d835324776e224448fa0e9a6cc0094b1_XL

Kányádi Sándor: távolságok és közelítések

No­vem­ber 12-én a Ko­lozsváron a Vallássza­badság háza adott ott­hont a ,,macht nichts mond­ta ha­lot tak nap­ja van’’. Közelítések Kányádi Sándor Ha­lot­tak nap­ja Bécsben című verséhez kötet értel­mezésbe­mu­tatójának. A kötet 2019-ben je­lent meg a Lec­tor Kiadó és Szépiro­dal­mi Fi­gyelő Alapítvány közös kiadásában, Kor­pa Tamás szer­kesztésében.

Az es­ten Codău An­namária, Gálfal­vi Ágnes, Markó Béla, Sánta Miriám, va­la­mint Kor­pa Tamás, a szer­kesztő gon­do­la­ta­it hall­hat­tuk.
A beszélgetést Codău An­namária, a kötet egyik szerzője mo­derálta, aki fel­ve­zetőjében a mű többes ol­va­sa­ti le­hetőségeiről beszélt, így például az iro­da­lomtörténeti és ̴ elméleti megközelítésekről, a személyes és az ob­jektív hangvételről, va­la­mint az ,,emléktárgy’’ jel­legről is.
Ezt követően Kor­pa Tamás a kötet mögötti kon­cep­cióról beszélt: az értel­mezések először on­line felüle­ten, a SZI­FOn­line-on je­len­tek meg számos, ad­dig akár is­me­ret­len portréfotó kíséretében. Az értel­mezéskötet egy­faj­ta pro­jektként valósult meg, mely­nek célja egy rend­hagyó, sokrétű meg­emlékezés Kányádi Sándorról. A szer­kesztő el­mond­ta, körülbelül húsz írót, iro­da­lom­tudóst, fi­a­tal erdélyi és ma­gyar­országi kri­ti­kust ke­re­sett fel, hogy a le­hető legkülönbözőbb megközelítések szület­hes­se­nek a Kányádi-versről. Mint­egy tu­da­tos ,,területi – ge­nerációs – világnézeti szórásban’’ gon­dol­kod­va szüle­tett meg végül ti­zenöt értel­mezés, amint azt később Gálfal­vi Ágnes is hangsúly­oz­ta, aki a Lec­tor Kiadó képvi­se­letében volt je­len, és a Kányádi-portréfotók történetét is­mer­tet­te rövi­den.
A kötet­be­li szerzők közül Markó Bélát és Sánta Miriámot kérdez­het­te a mo­derátor, aki első körkérdésként az írás körüli nehézségek­re, ,,küzködésre’’, va­la­mint Kányádi szerzőkre és munkájuk­ra tett hatására fókuszált. Markó Béla elsősor­ban iden­titásversként közelítet­te meg az ere­de­ti művet, olyan problémákon gon­dol­kod­va, mint az ide­genség és ott­ho­nosság, ott­hon­ta­lanság, az ott­hon­ban érzett ide­genség, dia­lo­gi­kus vi­szony­ban más közis­mert költőkkel és költemények­kel, mint egyes Dsi­da-ver­sek, Áprily munkássága vagy Szilágyi Do­mo­kos Bartók Ame­rikában című al­kotása. Markó Béla ki­fej­tet­te továbbá, számára fon­tos as­pek­tus a ge­nerációs közelítés, an­nak vizsgálata, ho­gyan állja ki a ,,próbát’’ Kányádi költésze­te olyan ese­tek­ben, ami­kor közte és értel­mezői között nin­cse­nek ta­pasz­ta­la­ti élmények.
Amint az ki­derült, Sánta Miriám ,,vérme­sen ta­nulmánygyűlölő periódusában’’ kap­ta a felkérést, így esszéisz­ti­ku­san közelített a műhöz, amely elsősor­ban zsi­ge­ri élménye­ket és na­gyon in­tenzív nyel­vi világot kínált számára. Miriám ki­emel­te a re­a­litás komp­le­xitását, azt, hogy Kányádi ver­se(i) meg­tanít(anak) újból érez­ni, s in­ten­zitásban ha­sonlítható(ak) ah­hoz, ami­kor va­la­ki leküzdi a pánik­ro­hamát. Az alap­szöveg­gel való kap­cso­latára egy rá ha­gyományo­zott köny­vet ho­zott, amely­ben cenzúrázott sza­ka­szok kézírásos újra­al­kotására talált.
Kap­csolódva a távolság és személyesség értel­mezések­be­li érzékel­hetőségéhez, va­la­mint a széttartó és eltérő indíttatású hangvéte­lek­hez Kor­pa Tamás példaként emel­te ki Ber­tha Zoltán és Ba­logh Gergő Kányádi-közelítéseit, ame­lyek an­gol fordításo­kat és nyelv­hely­ze­tet vizsgálva ugyan­oda fu­tot­tak ki, a kölcsönzések és cserék ki­emelésére, a nyel­vi széthúzásra. Továbbá a sokrétű kom­mentárok egyi­keként emel­te ki a Kon­koly Dánielét, aki a szerzői hang­ra kérde­zett rá, a hangzó vers(mondás) írott variánsra tett hatását, a ver­ba­litás – rögzítés eltéréseit vizsgálva.
Hall­hat­tunk ke­let-európaiságról és európaiságról, iro­dal­mi ,,ak­ti­viz­musról’’, azaz a mond­hatóság, a közös gon­dol­kodás és a különböző szem­pontú megközelítések je­lentőségéről, va­la­mint arról, hogy az igazán nagyívű al­kotások­ban fel­lel­hető egy olyan réteg, amely túlmu­tat a ra­ci­onális és szak­mai megközelítésen, amint azt Sánta Miriámhoz kap­csolódva a mo­derátor is meg­erősítet­te, ilyen­formán is tovább­gon­dol­va a személyes érin­tettség kérdését.
Zárókörként a beszélgetés résztvevői egyen-egyenként ki­han­gosították, mi adja számuk­ra Kányádi költészetének je­lentőségét és hi­te­lességét. Sánta Miriám az in­tenzív nyel­vet, Gálfal­vi Ágnes a rek­vi­em­szerűség és ze­ne­iség iz­gal­ma­it emel­te ki, utal­va KAF Rek­vi­em cim­ba­lom­ra című al­kotására is. Markó Béla számára na­gyon je­lentős a Kányádi-művek­ben vissza-visszatérő ,,mi lesz velünk?’’-kérdés, az egyéni és közösségi létet érintő és bon­col­gató jel­legű költészet. Kor­pa Tamás pe­dig az első sza­kasz har­ma­dik részének zárósorát idézte: ,,kit érde­kel hogy erre jártál’’, mely­re mint­egy vála­szul be­emel­te Codău An­namária értel­mezésrészletét: ,,Hogy­ne érde­kel­ne, hogy erre jártál.’’
A kötet­be­mu­tató han­gu­la­ta, amely meg­en­ged­te a szak­mai, bölcsész megközelítések mel­lett a személyes hang és érin­tettség je­lenlétét is, fel­kelt­het­te a je­lenlévők érdeklődését mind a sokféle értel­mezések, mind az alap­szöveg vizsgálatára, ugyan­ak­kor hangsúly­oz­ta a bátor, akár ra­ci­o­na­litáson túlmenő értel­mezéskísérle­tek re­le­van­ciáját és lénye­giségét.

