thumbnail

Fekete Vince könyvbemutatója a Bernády Házban

Fekete Vince „Vargaváros” című verseskötetét mutatják be január 16-án, csütörtökön 17 órától Marosvásárhelyen a Bernády Házban (Horea u. 6. sz). A Magvető Kiadónál megjelent kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Markó Béla költő. Az eseményen közreműködik Gáspárik Attila színművész.

400e9e39bbe82a198f3d7fc97a1fb03a_XL

Átadták a Látó nívódíjait

Hu­szon­nyol­ca­dik al­ka­lom­mal osz­tot­ta ki a Látó szépiro­dal­mi folyóirat szer­kesztősége a lap­ban pub­likált szerzők közül válo­gat­va évzáró nívódíjait 2019. de­cem­ber 14-ikén, szom­ba­ton. Hu­szonhét év alatt több, mint 70 al­kotó ve­het­te át a vers, próza, esszé és debüt ka­tegóriában az el­is­merést. A nívódíj idéntől az 1000 dollárral járó Jac­ko­vics-díjjal bővül, amit a leg­jobb dráma szerzőjének oszt ki a szer­kesztőség.
2019-ben Kántor Péter (vers), Kész Or­so­lya (kri­ti­ka), Ma­gyary Ágnes (próza), Tófal­vi Zsely­ke (debüt) ve­het­te át a díjjal járó pénz­ju­tal­mat. A Jac­ko­vics-díj idei nyer­te­se: Ay­han Gökhan.

Három új taggal bővült a Romániai Írók Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja

A Romániai Írók Szövetségének országos Vezető Tanácsa december 4-i ülésén jóváhagyta többek közt Nagy Miklós Kund, Szabó Róbert Csaba és Szenkovics Enikő tagfelvételét, akik a Marosvásárhelyi Fiókhoz tartoznak.

Nagy Miklós Kund erdélyi magyar szerkesztő, művészeti író, műfordító, esszéró. Számos antológiában, tanulmánykötetben, művészeti és fotóalbumban olvashatók esszéi. Több mint harminc könyve jelent meg, irodalomtörténeti, képzőművészeti, színházi kötetek, antológiák szerzője, szerkesztője. Munkásságáért számos rangos díjat és elismerést kapott.

Szabó Róbert Csaba író, szerkesztő,  20042005 között A Hét munkatársaként dolgozott, 2005-től a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője, hét prózakötet szerzője.

Szenkovics Enikő eddigi munkásságát és érdeklődési irányát két forrásnyelv határozta meg, mind a román, mind a német irodalom köréből készített műfordításokat. Hosszú ideje gondos és figyelmes fordítója az erdélyi német irodalomnak, fordításain keresztül a magyar olvasó átfogó képet kaphat a romániai németség szépirodalmából.

 

hir_4144

Markó Béla Zelk Zoltán-díjas

Markó Béla nyerte el az idei Zelk Zoltán-díjat. Erről a díj kuratóriuma, Forgó Zsuzsa, Bazsányi Sándor és Kántor Péter döntött. Az elismerést Markó Béla december 4-én, szerdán a budapesti Fúgában tartott díjátadó ünnepségen vette át. Laudációt mondott Bazsányi Sándor irodalomkritikus, az eseményen Fekete Ernő színművész Zelk Zoltán-verseket mondott.

A Zelk Zoltán-díjat 2000-ben alapította a magyarországi Zelk Zoltán Alapítvány.

Az alapítvány célja, hogy mind erkölcsi, mind anyagi értelemben segítse a költők munkáját és irodalmi, művészeti tevékenységét a már meglévő irodalmi és művészeti értékek megőrzése és gyarapítása érdekében. Az alapítvány kuratóriuma évente egy alkalommal, minden év decemberében, Zelk Zoltán születésnapja (december 18.) környékén adja át a Zelk Zoltán-díjat egy arra érdemesnek tartott költő részére a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A díj kuratóriuma: Forgó Zsuzsa, Kántor Péter költő, műfordító, Bazsányi Sándor, kritikus, irodalomtörténész. Korábbi kurátorok: Ágh István költő, író, műfordító és Takács Zsuzsa költő, író, műfordító.

Az eddigi díjazottak:

2000 – Borbély Szilárd; 2001 – Kemény István; 2002 – Poós Zoltán; 2003 – Csengery Kristóf; 2004 – Szabó T. Anna; 2005 – Jász Attila; 2006 – Acsai Roland; 2007 – G. István László; 2008 – Jónás Tamás; 2009 – Villányi László; 2010 – Győrffy Ákos; 2011 – Varga Mátyás; 2012 (nem adták ki); 2013 – László Noémi; 2014 – Fehér Renátó; 2015 – Dékány Dávid; 2016 – Kőrizs Imre; 2017 – Krusovszky Dénes; 2018 – Sajó László.

d835324776e224448fa0e9a6cc0094b1_XL

Kányádi Sándor: távolságok és közelítések

No­vem­ber 12-én a Ko­lozsváron a Vallássza­badság háza adott ott­hont a ,,macht nichts mond­ta ha­lot tak nap­ja van’’. Közelítések Kányádi Sándor Ha­lot­tak nap­ja Bécsben című verséhez kötet értel­mezésbe­mu­tatójának. A kötet 2019-ben je­lent meg a Lec­tor Kiadó és Szépiro­dal­mi Fi­gyelő Alapítvány közös kiadásában, Kor­pa Tamás szer­kesztésében.

