Bécs fölött a Hargitát

1217775d545a22a59038b9e66093688c_XL

A húsvéti ünne­pi menü különle­ge­sen íny­csik­lan­dozó fogásának ígérke­zett Lőrincz György új regényének székely­ud­var­he­lyi be­mu­tatója. A Művelődési Ház kon­cert­ter­me tel­je­sen meg­telt, a szerző asz­talánál a be­mu­tató előtt és után is kígyóztak a de­dikálásra váró ol­vasók, azt pe­dig külön öröm volt látni, hogy min­den korosztály képvi­sel­tet­te magát a közönség so­ra­i­ban.

A köny­vet Szakács István Péter méltat­ta, a fel­ol­va­sott szövegrészek között a szerzőt is fag­gat­va. Szemünk előtt raj­zolódott ki a ti­zen­nyolc éves korában szülőfa­luját Auszt­riára cserélő Csapó András története, a határ előtt a külföldre vágyás, majd azt átlépve a honvágy, a gyer­mek– és felnőtt­kor, az ide­gen nagyváros és az ott­hon, a falu fölött ma­ga­sodó hegy által határolt gon­do­la­tok és történe­tek ke­ve­redése. Az anek­doták, a fel­ol­va­sott részle­tek egy­szer­re gon­dol­koz­tatták el és ne­vet­tették meg a közönséget, ugyan­ak­kor arra is ráébreszt­ve min­den­kit, hogy ez a könyv ren­ge­teg ro­ko­nunkról vagy is­merősünkről is íródha­tott vol­na (a közönség so­ra­iból meg is je­gyezték, hogy az a különbség a személyes élmények és Lőrincz György regénye között, hogy az írónak meg­van a te­hetsége, hogy meg is írja eze­ket). A ku­tyasétáltatás mun­kaköre, az apai büszkeség, amíg a gye­rekét először ha­za­hoz­va egy fel­vo­nuláson a huszáro­kat nézik, mígnem a gye­rek fel nem kiált: „Apa, nézd, indiánok!”, vagy az érzés, ami­kor az ide­gen­be­sza­kadt fi­a­tal leg­szíve­seb­ben ha­zajönne, de mégsem te­he­ti, mert az­zal be­is­merné, hogy nem jött össze a kin­ti számítása.
A regény min­den részletéből kiérződött, hogy mennyi ötlet, mun­ka, sze­re­tet van ben­ne, nem csak a szöveg minősége mi­att jó a könyv, ha­nem azért is, mert lerí róla, hogy a szerző a lelkét is beleírta.
Rendkívül ha­mar el­telt a könyv­be­mu­tató másfél órája, ráadásul a közönség is aktívan be­kap­csolódott kérdése­i­vel, egy­aránt kap­tunk könnyed, szóra­koz­tató, de zsíro­sabb, ne­he­zebb fa­la­to­kat is, azon­ban ab­ban is biz­tos va­gyok, hogy sen­ki­nek nem feküdték meg a gyomrát az el­hang­zot­tak.

eirodalom.ro