Hazám-díjjal tüntették ki Dávid Gyula irodalomtörténészt

davidgyula_

Dávid Gyula irodalomtörténész, Fischer Ádám karmester, Kulka János színművész, Losonczi Ágnes szociológus, Németh Miklós közgazdász, politikus, Parti Nagy Lajos költő és Radnóti Zsuzsa dramaturg nyerték el idén a Hazám-díjat. A XXI. Század Társaság elismerését szombaton adták át Budapesten, írja az MTI. A Hazám-díj kuratóriumának elnöke Vámos Tibor akadémikus. A kuratórium további tagjai: Ágh Attila politológus, Gönczöl Katalin kriminológus, Romsics Ignác történész, Tompa Andrea író, színikritikus, Varga Gyula közgazdász, valamint a a XXI. Század Társaság elnöke, Kocsis András Sándor.

Az indoklás szerint Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő, műfordító szülőföldje magyar irodalmának ápolásával, tudományos tevékenységével érdemelte ki a díjat. Fischer Ádám karmester szerte a világban az egyetemes zenekultúra és a magyar zene üzenetét hirdeti. Kulka János színművész sokoldalú és kimagasló művészi teljesítményért, Losonczi Ágnes szociológus tudományos munkájáért kapta meg az elismerést. MTI

 

Bolyai – párbajjelenetet megidézve mutatták be Láng Zsolt regényét a könyvvásáron

lang_zsolt_bolyai_barbocz_zsolt

„Tompa Andrea Omertája óta nem volt olyan magyar olvasmányélményem, mint a Bolyai, nem akartam letenni” – így vezette fel Láng Zsolt új regényét Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében tartott pénteki könyvbemutatón. Nem tudom, hogy a Teleki Téka Bolyai múzeumában szervezett pénteki kulturális eseményen jelen lévő több tucatnyi érdeklődő közül hányan olvasták a Bolyait, de azt jól jelzi, hogy nemcsak a szerző, hanem a „címszereplő matematikusgyerek” is óriási népszerűségnek örvend Marosvásárhelyen. A Bolyaiak városának híressége legalább akkora zseni volt, mint Albert Einstein, mégis elfeledték, eltörpült az apját övező (el)ismertségben.

Pontosabban nincs elfelejtve, csak keveset tudnak Bolyai Jánosról abban a városban (is), amely büszke rá. Nyilván, nem azt várja el senki az utókortól, hogy tudjon arról, hogy a Kulin György által 1937. november 26-án felfedezett kisbolygó szinte Bolyai János nevét kapta, aztán végül a Farkaséra keresztelték. Vagy azt, hogy a tizennégy holdkráter közül egyik a Bolyai János nevet viseli (egy másik a szintén matematikus Neumann János nevét).

Vagy azt, hogy az ő felfedezése nélkül nem lehetne orbitális pályára állítani az űrszondákat. De talán többnek kellett volna maradnia a kollektív emlékezetben az Appendix szerzőjéről, aki ezt írja apjának: „Mihelyt rendbe szedem, el-készítem, s mód leszsz, a parallelákról egy munkát adok ki; (…) ha meg-látja Édes Apám meg-esméri; most többet nem szólhatok, tsak annyit: hogy semmiből egy ujj más világot teremtettem”.  A nem euklideszi térgeometria megalkotója, aki a felfedezésével évezredes rejtélyt/hiányérzetet oldott meg, mára már elfoglalhatta méltó helyét a tudományban. Csorvássy István és Izsák Márton 1957-ben leleplezett, Bolyaiakat ábrázoló szobra a város szimbóluma, az attól pár száz méterre levő Pszeudoszféra, amelyet Bolyai János geometriában és térszemléletünkben kiváltott felfedezése ihletett, még mindig csak amolyan fehér holló a köztéri szobrok között, mint amilyen a matematikuszseni volt apja és Carl Friedrich Gauss árnyékába. Utóbbi, aki maga is tudta, hogy az euklideszi geometriában leírt párhuzamossági axióma cáfolható, azt írja Bolyai Farkasnak, miután elolvassa a már említett Appendixet, hogy ha ezt nyilvánosságra hozná, neki vége lenne. De nyugodtan beszélhetünk Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz matematikus árnyékáról is, aki Bolyai Jánossal egyidőben, de tőle függetlenül volt a nemeuklideszi geometria egyik megteremtője. De nemcsak a számokkal és a hegedűvel bánt kiválóan a matematikuszseni – egyesek félelmetes párbajhősnek írják le, egy alkalommal a bécsi katonai katonai akadémián tizenhárom tiszttársával vívott egymás után párbajt, pihenőként azt kérte, hogy hegedülhessen két menet között.  Svájcban írta regényét Láng Zsolt A 25. Marosvásárhelyei Nemzetközi Könyvvásár – amelynek egyik legfontosabb könyvújdonsága Láng Zsolt Bolyai című nagyregénye – egy párbajjelenetet is megidézett a Teleki Téka udvarán. Ezzel kezdődött a könyvbemutató, amelynek mindjárt az elején megtudtuk, hogy a mai magyar irodalmat is foglalkoztatta Bolyai János meg nem értettsége, „elfelejtett, korábban fel nem fejtett zsenisége”. Láng Zsolt felidézte: 1996-ban Esterházy Péter mondta neki, hogy írna egy regényt Bolyai Jánosról, tervezte is, több hetet tölt a Teleki Tékában, tanulmányozza azt, ami fennmaradt róla. A párhuzamos univerzumokban játszódó történetek atyjának nem adatott meg a lehetőség, hogy megírja ezt a regényt. Erre Láng Zsolt vállalkozott, aki a Bestiárium Transylvaniae trilógia után nem írt regényt – így még maga a Jelenkor igazgatója is meglepődött, amikor letették elé a kéziratot, azzal a megjegyzéssel, „ezt mindenképp el kell olvasnod”.