Az es­ten Codău An­namária, Gálfal­vi Ágnes, Markó Béla, Sánta Miriám, va­la­mint Kor­pa Tamás, a szer­kesztő gon­do­la­ta­it hall­hat­tuk.
A beszélgetést Codău An­namária, a kötet egyik szerzője mo­derálta, aki fel­ve­zetőjében a mű többes ol­va­sa­ti le­hetőségeiről beszélt, így például az iro­da­lomtörténeti és ̴ elméleti megközelítésekről, a személyes és az ob­jektív hangvételről, va­la­mint az ,,emléktárgy’’ jel­legről is.
Ezt követően Kor­pa Tamás a kötet mögötti kon­cep­cióról beszélt: az értel­mezések először on­line felüle­ten, a SZI­FOn­line-on je­len­tek meg számos, ad­dig akár is­me­ret­len portréfotó kíséretében. Az értel­mezéskötet egy­faj­ta pro­jektként valósult meg, mely­nek célja egy rend­hagyó, sokrétű meg­emlékezés Kányádi Sándorról. A szer­kesztő el­mond­ta, körülbelül húsz írót, iro­da­lom­tudóst, fi­a­tal erdélyi és ma­gyar­országi kri­ti­kust ke­re­sett fel, hogy a le­hető legkülönbözőbb megközelítések szület­hes­se­nek a Kányádi-versről. Mint­egy tu­da­tos ,,területi – ge­nerációs – világnézeti szórásban’’ gon­dol­kod­va szüle­tett meg végül ti­zenöt értel­mezés, amint azt később Gálfal­vi Ágnes is hangsúly­oz­ta, aki a Lec­tor Kiadó képvi­se­letében volt je­len, és a Kányádi-portréfotók történetét is­mer­tet­te rövi­den.
A kötet­be­li szerzők közül Markó Bélát és Sánta Miriámot kérdez­het­te a mo­derátor, aki első körkérdésként az írás körüli nehézségek­re, ,,küzködésre’’, va­la­mint Kányádi szerzőkre és munkájuk­ra tett hatására fókuszált. Markó Béla elsősor­ban iden­titásversként közelítet­te meg az ere­de­ti művet, olyan problémákon gon­dol­kod­va, mint az ide­genség és ott­ho­nosság, ott­hon­ta­lanság, az ott­hon­ban érzett ide­genség, dia­lo­gi­kus vi­szony­ban más közis­mert költőkkel és költemények­kel, mint egyes Dsi­da-ver­sek, Áprily munkássága vagy Szilágyi Do­mo­kos Bartók Ame­rikában című al­kotása. Markó Béla ki­fej­tet­te továbbá, számára fon­tos as­pek­tus a ge­nerációs közelítés, an­nak vizsgálata, ho­gyan állja ki a ,,próbát’’ Kányádi költésze­te olyan ese­tek­ben, ami­kor közte és értel­mezői között nin­cse­nek ta­pasz­ta­la­ti élmények.
Amint az ki­derült, Sánta Miriám ,,vérme­sen ta­nulmánygyűlölő periódusában’’ kap­ta a felkérést, így esszéisz­ti­ku­san közelített a műhöz, amely elsősor­ban zsi­ge­ri élménye­ket és na­gyon in­tenzív nyel­vi világot kínált számára. Miriám ki­emel­te a re­a­litás komp­le­xitását, azt, hogy Kányádi ver­se(i) meg­tanít(anak) újból érez­ni, s in­ten­zitásban ha­sonlítható(ak) ah­hoz, ami­kor va­la­ki leküzdi a pánik­ro­hamát. Az alap­szöveg­gel való kap­cso­latára egy rá ha­gyományo­zott köny­vet ho­zott, amely­ben cenzúrázott sza­ka­szok kézírásos újra­al­kotására talált.
Kap­csolódva a távolság és személyesség értel­mezések­be­li érzékel­hetőségéhez, va­la­mint a széttartó és eltérő indíttatású hangvéte­lek­hez Kor­pa Tamás példaként emel­te ki Ber­tha Zoltán és Ba­logh Gergő Kányádi-közelítéseit, ame­lyek an­gol fordításo­kat és nyelv­hely­ze­tet vizsgálva ugyan­oda fu­tot­tak ki, a kölcsönzések és cserék ki­emelésére, a nyel­vi széthúzásra. Továbbá a sokrétű kom­mentárok egyi­keként emel­te ki a Kon­koly Dánielét, aki a szerzői hang­ra kérde­zett rá, a hangzó vers(mondás) írott variánsra tett hatását, a ver­ba­litás – rögzítés eltéréseit vizsgálva.
Hall­hat­tunk ke­let-európaiságról és európaiságról, iro­dal­mi ,,ak­ti­viz­musról’’, azaz a mond­hatóság, a közös gon­dol­kodás és a különböző szem­pontú megközelítések je­lentőségéről, va­la­mint arról, hogy az igazán nagyívű al­kotások­ban fel­lel­hető egy olyan réteg, amely túlmu­tat a ra­ci­onális és szak­mai megközelítésen, amint azt Sánta Miriámhoz kap­csolódva a mo­derátor is meg­erősítet­te, ilyen­formán is tovább­gon­dol­va a személyes érin­tettség kérdését.
Zárókörként a beszélgetés résztvevői egyen-egyenként ki­han­gosították, mi adja számuk­ra Kányádi költészetének je­lentőségét és hi­te­lességét. Sánta Miriám az in­tenzív nyel­vet, Gálfal­vi Ágnes a rek­vi­em­szerűség és ze­ne­iség iz­gal­ma­it emel­te ki, utal­va KAF Rek­vi­em cim­ba­lom­ra című al­kotására is. Markó Béla számára na­gyon je­lentős a Kányádi-művek­ben vissza-visszatérő ,,mi lesz velünk?’’-kérdés, az egyéni és közösségi létet érintő és bon­col­gató jel­legű költészet. Kor­pa Tamás pe­dig az első sza­kasz har­ma­dik részének zárósorát idézte: ,,kit érde­kel hogy erre jártál’’, mely­re mint­egy vála­szul be­emel­te Codău An­namária értel­mezésrészletét: ,,Hogy­ne érde­kel­ne, hogy erre jártál.’’
A kötet­be­mu­tató han­gu­la­ta, amely meg­en­ged­te a szak­mai, bölcsész megközelítések mel­lett a személyes hang és érin­tettség je­lenlétét is, fel­kelt­het­te a je­lenlévők érdeklődését mind a sokféle értel­mezések, mind az alap­szöveg vizsgálatára, ugyan­ak­kor hangsúly­oz­ta a bátor, akár ra­ci­o­na­litáson túlmenő értel­mezéskísérle­tek re­le­van­ciáját és lénye­giségét.

