Double Rise: Költő Fészek Torockón

f0b4849041f96778b53308b54b0db5c3_XL

A To­rockón első ízben meg­szer­ve­zett Do­ub­le Rise összművésze­ti fesz­tiválon iro­da­lom­ban sem kell szűkölködni­uk az odaláto­gatóknak. Az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája (EMIL) számos ren­dezvényt szer­vez, de a slam­me­rek sem tétlen­ked­nek.  A Költő fészek  Iro­dal­mi ud­var prog­ram­ja:

Június 30. csütörtök:
19:00: Ex­pe­ri­jam Ses­si­on, azaz slam, zene és vizuális ef­fek­tek egy­ve­le­ge. Slam: André Fe­renc, Burján Kin­ga, Horváth Ben­ji, Ko­csis Pi­tyu, Vass Csa­ba. Zene: Dobri­cza Szi­li, Enyed Károly, Fe­rencz Áron. VJ: Esztr (Ja­kab Esz­ter)

Július 1. péntek:
13-15 óráig: Slam Po­etry Work­shop André Fe­ri­vel és Horváth Ben­ji­vel
15:00: Vi­ruló Te­tem – Lírai beszélgetés Musz­ka Sándor­ral, beszélgetőtárs: Karácso­nyi Zsolt
16 :00: Prózaírók délutánja, meghívot­tak: György At­ti­la, Márton Eve­lin, Molnár Vil­mos, a beszélgetést ve­ze­ti: Karácso­nyi Zsolt
17:00: Tar­ka-bar­ka strófák – Dsi­da Jenő írásaiból előadja: Ma­rosán Csa­ba

Július 2. szom­bat:
13-15 óráig: Slam Po­etry Work­shop André Fe­ri­vel és Horváth Ben­ji­vel
15:00: Bálint Tamás könyv­be­mu­tató– A beszélgetést ve­ze­ti: Gáll At­ti­la
16:00: Ki­for­dulás – Petőfi Sándor: A he­lység ka­lapácsa eposz­paródia alapján előadja Molnár Ben­ce
17:00: Költők délutánja, Meghívot­tak: Karácso­nyi Zsolt, László Noémi, Lövétei Lázár László, a beszélgetést ve­ze­ti: Bálint Tamás
18:30: Grand Slam In­vi­ta­ti­o­nal: ne­ves erdélyi és ma­gyar­országi slam­me­rek mérkőznek meg egymással. Ver­senyzők: Basch Péter, Burján Kin­ga, Gábor Tamás In­dia­na, Horváth Ben­ji, Kemény Zsófi, Ke­resz­te­si Dávid, Ko­csis Pi­tyu, Mészáros Péter, Mo­rar Er­vin, Sze­ge­di Fan­ni, Teng­ler Ger­gely, Vass Csa­ba. Hószt: André Feri. Beat: Kvark (Dobri­cza Szi­li). VJ: Esztr (Ja­kab Esz­ter)

Július 3. vasárnap
13-15 óráig: Slam Po­etry Work­shop André Fe­ri­vel és Horváth Ben­ji­vel
13:30: Ma­rosán Csa­ba: Sze­rel­mi tanácsok előde­inktől
14:30: Sorsjáték– a ko­lozsvári Váróte­rem Pro­jekt imp­ro­vizásiós előadása
16:00: Fi­a­tal szerzők délutánja
Meghívot­tak: André Fe­renc, Kali Ágnes, Var­ga László Edgár,Vis­ky Zsolt, Házi­gaz­da: Horváth Ben­ji
17:30: Do­ub­le Rise Open Mic ver­seny, ami­re te is ne­vez­hetsz, és he­ti­je­gyet nyer­hetsz a követ­kező Do­ub­le Rise fesz­tiválra. Hósztok: André Feri, Horváth Ben­ji. Beat: Vekt! (Hal­men József). VJ: Esztr 

eirodalom.ro