Az erdélyi szerző Svájcban kezdett el dolgozni nagyregényén, amely a történelem megírhatóságának a problémáját is felveti. Kiragadta Bolyai Jánost Marosvásárhelyről, ahol számtalan pletyka keringett róla, „kortársai is tudták, hogy nagy koponya, de sok mindent nem láttak belőle”. Láng Zsolt abba a Svájcba vitte el egy prendrive-on a kéziratokat, leveleket, ahol szinte mindenki pontosan tudja, hogy ki volt a matematikuszseni. A szerző elismerte: „más volna ez a regény, ha nem Svájcban íródott volna, a Bolyai utolsó hat hónapja alatt Kaliforniában voltam, ahol a végtelen élményével szembesültem, ahol sok minden megerősödött bennem”. Láng Zsoltot leginkább Bolyai János Üdvtana foglalkoztatta –  amelyet, harminc éven át próbált a tudós megírni – könyvében párhuzamos szálakon futnak a történetek, egyszerre nyerünk bepillantást a nagy matematikus életének egy-egy epizódjába, levelei révén legtitkoltabb gondolataiba és követhetjük, ahogy a kortárs szerző a svájci kolostorban Bolyai kéziratait tanulmányozza. Ez a bezártság párszereplőssé tette a művet, de a helyszín révén európaivá is a Bolyai-történetet, amely bizonyítja, hogy a világ megismerhető és nincs ellenünk. maszol.ro

 

gala-scriitorii-anului-2019-620x330

Markó Béla az október hónap írója

A Romániai Írók Szövetsége és a Jászvásári Polgármesteri Hivatal közös szervezésében november 7-e és 9-e között zajlott Jászvásáron “Az év írói” elnevezésű irodalmi rendezvénysorozat. A számos romániai írót, költőt és irodalomkritikust felvonultató három napos esemény fő mozzanataként pénteken ünnepi gála keretében adták át “Az év írója”, valamint  “A hónap írója” díjakat, amelyet egy szakmai zsűri ítélt meg a szervezet kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjainak, az esemény házigazdája az Írószövetség elnöke, Nicolae Manolescu volt.

A szakmai testület (Răzvan Voncu – elnök, Gabriel Chifu, Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici és Vasile Spiridon) döntése értelmében, „Az év írója” díjat Gabriela Adamesteanu kapta meg a jászvásári Polirom kiadónál megjelent köteteiért. Az október hónap írója díjat Markó Béla költő, a Romániai Írók Szövetsége Marosvásárhelyi Fiójának elnöke vehette át, ő a teljes költői munkásságáért, valamint a “Román-magyar irodalmi interferenciák” elnevezésű Marosvásárhelyen elindított konferencia-sorozatért kapta a rangos kitüntetést.

A rendezvény keretében (egy évre visszamenően) szintén “A hónap írója” elismerésben részesült  Adrian Popescu (2018 novembere), Gabriela Adameșteanu (2018 decembere), Andreea Răsuceanu (2019 januárja), Florina Ilis (február hónap), Cornel Ungureanu (március hónap), Mircea Anghelescu (április hónap), Ana Blandiana (május hónap), Traian Ștef (június hónap), Constantin Abăluță (július hónap), Andrei Novac (augusztus hónap) és Daniel Cristea-Enache (szeptember hónap).

A jászvásári Pallas Mall Chopin termében tartott gála Adrian Păduraru előadóestjével folytatódott, amelyben az idén díjazott költők verseiből szavalt, az est Ada Milea și Bobo Burlăcianu zenei összeállításával zárult.

Logo_feher_HU

A 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár programja

SZERDA, NOVEMBER 13.

 19.00 – Nemzeti Színház  Nagyterem, színpadtéri stúdió – Darvasi László: Karády zárkája (zenés monodráma). Rendező: Béres László. Előadja: Bartha Boróka. (A Gyulai Várszínház produkciója.)

  

CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER 14.

10.00 – Színháztér – Megnyitó – A Könyv bűvöletében, a Navarra Dance gyermekei. Koreográfus Macaveiu Blanka.

10.15 – Nemzeti Színház – Kisterem – Verses gyerekkoncert – Kirándulás a felhőben, Balázs Imre József előadásában.

10.30 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Vakációs nagykaland.  Gál Andrea Tengertánc című meseregényéről a szerzővel a kiadó munkatársa, Berke Krisztina-Ágnes beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Interaktív könyvbemutató nyereményjátékkal – Állatok mesében, versben, tudományos ismeretterjesztő szövegben és képzőművészetben. Benedek Elek: Cimbora-mesék állatokról. Szerk. és válogatta Tekei Erika, illusztrációk Enyedi RáhelMóra Ferenc: A didergő király. Versek és mesék. Szerk. és válogatta Tekei Erika, illusztrációk Takács Sz. KingaKiss Bitay Éva: Állatporontyok és szüleikSzerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Zsolt.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Cerkabella Kiadó – Vers és foglalkozás – Mi leszel? Lackfi János Mi leszek, ha nagy leszek? című verses ábécéje kapcsán a foglalkozást Pásztor Csörgei Andrea vezeti.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Napoleon Hill A siker törvénye című könyvéről dr. Kelemen István és Kleindl László beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője V-VI. osztályosoknak. A műhelyfoglalkozást Barabási Tivadar és Magyari Izabella vezeti.

14.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Bódizs Edith: Ludasmanyi blogbejegyzései. A kötetet Sármási Bocskai János méltatja.

14.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Vetítéssel egybekötött könyvbemutató – Koszta István Trianon árnyékában – Erdély követei Párizsban című könyvéről a szerzővel Székedi Ferenc beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – „macht nichts mondta / halottak napja van”. Közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhezCodău AnnamáriaDemény PéterKorpa TamásMarkó Béla.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Tamás Dénes Az élő ház című regényéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Verbum Kiadó – Könyvbemutató – Szent László „régi” és „új” arcai Székelyderzstől MarosvásárhelyigSzent László király, Erdély védőszentje és Jánó Mihály A székelyderzsi unitárius templom című kötetekről Barabás KisannaHegedűs EnikőJánó Mihály és Szabó Tekla művészettörténészek és Kiss Lóránd falképrestaurátor beszélgetnek. Moderátor Szőcs Csaba, a kiadó igazgatója.