Hazám-díjjal tüntették ki Dávid Gyula irodalomtörténészt

davidgyula_

Dávid Gyula irodalomtörténész, Fischer Ádám karmester, Kulka János színművész, Losonczi Ágnes szociológus, Németh Miklós közgazdász, politikus, Parti Nagy Lajos költő és Radnóti Zsuzsa dramaturg nyerték el idén a Hazám-díjat. A XXI. Század Társaság elismerését szombaton adták át Budapesten, írja az MTI. A Hazám-díj kuratóriumának elnöke Vámos Tibor akadémikus. A kuratórium további tagjai: Ágh Attila politológus, Gönczöl Katalin kriminológus, Romsics Ignác történész, Tompa Andrea író, színikritikus, Varga Gyula közgazdász, valamint a a XXI. Század Társaság elnöke, Kocsis András Sándor.

Az indoklás szerint Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító szülőföldje magyar irodalmának ápolásával, tudományos tevékenységével érdemelte ki a díjat. Fischer Ádám karmester szerte a világban az egyetemes zenekultúra és a magyar zene üzenetét hirdeti. Kulka János színművész sokoldalú és kimagasló művészi teljesítményért, Losonczi Ágnes szociológus tudományos munkájáért kapta meg az elismerést. MTI

 

Bolyai – párbajjelenetet megidézve mutatták be Láng Zsolt regényét a könyvvásáron

lang_zsolt_bolyai_barbocz_zsolt

„Tompa Andrea Omertája óta nem volt olyan magyar olvasmányélményem, mint a Bolyai, nem akartam letenni” – így vezette fel Láng Zsolt új regényét Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében tartott pénteki könyvbemutatón. Nem tudom, hogy a Teleki Téka Bolyai múzeumában szervezett pénteki kulturális eseményen jelen lévő több tucatnyi érdeklődő közül hányan olvasták a Bolyait, de azt jól jelzi, hogy nemcsak a szerző, hanem a „címszereplő matematikusgyerek” is óriási népszerűségnek örvend Marosvásárhelyen. A Bolyaiak városának híressége legalább akkora zseni volt, mint Albert Einstein, mégis elfeledték, eltörpült az apját övező (el)ismertségben.

Pontosabban nincs elfelejtve, csak keveset tudnak Bolyai Jánosról abban a városban (is), amely büszke rá. Nyilván, nem azt várja el senki az utókortól, hogy tudjon arról, hogy a Kulin György által 1937. november 26-án felfedezett kisbolygó szinte Bolyai János nevét kapta, aztán végül a Farkaséra keresztelték. Vagy azt, hogy a tizennégy holdkráter közül egyik a Bolyai János nevet viseli (egy másik a szintén matematikus Neumann János nevét).

Vagy azt, hogy az ő felfedezése nélkül nem lehetne orbitális pályára állítani az űrszondákat. De talán többnek kellett volna maradnia a kollektív emlékezetben az Appendix szerzőjéről, aki ezt írja apjának: „Mihelyt rendbe szedem, el-készítem, s mód leszsz, a parallelákról egy munkát adok ki; (…) ha meg-látja Édes Apám meg-esméri; most többet nem szólhatok, tsak annyit: hogy semmiből egy ujj más világot teremtettem”.  A nem euklideszi térgeometria megalkotója, aki a felfedezésével évezredes rejtélyt/hiányérzetet oldott meg, mára már elfoglalhatta méltó helyét a tudományban. Csorvássy István és Izsák Márton 1957-ben leleplezett, Bolyaiakat ábrázoló szobra a város szimbóluma, az attól pár száz méterre levő Pszeudoszféra, amelyet Bolyai János geometriában és térszemléletünkben kiváltott felfedezése ihletett, még mindig csak amolyan fehér holló a köztéri szobrok között, mint amilyen a matematikuszseni volt apja és Carl Friedrich Gauss árnyékába. Utóbbi, aki maga is tudta, hogy az euklideszi geometriában leírt párhuzamossági axióma cáfolható, azt írja Bolyai Farkasnak, miután elolvassa a már említett Appendixet, hogy ha ezt nyilvánosságra hozná, neki vége lenne. De nyugodtan beszélhetünk Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz matematikus árnyékáról is, aki Bolyai Jánossal egyidőben, de tőle függetlenül volt a nemeuklideszi geometria egyik megteremtője. De nemcsak a számokkal és a hegedűvel bánt kiválóan a matematikuszseni – egyesek félelmetes párbajhősnek írják le, egy alkalommal a bécsi katonai katonai akadémián tizenhárom tiszttársával vívott egymás után párbajt, pihenőként azt kérte, hogy hegedülhessen két menet között.  Svájcban írta regényét Láng Zsolt A 25. Marosvásárhelyei Nemzetközi Könyvvásár – amelynek egyik legfontosabb könyvújdonsága Láng Zsolt Bolyai című nagyregénye – egy párbajjelenetet is megidézett a Teleki Téka udvarán. Ezzel kezdődött a könyvbemutató, amelynek mindjárt az elején megtudtuk, hogy a mai magyar irodalmat is foglalkoztatta Bolyai János meg nem értettsége, „elfelejtett, korábban fel nem fejtett zsenisége”. Láng Zsolt felidézte: 1996-ban Esterházy Péter mondta neki, hogy írna egy regényt Bolyai Jánosról, tervezte is, több hetet tölt a Teleki Tékában, tanulmányozza azt, ami fennmaradt róla. A párhuzamos univerzumokban játszódó történetek atyjának nem adatott meg a lehetőség, hogy megírja ezt a regényt. Erre Láng Zsolt vállalkozott, aki a Bestiárium Transylvaniae trilógia után nem írt regényt – így még maga a Jelenkor igazgatója is meglepődött, amikor letették elé a kéziratot, azzal a megjegyzéssel, „ezt mindenképp el kell olvasnod”.

