó: Szabó Mar­cell. K. u. K. Kiadó: Bu­dai-Sántha János. Ka­i­rosz Kiadó: Sze­rencsés Károly. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Petrőczi Éva. Ko­lib­ri Kiadó: Bosnyák Viktória. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Kos­suth Kiadó: La­kat T. Károly, Göröcs János, Dénes Tamás, Ba­ra­nyi Fe­renc. Kráter Kiadó: Ördögh Ottó. L’Har­mat­tan Kiadó: Tófalvy Tamács. Lib­ri Könyv­ki­adó: Ug­ron Zsol­na. Mag­vető Kiadó: Bol­dizsár Il­dikó. Manó Köny­vek: Mech­ler Anna, Haj­ba László. Me­di­ci­na: Raj­na Péter. Móra Kiadó: Marék Ve­ro­ni­ka. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes, Gluck Mary. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Napkút Kiadó: Bíró József. Nor­an Lib­ro Kiadó: Kősze­ghy Péter, Szentpéteri Nagy Ri­chard. Or­phe­usz Kiadó: Nagy Zsu­ka. Park Könyv­ki­adó: Bródy János. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Zalán Ti­bor, Kállai Nagy Krisz­ta. Pub­lio Kiadó: Péter­fy Or­so­lya La­u­ra. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Kun­kovács László. Rím Könyv­ki­adó: B. Tóth Klára, Rent­sh Pi­ros­ka, Hu­bert Il­dikó. Sco­lar Kiadó: Berényi Anna, Bruck András. Szent István Társu­lat: Szabó Fe­renc SJ. Tin­ta Könyv­ki­adó: Ara Ra­uch, Sümegh László. Tri­vi­um Kiadó: Alex Fidd­ler. Ty­po­tex Kiadó: Orosz István. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Diósze­gi Ágnes, Döme Sza­bolcs. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
16:30 Je­len­kor Kiadó: Varró Dániel.
17:00 Athe­na­e­um Kiadó: Horváth Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Csil­lik Kristóf. Gon­do­lat Kiadó: Ka­pitány Gábor. Hét Krajcár Kiadó: Kónya Lil­la. Hét Krajcár Kiadó: Gombár End­re. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Sárhe­lyi Eri­ka, Su­mo­nyi Zoltán. Je­len­kor Kiadó: Szabó Márton István. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Koinónia Kiadó: Sikó-Ba­rabási Esz­ter. Ko­lib­ri Kiadó: Gróh Ilo­na, Gál Viktória Eme­se, Szert-Szabó Do­rottya. Kortárs Kiadó: Kiss Anna. Kos­suth Kiadó: Csák Eri­ka, Ágh At­ti­la, Var­ga Gyu­la. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Tal­lai Gábor, Fu­ta­ki At­ti­la, L. Si­mon László. L’Har­mat­tan Kiadó: Ács Mar­git. Lazi Könyv­ki­adó: Benkő László. Lib­ri Könyv­ki­adó: Ho­mon­nay Ger­gely. Mag­vető Kiadó: Takács Zsu­zsa, Kemény István. Manó Köny­vek: Nógrádi Ger­gely. Men­tor Köny­vek: Káli István. Móra Kiadó: Nógrádi Gábor. Nap Kiadó: Szörényi László, Ágh István. Napkút Kiadó: Ko­csis István. Nor­an Lib­ro Kiadó: Sára Júlia, Szilágyi Ákos. Or­phe­usz Kiadó: Ke­le­men Erzsébet. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Berg Ju­dit. Püski Kiadó: Deák Mór, Döbren­tei Kornél, Kiss Irén, Tábori László. Rím Könyv­ki­adó: Virt László. Sco­lar Kiadó: Sági György, Mar­git­tai Gábor. Szépha­lom Könyvműhely: Báger Gusztáv. Szépmíves Köny­vek: Bagdy Emőke. Tin­ta Könyv­ki­adó: Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes, Da­niss Győző. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Kalász István, Hernyák Zsóka.
17:30 Bo­o­ok Kiadó: Ja­nits-Szabó Virág, Maha Ma­gu­na­em. Je­len­kor Kiadó: Sche­in Gábor. Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás.
18:00 Ale­xand­ra Va­lue: Cse­lenyák Imre. Athe­na­e­um Kiadó: Horváth Ger­gely. Fe­ke­te Sas Kiadó: Szilágyi Enikő. Kortárs Kiadó: Bónus Ti­bor. Kráter Kiadó: Bak Rita. Könyv­molyképző Kiadó: Gulyás Péter, Szöllősi Kristóf. Könyv­molyképző Kiadó: Szélesi Sándor. L’Har­mat­tan Kiadó: Var­ga Balázs. Móra Kiadó: Mik­lya Luzsányi Mónika. Pub­lio Kiadó: Ko­csis Nagy Noémi. Rím Könyv­ki­adó: Berg­hof­fer Róbert. Sco­lar Kiadó: Herczeg Szon­ja, Ma­ros András. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Bi­elitz­ky Károly Városi Könyvtár: Beszédes István. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Tóbiás Krisz­tián.
19:00 Fe­ke­te Sas Kiadó: A Gellért­hegy c. könyv szerzői: Saly Noémi és a többi­ek. Rím Könyv­ki­adó: Madár János. Sco­lar Kiadó: Fe­rencz Mónika, Obádovics J. Gyu­la.

2017. június 12. hétfő
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Dem­se Márton, Dombrádi István.
10:00 Rím Könyv­ki­adó: Váradi-Kiss Sza­bolcs, Kovács Sándor.
11:00 Athe­na­e­um Kiadó: Virág Emília. Kos­suth Kiadó: László Ágnes, Iványi Gábor, Ko­moróczy Géza, Sza­lai Erzsébet. Pro Pannónia Kiadó: Kalász Gyu­la. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Mis­ka János, Dr. Pa­tay Pál. Rím Könyv­ki­adó: Péter Péter, Molnár József.
12:00 Rím Könyv­ki­adó: Góg János.
13:00 Athe­na­e­um Kiadó: Izsó Zita, Bach Máté. Hét Krajcár Kiadó: Borbély László. Püski Kiadó: Cse­te Örs. Rím Könyv­ki­adó: Szántó Mária, Lu­go­si Bab­ett.
14:00 Athe­na­e­um Kiadó: Wi­sin­ger István. Püski Kiadó: Kun­kovács László, Zsebők Csa­ba. Rím Könyv­ki­adó: Váradi-Kiss Sza­bolcs, Kovács Sándor.
15:00 Athe­na­e­um Kiadó: Fan­tasz­ti­kus világok szerzői: Ceglédi Zoltán, Fi­lip­pov Gábor, Földi Ben­ce, Mu­chich­ka László, Tóth Csa­ba, Zsótér Indi Dániel. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Juhász Béla. Püski Kiadó: Ónody Éva.