15.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Én is lehetek illusztrátor! 1. – Zsuzsanna Reis (Németország) illusztrátor gyerekfoglalkozással egybekötött kiállítása.

15.30 – Bernády Ház – Lector Kiadó – Könyvbemutató – macht nichts mondta / halottak napja van”. Közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhez. Résztvevők: Gálfalvi ÁgnesKorpa TamásMarkó Béla. Moderátor: Codău Annamária. Kányádi Sándor versét Tompa Klára színművésznő adja elő.

16.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Miklóssi Szabó István Testfüggőség című novelláskötetéről, alkotói terveiről a szerzővel Vida Gábor, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Sudium Kiadó és Metamorphosis Nova Transylvanae Egyesület – Könyvbemutató – dr. Borsos Szabolcs – Székely Szilárd-János: Székely családmonográfiás napló.

16.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Magvető Kiadó – Darvasi László: Magyar sellő.

17.00 – Nemzeti Színház  Kisterem – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató és beszélgetés – Miért és mit nem fogad el a magyar irodalom az erdélyi irodalomból. Balla Zsófia A darázs fészke című esszékötetének kapcsán a témáról a szerző, Markó Béla és Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

17.00 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Miklóssi Szabó István: Testfüggőség.

17.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Story of my life – A pályázat interaktív fotókiállítása.

17.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Storytelling workshop16 éven felülieknek – Mit kell tudni a storytellingről, hol és hogyan használják, miért érdemes kifejleszteni a mindennapjainkra kivetítve? Az elmélet gyakorlatba ültetése többfajta asszociációs, történetmesélős és egyéb szituációs játék segítségével.

18.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Németh Gábor Ez nem munka című novelláskötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget.

18.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Hargita Kiadóvállalat – Könyvbemutató – Körösi Csoma Sándor – az újabb kutatások tükrében (Székely Könyvtár sorozat). A kötetről annak szerkesztője, Molnár Vilmos beszél.

18.00 – Nemzet Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gyerekkoncert – Stone Hill zenekar: Csiga-biga Zsiga utazik.

18.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Kolozsváros című antológia szerkesztőivel, Balázs Imre Józseffel, Daray Erzsébettel és a térképszerkesztővel, Bartos-Elekes Zsomborral Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

19.30 – Nemzeti Színház  Nagyterem – A Sebő Együttes koncertje – Kovács András Ferenc: Árdéli szép táncKözreműködik az idén hatvanéves, Kossuth-díjas szerző. (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

 

PÉNTEK, NOVEMBER 15.

 09.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Újabb őrült Apa-sztori. Az Apa, menjünk gombászni! című finn könyv fordítójával, Jankó-Szép Yvette-tel a kiadó szerkesztője, Zsigmond Júlia beszélget.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Boldizsár-mesék szőnyegbe, kötetbe szőve. Szőcs Margit: Boldizsár a repülő meseszőnyegen. A meséskönyvről a szerzővel Zsigmond Júlia, a kiadó szerkesztője beszélget.

11.00 – Nyárádszereda – Művelődési Ház – Nagyterem – „Maros hídja leszakad” – A Sebő Együttes gyermekkoncertje (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Gergely Edó: SzájjalmesékIllusztrálta Orosz Annabella.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Kalaposok városa. Lackfi János: Csodafogrém. Illusztrálta Kürti Andrea. A könyvbemutatóhoz kapcsolódó gyerekfoglalkozást a könyv illusztrátora, Kürti Andrea, valamint Tőzsér Kinga vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője VII-VIII. osztályosoknak. A műhelyfoglalkozást Zalányi Erzsébet vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – A műfordítás rejtelmei – Rét Viktóriával, a Pozsonyi Pagony Kiadó műfordító-szerkesztőjével Makkai Kinga beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Bookart Kiadó standja – Dedikálás – Markó Béla: A költészet rendeltetésszerű használatáról.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Verbum Kiadó – Könyvbemutató – Bodó Márta – Oláh Zoltán (szerk.): Ferenc pápa Csíksomlyón. Emlékkönyv. A szervezőbizottság tagjainak részvételével. Moderátor Bodó Márta, a kötet szerkesztője.

13.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Garabontzia Kiadó és Maros Művészegyüttes – Könyvbemutató – népi kultúra szolgálatában című albumról Kleindl László, a kiadó vezetője beszél.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Könyvbemutató – Utazz velünk a vágyak, a képzelet és a mesék birodalmába! Beszélgessünk és olvassunk arról, hogy mi lenne, ha… felnőtt lennék? ha lány lennék? ha fiú lennék? vagy ha kirándulni vinne egy manó? Fóris-Ferenczi Rita: Mi lenne, ha… Illusztrációk: Pápai BarnaDemény Péter: Tamara és a tavirózsák zenéje. Illusztrációk: Eperjesi Noémi. Beszélgetőtársak a szerzők és az illusztrátorok. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

13.00 – Nemzeti Színház – Lector Kiadó standja – Dedikálás – Kaáli Nagy Botond: Arcok a fényből. Színikritikai írások.

14.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Főszerkesztők kerekasztala – Mit visz át a jövőbe a jelen irodalma? A témáról Borsodi L. László (Székelyföld), Karácsonyi Zsolt (Helikon), Szűcs László (Várad) és Vida Gábor (Látó) beszélget.

14.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Studium Kiadó és Bolyais Öregdiákok Baráti Köre – Schola Particula Egyesület – Könyvbemutató – dr. Borsos Szabolcs: Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában.

14.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Garabontzia Kiadó – Könyvbemutató – Dr. Ábrám Zoltán: Bukovinától az Al-Dunáig.

14.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Móra Könyvkiadó – Könyvbemutató – Találkozzunk Odaát! Zágoni Balázs Odaát (A Gömb folytatása, Fekete Fény 2.) című disztópiájáról a szerzővel és Pacskovszky Zsolttal, a könyv szerkesztőjével Makkai Kinga beszélget.

15.00  – Nemzeti Színház – Térey János terem – Holnap Kulturális Egyesület – Könyvbemutató – Mátyás Zsolt Imre Diógyerekek című novelláskötetéről a szerzővel Simon Judit, az egyesület elnöke beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Gyere velem könyvvásárba! – Nyelvőr vagyok, betűpásztor. Vers, mese, zene és játék a Napsugár gyermeklap szerzőivel és olvasóival. Vendégünk: László Noémi, Szőcs Margit, Cseh Katalin, Bertóti Johanna és Nagy Zsolt. Moderátor Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője.