Az erdélyi szerző Svájcban kezdett el dolgozni nagyregényén, amely a történelem megírhatóságának a problémáját is felveti. Kiragadta Bolyai Jánost Marosvásárhelyről, ahol számtalan pletyka keringett róla, „kortársai is tudták, hogy nagy koponya, de sok mindent nem láttak belőle”. Láng Zsolt abba a Svájcba vitte el egy prendrive-on a kéziratokat, leveleket, ahol szinte mindenki pontosan tudja, hogy ki volt a matematikuszseni. A szerző elismerte: „más volna ez a regény, ha nem Svájcban íródott volna, a Bolyai utolsó hat hónapja alatt Kaliforniában voltam, ahol a végtelen élményével szembesültem, ahol sok minden megerősödött bennem”. Láng Zsoltot leginkább Bolyai János Üdvtana foglalkoztatta –  amelyet, harminc éven át próbált a tudós megírni – könyvében párhuzamos szálakon futnak a történetek, egyszerre nyerünk bepillantást a nagy matematikus életének egy-egy epizódjába, levelei révén legtitkoltabb gondolataiba és követhetjük, ahogy a kortárs szerző a svájci kolostorban Bolyai kéziratait tanulmányozza. Ez a bezártság párszereplőssé tette a művet, de a helyszín révén európaivá is a Bolyai-történetet, amely bizonyítja, hogy a világ megismerhető és nincs ellenünk. maszol.ro

 

gala-scriitorii-anului-2019-620x330

Markó Béla az október hónap írója

A Romániai Írók Szövetsége és a Jászvásári Polgármesteri Hivatal közös szervezésében november 7-e és 9-e között zajlott Jászvásáron “Az év írói” elnevezésű irodalmi rendezvénysorozat. A számos romániai írót, költőt és irodalomkritikust felvonultató három napos esemény fő mozzanataként pénteken ünnepi gála keretében adták át “Az év írója”, valamint  “A hónap írója” díjakat, amelyet egy szakmai zsűri ítélt meg a szervezet kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjainak, az esemény házigazdája az Írószövetség elnöke, Nicolae Manolescu volt.

A szakmai testület (Răzvan Voncu – elnök, Gabriel Chifu, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici és Vasile Spiridon) döntése értelmében, „Az év írója” díjat Gabriela Adamesteanu kapta meg a jászvásári Polirom kiadónál megjelent köteteiért. Az október hónap írója díjat Markó Béla költő, a Romániai Írók Szövetsége Marosvásárhelyi Fiójának elnöke vehette át, ő a teljes költői munkásságáért, valamint a “Román-magyar irodalmi interferenciák” elnevezésű Marosvásárhelyen elindított konferencia-sorozatért kapta a rangos kitüntetést.

A rendezvény keretében (egy évre visszamenően) szintén “A hónap írója” elismerésben részesült  Adrian Popescu (2018 novembere), Gabriela Adameșteanu (2018 decembere), Andreea Răsuceanu (2019 januárja), Florina Ilis (február hónap), Cornel Ungureanu (március hónap), Mircea Anghelescu (április hónap), Ana Blandiana (május hónap), Traian Ștef (június hónap), Constantin Abăluță (július hónap), Andrei Novac (augusztus hónap) és Daniel Cristea-Enache (szeptember hónap).

A jászvásári Pallas Mall Chopin termében tartott gála Adrian Păduraru előadóestjével folytatódott, amelyben az idén díjazott költők verseiből szavalt, az est Ada Milea și Bobo Burlăcianu zenei összeállításával zárult.

Logo_feher_HU

A 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár programja

SZERDA, NOVEMBER 13.

 19.00 – Nemzeti Színház  Nagyterem, színpadtéri stúdió – Darvasi László: Karády zárkája (zenés monodráma). Rendező: Béres László. Előadja: Bartha Boróka. (A Gyulai Várszínház produkciója.)

  

CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER 14.

