A Romániai Írók Szövetségének Díja Gálfalvi Györgynek

8c4a4c31fcab370d9a46cb48b3a54fff_XL

Május 31-én Bu­ka­rest­ben a Nem­ze­ti Színházban átadták a Romániai Írók Szövetsége díjait. Az el­is­merése­ket a 2016-os évben meg­je­lent köte­tek alapján a Nic­o­lae Ma­no­les­cu elnök által ve­ze­tett zsűri tit­kos sza­vazással ítélt oda líra, próza, dráma, ta­nulmány, műfordítás, nem­ze­ti ki­sebbségek nyel­ve, gyer­mek­iro­da­lom, debüt ka­tegóriában. A nem­ze­ti ki­sebbségek nyelvén meg­je­lent köny­vek ka­tegóriájában Gálfal­vi György ka­pott díjat, Kacagásaink című kötetéért (Hol­nap Kiadó, Nagyvárad – Nor­an Lib­ro Kiadó, Bu­da­pest). A szerzőt méltat­ta Markó Béla.

Az ünnepségről, a többi díja­zottról részle­te­sen a www.uniuneascriitorilor.ro ol­da­lon ol­vas­hat­nak, román nyel­ven.

eirodalom.ro