15.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Főszerepben a macskák – Papírszínházas foglalkozás Demeter Évával.

15.00 – G. Café – Lector Kiadó és Látó szépirodalmi folyóirat – Könyvbemutató (Látó irodalmi játékok) – Antal Balázs Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa című monográfiájáról a szerzővel Vida Gábor, a Látó főszerkesztője beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Darvasi László Magyar sellő című könyvének, valamint drámaszerzői munkásságának kapcsán a szerzővel Elek Tibor, a Bárka folyóirat főszerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Kalligram Kiadó – Könyvbemutató – Balla Zsófia Az élet két fele című, összegyűjtött verseit tartalmazó kötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről az idén 70 éves, Babérkoszorú-díjas szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője és Markó Béla beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Kriterion Kiadó – Könyvbemutató  Filep Tamás Gusztáv „Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt”. Interjúk kisebbségkutatókkal című kötetéről a szerzővel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója és Novák Csaba Zoltán beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Salamon András: Színháztörténet kezdőknek és haladóknak. A kötet méltatói Boros Kinga (teatrológus), Keresztes Attila (rendező) és Sebestyén Aba (színész).

16.00 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Mátyás Zsolt Imre: Diógyerekek.

16.30 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Várad KiadóHolnap Kulturális Egyesület és Varadinum Alapítvány – Könyvbemutató – Péter I. Zoltán: Az Értől az OceánigAdy Endre első teljes életrajza és Kormányos László: Nagyvárad Krónikája. Várostörténet. A szerzőkkel Szűcs László, a Várad Kiadó igazgatója beszélget. A bemutatót Markó Béla moderálja.

17.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Olga Majeau: Elszórt morzsák a kék madárnak. (Egy valós tényeken alapuló szépirodalmi mű egy nemesi, az Eperjesy család sorsáról.) A szerzővel a fordító, Mihály Emőke és ifj. Király István, a kiadó vezetője beszélget.

17.00 – Teleki Téka – Freskós terem – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Láng Zsolt Bolyai című regényének kapcsán a szerzővel Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

17.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Jákfalvi Magdolna – Kékesi Kun Árpád  Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Erdélyi magyar színháztörténet: Philither elemzések.

17.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja)  Kalligram Kiadó – Dedikálás – Németh Gábor: Ez nem munka

17.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Puhakönyves mesék – Interaktív mesemondás és mesehallgatás 1–3 éves gyerekeknek. A foglalkozást Demeter Éva vezeti.

17.15 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Várad Kiadó – Könyvbemutató – Darvay Nagy Adrienne: Nem örök e világ. Bánk Bán, a magyar Hamlet. A szerzővel Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke beszélget.

1730 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Kormányos László: Nagyvárad Krónikája és Péter I. Zoltán: Az Értől az OceánigAdy Endre első teljes életrajza.

18.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Mai magyar prózaírók estje – Prózaajándék Vásárhelynek. Meghívottak: Darvasi László, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Németh Gábor, Vida Gábor. Az est moderátorai: Gáspárik Attila és Szegő János. Közreműködnek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészei.

18.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Metafizikai gondolkodás és időtálló példázatok. Marilynne Robinson: Szellemtelenség és Andrei Pleșu: Jézus példázatai. Az első könyvről Visky S. Béla, a példázatok fordítója és Mihály Emőke, a könyv szerkesztője, a másodikról Simon János lelkipásztor és R. Szabó István beszélget.

18.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Gianina Cărbunariu: Hétköznapi emberek (Drámák).

18.00 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Olga Majeau: Elszórt morzsák a kék madárnak.

18.00 – Nemzeti Színház – Várad Kiadó standja – Dedikálás – Darvay Nagy Adrienne: Nem örök e világ. Bánk Bán, a magyar Hamlet.

19.00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előtere – UArtPress Kiadó – Könyvbemutató – Kuti Csongor: Tanulmányok. Öt esszé a szólásszabadságról.

20.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Bogdán Zsolt Ady-estje: Függök ezen a zord élet-párkányon(A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös produkciója.)

 

 SZOMBAT, NOVEMBER 16.

10.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Az Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője IV. osztályosoknak. A műhelymunkát Barabási Tivadar és Magyari Izabella vezeti.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Meséljünk egymásnak! Interaktív mesefoglalkozás óvodások részére Nádasdi Csilla Emesével.

10.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Versolvasó nap – Gyéresi Júlia színművésznő olvassa fel Ady Endre összes versét.

10.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Gutenberg Kiadó – Könyvbemutató – Egyed Emese: Vasárnap (versek játék közben), illusztrálta Láng Orsolya. A szerzővel és az illusztrátorral László Noémi beszélget.

10.00 – Nemzeti Színház  Lector Kiadó standja – Dedikálás – Antal Balázs: Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa.

10.30 – Nemzeti Színház – Kisterem – Irodalmi matiné – Beszélgetés reggeli és ebéd között: A mai magyar irodalom befogadó tere, avagy szükség van-e mostanság a Bajza–Toldi–Vörösmarty-támaszra a Petőfi-gyártáshoz? – A vélemény-nyilvánítók: Darvasi László, Grecsó Krisztián és Németh Gábor, a „kívülálló” érdeklődő Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője.

11.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – „Maros hídja leszakad” – A Sebő Együttes gyermekkoncertje (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Pozsonyi Pagony Kiadó – Ropogós kalandok a PagonytólA foglalkozást Rét Viktória, a gyermekkiadó munkatársa vezeti.

12.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Író-olvasó találkozó – Vendégünk Keresztesi József, a Csücsök avagy a nagy pudinghajsza (Móra Könyvkiadó) című, az Olvasd el, és játssz velünk! olvasójátékra a IV. osztályosoknak kijelölt könyv szerzője. A meseregény szerzőjével Makkai Kinga beszélget.

12.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Könyvbemutató – Határtalan történetek – „igaz”mesék és népmesék. Vita Piroska: Panni-mesék 1. Beszélgetős, olvasós kalandozás az óvodás, majd kisiskolás Pannival. Szürke farkas felesége. Breton népmesékIsmerkedés a breton kultúrával, népmesékkel és népzenével. A két könyvet Fábián Gabriella illusztrálta. Tasnády Erika, a népmesekönyv fordítója breton népdalokat énekel. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

12.30 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Mentor Könyvek Kiadó – Könyvbemutató – Márványi PéterBánhidi Emese Párhuzamos évszázad című interjúkötetéről a szerzőkkel Káli Király István beszélget.