10.00 – Színháztér – Megnyitó – A Könyv bűvöletében, a Navarra Dance gyermekei. Koreográfus Macaveiu Blanka.

10.15 – Nemzeti Színház – Kisterem – Verses gyerekkoncert – Kirándulás a felhőben, Balázs Imre József előadásában.

10.30 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Vakációs nagykaland.  Gál Andrea Tengertánc című meseregényéről a szerzővel a kiadó munkatársa, Berke Krisztina-Ágnes beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Interaktív könyvbemutató nyereményjátékkal – Állatok mesében, versben, tudományos ismeretterjesztő szövegben és képzőművészetben. Benedek Elek: Cimbora-mesék állatokról. Szerk. és válogatta Tekei Erika, illusztrációk Enyedi RáhelMóra Ferenc: A didergő király. Versek és mesék. Szerk. és válogatta Tekei Erika, illusztrációk Takács Sz. KingaKiss Bitay Éva: Állatporontyok és szüleikSzerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Zsolt.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Cerkabella Kiadó – Vers és foglalkozás – Mi leszel? Lackfi János Mi leszek, ha nagy leszek? című verses ábécéje kapcsán a foglalkozást Pásztor Csörgei Andrea vezeti.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Napoleon Hill A siker törvénye című könyvéről dr. Kelemen István és Kleindl László beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője V-VI. osztályosoknak. A műhelyfoglalkozást Barabási Tivadar és Magyari Izabella vezeti.

14.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Bódizs Edith: Ludasmanyi blogbejegyzései. A kötetet Sármási Bocskai János méltatja.

14.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Vetítéssel egybekötött könyvbemutató – Koszta István Trianon árnyékában – Erdély követei Párizsban című könyvéről a szerzővel Székedi Ferenc beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – „macht nichts mondta / halottak napja van”. Közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhezCodău AnnamáriaDemény PéterKorpa TamásMarkó Béla.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Tamás Dénes Az élő ház című regényéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Verbum Kiadó – Könyvbemutató – Szent László „régi” és „új” arcai Székelyderzstől MarosvásárhelyigSzent László király, Erdély védőszentje és Jánó Mihály A székelyderzsi unitárius templom című kötetekről Barabás KisannaHegedűs EnikőJánó Mihály és Szabó Tekla művészettörténészek és Kiss Lóránd falképrestaurátor beszélgetnek. Moderátor Szőcs Csaba, a kiadó igazgatója.

15.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Én is lehetek illusztrátor! 1. – Zsuzsanna Reis (Németország) illusztrátor gyerekfoglalkozással egybekötött kiállítása.

15.30 – Bernády Ház – Lector Kiadó – Könyvbemutató – macht nichts mondta / halottak napja van”. Közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhez. Résztvevők: Gálfalvi ÁgnesKorpa TamásMarkó Béla. Moderátor: Codău Annamária. Kányádi Sándor versét Tompa Klára színművésznő adja elő.

16.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Miklóssi Szabó István Testfüggőség című novelláskötetéről, alkotói terveiről a szerzővel Vida Gábor, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Sudium Kiadó és Metamorphosis Nova Transylvanae Egyesület – Könyvbemutató – dr. Borsos Szabolcs – Székely Szilárd-János: Székely családmonográfiás napló.

16.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Magvető Kiadó – Darvasi László: Magyar sellő.

17.00 – Nemzeti Színház  Kisterem – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató és beszélgetés – Miért és mit nem fogad el a magyar irodalom az erdélyi irodalomból. Balla Zsófia A darázs fészke című esszékötetének kapcsán a témáról a szerző, Markó Béla és Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

17.00 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Miklóssi Szabó István: Testfüggőség.

17.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Story of my life – A pályázat interaktív fotókiállítása.

17.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Storytelling workshop16 éven felülieknek – Mit kell tudni a storytellingről, hol és hogyan használják, miért érdemes kifejleszteni a mindennapjainkra kivetítve? Az elmélet gyakorlatba ültetése többfajta asszociációs, történetmesélős és egyéb szituációs játék segítségével.

18.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Németh Gábor Ez nem munka című novelláskötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

18.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Hargita Kiadóvállalat – Könyvbemutató – Körösi Csoma Sándor – az újabb kutatások tükrében (Székely Könyvtár sorozat). A kötetről annak szerkesztője, Molnár Vilmos beszél.

18.00 – Nemzet Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gyerekkoncert – Stone Hill zenekar: Csiga-biga Zsiga utazik.

18.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Kolozsváros című antológia szerkesztőivel, Balázs Imre Józseffel, Daray Erzsébettel és a térképszerkesztővel, Bartos-Elekes Zsomborral Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

19.30 – Nemzeti Színház  Nagyterem – A Sebő Együttes koncertje – Kovács András Ferenc: Árdéli szép táncKözreműködik az idén hatvanéves, Kossuth-díjas szerző. (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

 

PÉNTEK, NOVEMBER 15.

 09.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Újabb őrült Apa-sztori. Az Apa, menjünk gombászni! című finn könyv fordítójával, Jankó-Szép Yvette-tel a kiadó szerkesztője, Zsigmond Júlia beszélget.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Boldizsár-mesék szőnyegbe, kötetbe szőve. Szőcs Margit: Boldizsár a repülő meseszőnyegen. A meséskönyvről a szerzővel Zsigmond Júlia, a kiadó szerkesztője beszélget.