12.30 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Lucian Boia: Az ókori Dáciától a nagy egyesülésen át a mai Romániáig – Ismerjük be nyíltan, hogyan állnak a dolgaink. A szerző új kötetéről Rostás-Péter István, a könyv fordítója és Lázok Klára történész beszélget.

13.00 – Nemzeti Színház – Ady Endre terem – Könyvbemutató – Kriterion Kiadó – Krajnik Nagy Károly Anno domino című kötetéről a szerzővel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója beszélget.

13.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Kreatív Kiadó – Interaktív könyvbemutató kisiskolásoknak és pedagógusoknak a szerzők, szerkesztők, illusztrátorok és a zeneszerző részvételével – Mindennapi valóság és csoda mesében, versben, zenében és képekben. Sikó-Barabási Eszter: Mesék az Ég-boltból. Illusztrációk: Karda Zenkő; Kocsis Annamária (szerk.): VerskóstolóIllusztrációk: Pápai Barna. Megzenésítette: Kovács IstvánKocsis Annamária – Kerekes Izabella – Vollancs Szidónia: Verskóstoló. Munkafüzet – feladat- és játékgyűjtemény. Moderátor Tekei Erika, a kiadó szerkesztője.

13.15 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Holokauszt és irodalom – Kornis Ottó: Füst című, a Mentor Könyvek Kiadó és a Minerva Egyesület közös kiadásában megjelent emlékirata kapcsán Tibori Szabó Zoltánnal Király Kinga Júlia beszélget.

13.30 – G. Café – Erdélyi Híradó Kiadó és Látó szépirodalmi folyóirat – Könyvbemutató – Sánta Miriám: Hétfőn meghalsz, Fischer Botond: Tavasz lesz, Corina és Serestély Zalán: Közös hűlés. A szerzőkkel Láng Orsolya beszélget.

13.30 – Nemzeti Színház  Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Dedikálás – Márványi PéterBánhidi EmesePárhuzamos évszázad.

14.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Amíg nem a tigris írja meg a saját történetét, mindig vadászni fognak rá” – Balogh Rodrigó és Király Kinga Júlia beszélgetése a Független Színház Magyarország kiadásában megjelent Roma hősök című, monodrámákat tartalmazó kötet kapcsán, amelynek szerzői Michael Collins (Skócia), Mihaela Drăgan (Románia), Farkas Franciska (Magyarország), Dijana Pavlovič (Olaszország) és Richard R. O’Neill (Írország).

14.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Jelenkor Kiadó – Könyvbemutató – Győrfi Kata Te alszol mélyebben című verseskötetéről a szerzővel Sárközy Bence, a Jelenkor Kiadó igazgatója beszélget.

15.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Könyvbemutató –Elek Tibor Párbeszédben a kortárs erdélyi irodalommal című interjúkötetéről a szerzővel Karácsonyi Zsolt, a Helikon folyóirat főszerkesztője beszélget. Résztvevők: Fekete Vince és Markó Béla.

15.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Pont Kiadó – Könyvbemutató – Gáspárik Attila: A színházi tehetség.

16.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Fekete Vince Vargaváros című legújabb kötetéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Szegő János, a kiadó szerkesztője beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Koinónia Kiadó és Barnabás Alapítvány – Könyvbemutató – Budai Evódia – Budai Dániel: Nőnek születtem. Kalendárium nőknek és 60 nap és megváltozhatsz (szokáskialakító napló). A hasznos útitársak szerzőivel Berke Krisztina-Ágnes, a kiadó munkatársa beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Könyvbemutató – Doina Ioanid Ideje, hogy fülbevalót hordj című verseskötetéről a szerzővel és a fordítóval, Lövétei Lázár Lászlóval Gálfalvi Ágnes beszélget.

16.00 – Nemzeti Színház – Bookart Kiadó standja – Dedikálás – Kovács András Ferenc.

16.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Love2translate Kiadó – Interaktív könyvbemutató és jógamóka 5–12 éves gyermekeknek és szüleiknek – Benő Kinga jógamóka oktató bevezetője a Barátságban önmagammal című kiadvány szórakoztató gyakorlataiba.

17.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Bookart Kiadó –Könyvbemutató – Markó Béla A költészet rendeltetésszerű használatáról című esszékötetéről a szerzővel Elek Tibor, a Bárka folyóirat főszerkesztője beszélget.

17.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Csiha Kálmán: Fény a rácsokonEmlékiratok. A könyvről Szász Tibor András, a szerző szolgatársa beszélget a kötet szerkesztőjével, Nagy Alpár-Csabával. Hárfán közreműködik Nagy Csiha Emese.

17.00 – Nemzeti Színház – Térey János terem – Pont Kiadó – Könyvbemutató – Rostás Zoltán: Szétriasztva. Beszélgetések a 91 éves Lükő Gáborral ifjúkora dokumentumai között.

18.00 – Nemzeti Színház – Irodalmi Kávéház (a főpáholy előtti galérián) – Magvető Kiadó – Könyvbemutató – Grecsó Krisztián Vera című legújabb regényéről, műhelytitkairól, alkotói terveiről a szerzővel Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője beszélget.

18.00 – Nemzeti Színház – Protokollterem – Koinónia Kiadó – Könyvbemutató – Cseh Katalin: Tanerőtlen és Botházi Mária: Biorobot. A szerzőkkel Zsigmond Júlia, a kiadó szerkesztője beszélget.

18.00 – Kultúrpalota – Kisterem – Kriterion Kiadó és Teleki Téka – Deé Nagy Anikó – László Lóránt Gróf iktári Bethlen Zsuzsanna és szakácskönyve című kötetéről a szerzőkkel H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója beszélget. A bemutató meghívottja Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.

19.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Marie Jones: Kövek a zsebben. Vígjáték Kálloy Molnár Péter és Rudolf Péter előadásában.

 

VASÁRNAP, NOVEMBER 17.

10.00 – Nemzeti Színház – 1-es számú próbaterem – Olvasd el, és játssz velünk! – Az olvasás-vetélkedő döntője IX–XII. osztályosoknak. A műhelymunkát Gecse Ramóna és Magyari Izabella vezeti.

10.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Én is lehetek illusztrátor! 2. – Zsuzsanna Reis (Németország) illusztrátor gyerekfoglalkozással egybekötött kiállítása.

10.00 – Nemzeti Színház – Dedikálósarok (földszint, Folyóiratok Standja) – Magvető Kiadó – Dedikálás – Grecsó Krisztián: Vera

11.00 – Nemzeti Színház – Nagyterem – Jack Cole dalai – Kovács András Ferenc megzenésített poémáját előadja Fazekas Ernő, Márton Lóránt és Nagy Csongor. (A K & KaArt produkciós iroda szervezésében.)

11.00 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Könyvbemutató – Bota Melinda: Pirinyó könyvek 4., 5. Meghívottak: dr. Kádár Annamária pszichológus és Márton Andrea waldorf ihletésű hivatásos fajáték-tervező.

12.00 – Nemzeti Színház – Kisterem – Író-olvasó találkozó – Vendégünk Grecsó Krisztián, a Vera című, az Olvasd el, és játssz velünk! olvasójátékra a IX–XII. osztályosoknak kijelölt könyv szerzője. A beszélgetést a szerzővel Makkai Kinga moderálja.

13.30 – Nemzeti Színház – Klubterem – Gyere velem könyvvásárba! – Bookyard Kiadó – Díjátadó – ÉrzelemlufikAz érzelmi intelligenciát fejlesztő társasjáték.

Lapszámbemutató és kiállítás a Székelyföldnél

A Székelyföld Na­pok ke­retében a Har­gi­ta Me­gye Tanácsához tar­tozó Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal szer­vezésében két ren­dezvényre kerül sor a Tu­dor utca 5. szám alatt található Székelyföld Galériában. 2019. október 15-én, ked­den délután 5 órától a Székelyföld folyóirat októberi számát Bor­so­di L. László főszer­kesztő és Fe­ke­te Vin­ce főszer­kesztő-he­lyet­tes mu­tatják be, akik vendégüket, Fe­rencz Imre költőt, a lap­szám egyik szerzőjét költészetről, költőségről kérde­zik.
2019. október 17-én, csütörtökön este 6 óra­kor Csil­lag István csíksze­re­dai képzőművész könyv­il­lusztrációinak kiállítását Túros Esz­ter művészettörténész nyit­ja meg a művész je­lenlétében. eirodalom.ro

iroszovetseg

Román-magyar irodalmi interferenciák – irodalmi szimpózium Marosvásárhelyen

Második alkalommal tartották meg szombaton, a Marosvásárhelyi Rádió Stúdió-termében a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett „Román-magyar irodalmi interferenciák” elnevezésű szimpóziumot. Ezúttal A fordítás – megismerés és önismeret témával a Marosvásárhelyi Fiók román és magyar tagjai folytattak párbeszédet a román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról, a román-magyar műfordítás kérdéseiről, az együttműködés további lehetőségeiről.

Az esemény résztvevőit Markó Béla, az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke köszöntötte, majd Nicolae Manolescu, az Írószövetség elnöke és Gabriel Chifu alelnök méltatta az irodalmi életben megvalósuló román-magyar párbeszéd fontosságát.

A rendezvényen jelen volt a Marosvásárhelyi Fiók számos tagja és bukaresti meg kolozsvári írók, irodalomkritikusok is, a már említett Nicolae Manolescu és Gabriel Chifu mellett például  Hanna Bota, Daniel Cristea-Enache, Karácsonyi Zsolt, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir.

A felszólalók egyaránt hangsúlyozták, az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által felkarolt román-magyar irodalmi párbeszéd nemcsak kulturális vonatkozásban fontos, de hozzájárulhat a két  nemzet közeledéséhez, egymás jobb megismeréséhez és ezáltal az előítéletek kölcsönös lebontásához. Markó Béla felszólalásában úgy vélte, bár az elmúlt években gyarapodtak az irodalmi fordítások, ezek mégis esetlegesek: a román és a magyar irodalom kölcsönös megismertetéséhez államilag támogatott programra van szükség. Ennek szellemében az ülésen elhangzott az Írószövetség bukaresti vezetői részéről többek közt egy olyan javaslat, hogy e pozitív folyamat erősítése érdekében az Írószövetség minden évben támogassa kiemelkedő román és egy magyar kortárs művek lefordítását.

A szimpózium  keretében Mihók Tamás és Szonda Szabolcs a román-magyar műfordítás gyakorlati kérdéseiről tartottak előadást, de bemutatásra került az ez alkalomból kiadott A folyó és a híd című kötet is. A Demény Péter és Kocsis Francisko által bemutatott kétnyelvű antológia nem előzmény nélküli: a tavaly, szintén a Marosvásárhelyi Fiók gondozásában jelent meg a Lírai interferenciák című kötet, ennek folytatásaként, az idei kiadványban ezúttal huszonhét román és magyar költőnek, a Marosvásárhelyi Írószövetségi fiók tagjainak verseit adták ki. Az antológia szerzői: Bálint Tamás, Bogdán László, Iulian Boldea, Borsodi László, Teodor Borz, Valeriu Marius Ciungan, Demény Péter, Dézsi Zoltán, Ion Dumbravă, Farkas Árpád, Fekete Vince, Ioan Drăgulean, Adriana Giurgea, Kocsis Francisko, Kovács András Ferenc, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Sorin Neagoe, Viorel Mureşan, Muszka Sándor, Nagy Attila, Eugeniu Nistor, Doina Pologea, Sántha Attila, Simonfy József, Veronica Ştir és Victor Ştir. A szimpóziumon Eugeniu Nistor és Fekete Vince moderálásával román és magyar nyelvű irodalmi felolvasást is tartottak.

 

Írószövetségi különdíjban részesült Demény Péter és Mihók Tamás

Az esemény keretében immár második alkalommal adták át a Marosvásárhelyi Fiók különdíjait a román-magyar irodalmi kapcsolatok ápolásáért és magyar, illetve román irodalmi művek fordításáért. A Communitas Alapítvány által támogatott díjak nyerteseit a szövetség által felkért zsűri jelöli ki, az idén Demény Péter és Mihók Tamás kapta a kitüntetést. A román nyelvből magyarra történő fordítási munkásságáért és a két kultúra közötti híd szerepének felvállalásáért díjazott Demény Pétert Markó Béla méltatta. Mint mondta, Demény Péter Marosvásárhelyen élő költő, szerkesztő, prózaíró azon kevesek közé tartozik, akik naponta foglalkoznak a két kultúra közötti kapcsolat fenntartásával, és román nyelven is írt, illetve ír publicisztikát, dialóguskötetet, verseskötetet.