11.00 – Nyárádszereda – Művelődési Ház – Nagyterem – „Maros hídja leszakad” – A Sebő Együttes gyermekkoncertje (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Gergely Edó: SzájjalmesékIllusztrálta Orosz Annabella.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Kalaposok városa. Lackfi János: Csodafogrém. Illusztrálta Kürti Andrea. A könyvbemutatóhoz kapcsolódó gyerekfoglalkozást a könyv illusztrátora, Kürti Andrea, valamint Tőzsér Kinga vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője VII-VIII. osztályosoknak. A műhelyfoglalkozást Zalányi Erzsébet vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – A műfordítás rejtelmei – Rét Viktóriával, a Pozsonyi Pagony Kiadó műfordító-szerkesztőjével Makkai Kinga beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Bookart Kiadó standja – Dedikálás – Markó Béla: A költészet rendeltetésszerű használatáról.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Verbum Kiadó – Könyvbemutató – Bodó Márta – Oláh Zoltán (szerk.): Ferenc pápa Csíksomlyón. Emlékkönyv. A szervezőbizottság tagjainak részvételével. Moderátor Bodó Márta, a kötet szerkesztője.

13.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Garabontzia Kiadó és Maros Művészegyüttes – Könyvbemutató – népi kultúra szolgálatában című albumról Kleindl László, a kiadó vezetője beszél.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Könyvbemutató – Utazz velünk a vágyak, a képzelet és a mesék birodalmába! Beszélgessünk és olvassunk arról, hogy mi lenne, ha… felnőtt lennék? ha lány lennék? ha fiú lennék? vagy ha kirándulni vinne egy manó? Fóris-Ferenczi Rita: Mi lenne, ha… Illusztrációk: Pápai BarnaDemény Péter: Tamara és a tavirózsák zenéje. Illusztrációk: Eperjesi Noémi. Beszélgetőtársak a szerzők és az illusztrátorok. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

13.00 – Nemzeti Színház – Lector Kiadó standja – Dedikálás – Kaáli Nagy Botond: Arcok a fényből. Színikritikai írások.

14.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Főszerkesztők kerekasztala – Mit visz át a jövőbe a jelen irodalma? A témáról Borsodi L. László (Székelyföld), Karácsonyi Zsolt (Helikon), Szűcs László (Várad) és Vida Gábor (Látó) beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Studium Kiadó és Bolyais Öregdiákok Baráti Köre – Schola Particula Egyesület – Könyvbemutató – dr. Borsos Szabolcs: Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában.

14.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Dr. Ábrám Zoltán: Bukovinától az Al-Dunáig.

14.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Móra Könyvkiadó – Könyvbemutató – Találkozzunk Odaát! Zágoni Balázs Odaát (A Gömb folytatása, Fekete Fény 2.) című disztópiájáról a szerzővel és Pacskovszky Zsolttal, a könyv szerkesztőjével Makkai Kinga beszélget.

15.00  – Nemzeti Színház – Térey János terem – Holnap Kulturális Egyesület – Könyvbemutató – Mátyás Zsolt Imre Diógyerekek című novelláskötetéről a szerzővel Simon Judit, az egyesület elnöke beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Nyelvőr vagyok, betűpásztor. Vers, mese, zene és játék a Napsugár gyermeklap szerzőivel és olvasóival. Vendégünk: László Noémi, Szőcs Margit, Cseh Katalin, Bertóti Johanna és Nagy Zsolt. Moderátor Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője.

15.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Főszerepben a macskák – Papírszínházas foglalkozás Demeter Évával.

15.00 – G. Café – Lector Kiadó és Látó szépirodalmi folyóirat – Könyvbemutató (Látó irodalmi játékok) – Antal Balázs Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa című monográfiájáról a szerzővel Vida Gábor, a Látó főszerkesztője beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Darvasi László Magyar sellő című könyvének, valamint drámaszerzői munkásságának kapcsán a szerzővel Elek Tibor, a Bárka folyóirat főszerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Balla Zsófia Az élet két fele című, összegyűjtött verseit tartalmazó kötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről az idén 70 éves, Babérkoszorú-díjas szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője és Markó Béla beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Kriterion Kiadó – Könyvbemutató  Filep Tamás Gusztáv „Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt”. Interjúk kisebbségkutatókkal című kötetéről a szerzővel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója és Novák Csaba Zoltán beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Salamon András: Színháztörténet kezdőknek és haladóknak. A kötet méltatói Boros Kinga (teatrológus), Keresztes Attila (rendező) és Sebestyén Aba (színész).

16.00 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Mátyás Zsolt Imre: Diógyerekek.

16.30 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Várad KiadóHolnap Kulturális Egyesület és Varadinum Alapítvány – Könyvbemutató – Péter I. Zoltán: Az Értől az OceánigAdy Endre első teljes életrajza és Kormányos László: Nagyvárad Krónikája. Várostörténet. A szerzőkkel Szűcs László, a Várad Kiadó igazgatója beszélget. A bemutatót Markó Béla moderálja.

17.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Olga Majeau: Elszórt morzsák a kék madárnak. (Egy valós tényeken alapuló szépirodalmi mű egy nemesi, az Eperjesy család sorsáról.) A szerzővel a fordító, Mihály Emőke és ifj. Király István, a kiadó vezetője beszélget.

17.00 – Teleki Téka – Freskós terem – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Láng Zsolt Bolyai című regényének kapcsán a szerzővel Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

17.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Jákfalvi Magdolna – Kékesi Kun Árpád  Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Erdélyi magyar színháztörténet: Philither elemzések.