Mihók Tamást Kocsis Francisko laudálta. Úgy értékelte, Mihók Tamás fordításai ragaszkodnak az eredeti műhöz, ezekben mindvégig tükröződik a szerző iránti tisztelet. Fordítói hitvallása egyben cáfolja azokat a nézeteket, amelyek szerint a műfordítás lehetetlen, egy másik nyelvre nem lehet átültetni a szerző stílusát, alkotói énjét. – Mihók Tamás megtalálta az arany középutat, fordításaiban a mű eredeti szelleme érvényesül, ugyanakkor a fordítás alkotói munkává is változik – mondta Kocsis Francisko.

 

sajtotajekoztato-2019 (19)

Határtalanul a könyvekről – 25 éves a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

A 25. évforduló bűvöletében hirdeti meg programjait idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A szervezők csütörtökön sajtótájékoztató keretében ismertették az idei vásár legnagyobb érdeklődésre számot tartó programjait. A kortárs magyar irodalom jeles szerzőivel, színházi előadásokkal és koncertekkel, valamint 41 kiadó 15-20 ezer könyvcímével várják a látogatókat november 14-e és 17-e között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületébe.  Káli Király István főszervező, a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke az esemény sajtótájékoztatóján az 1995-ös első vásár emlékét idézte fel, amikor még nem a külsőről, és a mindent elsöprő kínálatról szólt a vásár, hanem magáról az olvasásról, annak az öröméről. Ma már nem szűkölködünk könyvekben, így a könyvvásár funkciója is változott. Elmondása szerint ma már nem kérdés, hogy megjelenik-e magyar nyelven újabb kötet, hanem inkább az foglalkoztatja az embereket, hogy évről évre milyen újdonságok kerülnek a polcokra, vagy éppen, hogy ki rejtőzik a könyv mögött.

Határtalanul – az idei vásár mottója, mely a szó szerinti határok átívelésétől számos szimbolikus értelmezésre ad lehetőséget. A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár túllépett a saját határain és Erdély legnagyobb magyar könyves szemléjévé nőtte ki magát, írják a szervezők. És talán több is, mint könyvek vására, erről tanúskodik a programkínálat is, amelyet Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke ismertetett.  KAF 60, Ady 100 Az elmúlt évekhez hasonlóan, a vásár hivatalos megnyitójára csütörtökön (november 14.) délelőtt 10 órától kerül sor a Színház téren, ezúttal a Navarra Dance tánccsoport produkciója nyitja meg a könyvek kapuját. Ezt követi 10 óra 15 perctől Balázs Imre József Kirándulás a felhőben címet viselő gyerekkoncertje a Kisteremben. A vásár ideje alatt még egy koncertet kínálnak a gyerekeknek, idén a Sebő Együttes pénteken 11 órától Nyárádszeredában, szombaton 11 órától pedig Marosvásárhelyen zenél a legkisebbeknek. Sebő Ferenc és zenekara azonban nemcsak a legkisebbekre számít, november 14-én este fél nyolctól ugyanis Árdéli szép tánc című produkciójukkal az idén 60 éves Kovács András Ferencet köszöntik. Az esten a Kossuth-díjas költő is színpadra lép. Ugyancsak a KAF 60 jegyében hívják a nézőket a színház Nagytermébe november 17-én, vasárnap délelőtt 11 órától, amikor Fazekas Ernő, Márton Lóránd és Nagy Csongor Jack Cole dalait, Kovács András Ferenc megzenésített poémáját adják elő.  De ezzel nincs vége az évfordulós eseményeknek, Ady Endre halálának 100 évfordulója hozza ugyanis Marosvásárhelyre Bogdán Zsolt Függök ezen a zord élet-párkányon című Ady-estjét. És nincs vége a vásár színházi kínálatának sem, hiszen már a november 14-i hivatalos megnyitót megelőzően november 13-án a Gyulai Várszínház produkcióját, Darvasi László Karády zárkája című monodrámáját tekinthetik meg 19 órától a Nagyteremben. maszol.ro

gala-us

Ferencz Imre és André Ferenc a Romániai Írószövetség díjazottjai

Hétfőn, június 17-én, Bukarestben ünnepélyes keretek között adták át a Romániai Írók Szövetségének 2018-as évre szóló díjait. A szövetség fődíjának számító „Nemzeti díjat” Andrei Pleșu filozófus, író vehette át.

Ferencz Imre a Hargita Kiadó Székely könyvtár sorozatában 2018-ban megjelent Válogatott verseiért az Írószövetség magyar nyelvű könyveknek járó díját, André Ferenc pedig a Szótagadó című, a Jelenkor kiadónál Budapesten megjelent verseskötetéért debütdíjat kapott.

Vida-Gabor

Vida Gábor a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat új főszerkesztője

Vida Gábor író lett a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője. A kinevezés június 1-től lépett hatályba. Vida Gábor eddig a folyóirat prózarovatának vezetője volt, a lap élén Kovács András Ferenc költőt váltotta, aki 2008-tól vezette a Látót. Az új főszerkesztő a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta: a Látó sta­bil ar­cu­lat­tal ren­del­ke­zik, így mélyreható struk­turális, koncepcióbeli változ­tatáso­kat nem tervez. Úgy vélte, hogy az idén 30 éves folyóirat felnőtté vált, és továbbra is tükrözni kívánja a kortárs magyar irodalom pulzusát határok nélkül. Emlékeztetett, hogy eddig is nyitottak voltak magyar szerzők írásainak közlésére függetlenül attól, hogy hol élnek ők, és ez ezután is így lesz. Úgy vélte, a rendszerváltozás előtti időszakkal ellentétben nincs cenzúra, megszűntek a határok és a korlátok, most viszont a bürokrácia okozza a legnagyobb nehézséget, amely a művészetet, a kreativitást, a gondolkozást megpróbálja beszorítani a maga rossz, absztrakt terminológiájába. 

A főszerkesztő úgy ítélte meg, hogy az irodalom helyzete jó, hiszen ma ugyan már nem milliók olvassák egy pár sikerkönyv kivételével, de még mindig hűséges olvasótábort alkotnak azok, akiket érdekel a mai magyar nyelv és a kortárs irodalom.

A Marosvásárhelyen havonta megjelenő folyóirat 1989 decemberében indult a jelenlegi címmel az Igaz Szó helyett, amelyet 1953-ban alapítottak. A Látó fő fenntartója a Maros megyei önkormányzat. maszol.ro

1 2 3 4 19