17.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja)  Kalligram Kiadó – Dedikálás – Németh Gábor: Ez nem munka

17.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Puhakönyves mesék – Interaktív mesemondás és mesehallgatás 1–3 éves gyerekeknek. A foglalkozást Demeter Éva vezeti.

17.15 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Várad Kiadó – Könyvbemutató – Darvay Nagy Adrienne: Nem örök e világ. Bánk Bán, a magyar Hamlet. A szerzővel Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke beszélget.

1730 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Kormányos László: Nagyvárad Krónikája és Péter I. Zoltán: Az Értől az OceánigAdy Endre első teljes életrajza.

18.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Mai magyar prózaírók estje – Prózaajándék Vásárhelynek. Meghívottak: Darvasi László, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Németh Gábor, Vida Gábor. Az est moderátorai: Gáspárik Attila és Szegő János. Közreműködnek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészei.

18.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Metafizikai gondolkodás és időtálló példázatok. Marilynne Robinson: Szellemtelenség és Andrei Pleșu: Jézus példázatai. Az első könyvről Visky S. Béla, a példázatok fordítója és Mihály Emőke, a könyv szerkesztője, a másodikról Simon János lelkipásztor és R. Szabó István beszélget.

18.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Gianina Cărbunariu: Hétköznapi emberek (Drámák).

18.00 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Olga Majeau: Elszórt morzsák a kék madárnak.

18.00 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Darvay Nagy Adrienne: Nem örök e világ. Bánk Bán, a magyar Hamlet.

19.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Kuti Csongor: Tanulmányok. Öt esszé a szólásszabadságról.

20.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Bogdán Zsolt Ady-estje: Függök ezen a zord élet-párkányon(A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös produkciója.)

 

 SZOMBAT, NOVEMBER 16.

10.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Az Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője IV. osztályosoknak. A műhelymunkát Barabási Tivadar és Magyari Izabella vezeti.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Meséljünk egymásnak! Interaktív mesefoglalkozás óvodások részére Nádasdi Csilla Emesével.

10.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Versolvasó nap – Gyéresi Júlia színművésznő olvassa fel Ady Endre összes versét.

10.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Egyed Emese: Vasárnap (versek játék közben), illusztrálta Láng Orsolya. A szerzővel és az illusztrátorral László Noémi beszélget.

10.00 – Nemzeti Színház  Lector Kiadó standja – Dedikálás – Antal Balázs: Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa.

10.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Irodalmi matiné – Beszélgetés reggeli és ebéd között: A mai magyar irodalom befogadó tere, avagy szükség van-e mostanság a Bajza–Toldi–Vörösmarty-támaszra a Petőfi-gyártáshoz? – A vélemény-nyilvánítók: Darvasi László, Grecsó Krisztián és Németh Gábor, a „kívülálló” érdeklődő Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője.

11.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – „Maros hídja leszakad” – A Sebő Együttes gyermekkoncertje (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Pozsonyi Pagony Kiadó – Ropogós kalandok a PagonytólA foglalkozást Rét Viktória, a gyermekkiadó munkatársa vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Író-olvasó találkozó – Vendégünk Keresztesi József, a Csücsök avagy a nagy pudinghajsza (Móra Könyvkiadó) című, az Olvasd el, és játssz velünk! olvasójátékra a IV. osztályosoknak kijelölt könyv szerzője. A meseregény szerzőjével Makkai Kinga beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Könyvbemutató – Határtalan történetek – „igaz”mesék és népmesék. Vita Piroska: Panni-mesék 1. Beszélgetős, olvasós kalandozás az óvodás, majd kisiskolás Pannival. Szürke farkas felesége. Breton népmesékIsmerkedés a breton kultúrával, népmesékkel és népzenével. A két könyvet Fábián Gabriella illusztrálta. Tasnády Erika, a népmesekönyv fordítója breton népdalokat énekel. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

12.30 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Márványi PéterBánhidi Emese Párhuzamos évszázad című interjúkötetéről a szerzőkkel Káli Király István beszélget.

12.30 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Lucian Boia: Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai Romániáig – Ismerjük be nyíltan, hogyan állnak a dolgaink. A szerző új kötetéről Rostás-Péter István, a könyv fordítója és Lázok Klára történész beszélget.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Könyvbemutató – Kriterion Kiadó – Krajnik Nagy Károly Anno domino című kötetéről a szerzővel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója beszélget.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Interaktív könyvbemutató kisiskolásoknak és pedagógusoknak a szerzők, szerkesztők, illusztrátorok és a zeneszerző részvételével – Mindennapi valóság és csoda mesében, versben, zenében és képekben. Sikó-Barabási Eszter: Mesék az Ég-boltból. Illusztrációk: Karda Zenkő; Kocsis Annamária (szerk.): VerskóstolóIllusztrációk: Pápai Barna. Megzenésítette: Kovács IstvánKocsis Annamária – Kerekes Izabella – Vollancs Szidónia: Verskóstoló. Munkafüzet – feladat- és játékgyűjtemény. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

13.15 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Holokauszt és irodalom – Kornis Ottó: Füst című, a Mentor Könyvek Kiadó és a Minerva Egyesület közös kiadásában megjelent emlékirata kapcsán Tibori Szabó Zoltánnal Király Kinga Júlia beszélget.

13.30 – G. Café – Erdélyi Híradó Kiadó és Látó szépirodalmi folyóirat – Könyvbemutató – Sánta Miriám: Hétfőn meghalsz, Fischer Botond: Tavasz lesz, Corina és Serestély Zalán: Közös hűlés. A szerzőkkel Láng Orsolya beszélget.

13.30 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Márványi PéterBánhidi EmesePárhuzamos évszázad.

14.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Amíg nem a tigris írja meg a saját történetét, mindig vadászni fognak rá” – Balogh Rodrigó és Király Kinga Júlia beszélgetése a Független Színház Magyarország kiadásában megjelent Roma hősök című, monodrámákat tartalmazó kötet kapcsán, amelynek szerzői Michael Collins (Skócia), Mihaela Drăgan (Románia), Farkas Franciska (Magyarország), Dijana Pavlovič (Olaszország) és Richard R. O’Neill (Írország).

14.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Győrfi Kata Te alszol mélyebben című verseskötetéről a szerzővel Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Könyvbemutató –Elek Tibor Párbeszédben a kortárs erdélyi irodalommal című interjúkötetéről a szerzővel Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője beszélget. Résztvevők: Fekete Vince és Markó Béla.

15.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Pont Kiadó – Könyvbemutató – Gáspárik Attila: A színházi tehetség.

16.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Fekete Vince Vargaváros című legújabb kötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Szegő János, a kiadó szerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Koinónia Kiadó és Barnabás Alapítvány – Könyvbemutató – Budai Evódia – Budai Dániel: Nőnek születtem. Kalendárium nőknek és 60 nap és megváltozhatsz (szokáskialakító napló). A hasznos útitársak szerzőivel Berke Krisztina-Ágnes, a kiadó munkatársa beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Könyvbemutató – Doina Ioanid Ideje, hogy fülbevalót hordj című verseskötetéről a szerzővel és a fordítóval, Lövétei Lázár Lászlóval Gálfalvi Ágnes beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Bookart Kiadó standja – Dedikálás – Kovács András Ferenc.

16.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Love2translate Kiadó – Interaktív könyvbemutató és jógamóka 5–12 éves gyermekeknek és szüleiknek – Benő Kinga jógamóka oktató bevezetője a Barátságban önmagammal című kiadvány szórakoztató gyakorlataiba.

17.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Bookart Kiadó –Könyvbemutató – Markó Béla A költészet rendeltetésszerű használatáról című esszékötetéről a szerzővel Elek Tibor, a Bárka folyóirat főszerkesztője beszélget.

17.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Csiha Kálmán: Fény a rácsokonEmlékiratok. A könyvről Szász Tibor András, a szerző szolgatársa beszélget a kötet szerkesztőjével, Nagy Alpár-Csabával. Hárfán közreműködik Nagy Csiha Emese.

17.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Pont Kiadó – Könyvbemutató – Rostás Zoltán: Szétriasztva. Beszélgetések a 91 éves Lükő Gáborral ifjúkora dokumentumai között.

18.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Grecsó Krisztián Vera című legújabb regényéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője beszélget.

18.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Cseh Katalin: Tanerőtlen és Botházi Mária: Biorobot. A szerzőkkel Zsigmond Júlia, a kiadó szerkesztője beszélget.

18.00 – Kultúrpalota – Kisterem – Kriterion Kiadó és Teleki Téka – Deé Nagy Anikó – László Lóránt Gróf iktári Bethlen Zsuzsanna és szakácskönyve című kötetéről a szerzőkkel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója beszélget. A bemutató meghívottja Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.

19.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Marie Jones: Kövek a zsebben. Vígjáték Kálloy Molnár Péter és Rudolf Péter előadásában.

 

VASÁRNAP, NOVEMBER 17.

10.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője IX–XII. osztályosoknak. A műhelymunkát Gecse Ramóna és Magyari Izabella vezeti.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Én is lehetek illusztrátor! 2. – Zsuzsanna Reis (Németország) illusztrátor gyerekfoglalkozással egybekötött kiállítása.

10.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Magvető Kiadó – Dedikálás – Grecsó Krisztián: Vera

11.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Jack Cole dalai – Kovács András Ferenc megzenésített poémáját előadja Fazekas Ernő, Márton Lóránt és Nagy Csongor. (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Könyvbemutató – Bota Melinda: Pirinyó könyvek 4., 5. Meghívottak: dr. Kádár Annamária pszichológus és Márton Andrea waldorf ihletésű hivatásos fajáték-tervező.

12.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Író-olvasó találkozó – Vendégünk Grecsó Krisztián, a Vera című, az Olvasd el, és játssz velünk! olvasójátékra a IX–XII. osztályosoknak kijelölt könyv szerzője. A beszélgetést a szerzővel Makkai Kinga moderálja.

13.30 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Díjátadó – ÉrzelemlufikAz érzelmi intelligenciát fejlesztő társasjáték.

Lapszámbemutató és kiállítás a Székelyföldnél

A Székelyföld Na­pok ke­retében a Har­gi­ta Me­gye Tanácsához tar­tozó Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal szer­vezésében két ren­dezvényre kerül sor a Tu­dor utca 5. szám alatt található Székelyföld Galériában. 2019. október 15-én, ked­den délután 5 órától a Székelyföld folyóirat októberi számát Bor­so­di L. László főszer­kesztő és Fe­ke­te Vin­ce főszer­kesztő-he­lyet­tes mu­tatják be, akik vendégüket, Fe­rencz Imre költőt, a lap­szám egyik szerzőjét költészetről, költőségről kérde­zik.
2019. október 17-én, csütörtökön este 6 óra­kor Csil­lag István csíksze­re­dai képzőművész könyv­il­lusztrációinak kiállítását Túros Esz­ter művészettörténész nyit­ja meg a művész je­lenlétében. eirodalom.ro

1 2 3 19