Erdély-tematika az Eső folyóiratban

8b0ee59f847d6688f53f0c83b3fcc11b_XL

Erdély te­ma­tikájú lap­számmal jött ki az Eső című folyóirat. A de­cem­be­ri szám (2015/​4) Markó Béla versével nyit­ja Az erdőn túli ország c. blok­kot, majd Háy Jánostól közli az Élet és Iro­da­lom­ban nemrég meg­je­lent esszérészletének(Adjátok vissza! De mit?) tel­jes válto­zatát, va­la­mint ver­se­ket Balázs Imre Józseftől, Bal­la Zsófiától, Demény Pétertől, Fe­ke­te Vincétől, il­let­ve no­vellát, regényrészle­tet, egyéb kisprózát Csen­der Le­ventétől, Gálfal­vi Györgytől, Márton Eve­lintől, Tamás Kincsőtől, Vida Gábortól, drámát pe­dig Székely Csabától.

Az alábbi­ak­ban Háy János Adjátok vissza! De mit? című esszéjéből közlünk ízelítőt: “Erdély nekem soha nem volt a magyarság szimbolikus tere, ahol a nemzeti érzés az ősmagmából táplálkozik. Nem gondoltam rá úgy, mint az identitásom meghatározójára; nem gondoltam az ottani kulturális örökségre kiemeltebben, mint más magyar részek kulturális örökségére. Nem gondoltam, hogy például a székely kapu összmagyar szimbólum – én magam idegenkedem tőle, de emiatt nem érezem magamat hazaárulónak. Bár számos résen át abból az irányból ez a kultúra mélyebben ért el, ahogyan más magyart is mélyebben ér el, de ezen soha nem gondolkodtam, ahogyan nem gondolkodik más sem. Elek apó meséi például soha nem jelentek meg mint erdélyi gyűjtés, csak úgy, mint magyar népmesék, mint anyám egyetlen mesekönyve, amit nem ember vett, hanem a Jézuska hozott egy karácsonyra, hogy bebizonyítsa, hiába van háború, s hiába hurcolták oda az ő apját, mégiscsak van ez a túlvilági lény, aki gondol rá, s ha apát nem is, legalább apót hozott. Nem jutott eszébe, hogy Felvidék meg Erdély, amit épp akkor foglalt vissza a magyar hadsereg; de alig telt el néhány év, s e területek megint vesztésre álltak. És nem jutott eszébe, hogy a kisbaconi mesemondó a mostoha döntés után, 1921-ben visszaköltözött a szülőfalujába, ahogyan sokan mások is visszaköltöztek, hogy ne maradjon ez a maroknyinál jóval nagyobb ország vezetők nélkül. Ez az anya, aki akkor még kislány volt, nem gondolta, hogy ez a mesemondó erdélyi mesekinccsel kápráztatja el. Nem szeretett lányok voltak benne, akikből aztán királykisasszony lett, gonosz boszorkák, és ezer próbát kiálló harmadik fiúk, akik nem a Kárpátokban születtek, hanem az égben, s ha nem ott, akkor épp ott, ahol ő élt.

A Belvárosi Művházban va­gyok. Táncház van. Mondják, hogy mezőségi, meg széki lassú. Nem me­rek táncol­ni, a táncol­ni merés túl van a szo­rongáshatáron. Csak hall­ga­tom a zenét, hosszan játsszák, an­nak, aki táncol, nem unal­mas. Táncol­junk, mond­ja a lány, hogy men­jek én is, ügyet­len­nek érzem ma­gam, de me­gyek, csinálom, félek, el­veszítem, ha nem csinálom, az ar­com csu­pa vér, rá le­het fog­ni a mozgásra, gon­dol­tam, hogy nem le­het elsőre le­ol­vas­ni az ar­comról a szégyent. Azon a vidéken, ahol én felnőttem, a nép mélysége­sen meg­ve­tet­te a népzenét, a cigány­zenét sze­ret­te, meg a nyálas sláge­re­ket, ami­ket a Sza­bad Európa kívánságműso­ra­i­ban az 56-ban el­me­nekült ma­gya­rok küld­tek az itt ma­radt ro­ko­nok­nak, anyukámnak, ki­csi lányom­nak például, akik közül az egyik, ahogy az idő telt, meg­halt, s ez a fiú még a te­metésre sem tu­dott ha­zajönni, a másik meg felnőtt apa nélkül, csak néha mond­ta a barátnői apukájának, hogy apu, és el­pi­rult, ami­kor észre­vet­te.

Mezőségi, széki, ezek a zenék egyértelműen köthetők vol­tak erdélyi tájegységek­hez, az anya­országi ma­gya­rok előtt el­hall­ga­tott vidékek be­le­kerültek az alap­szókincs­be, ahol korábban csak a Ma­ri­ca grófnő betétda­la volt, hogy Szép város Ko­lozsvár. És ami a Belvárosi Művházban kul­turális sikk volt, az a zenék szülőhelyén maga az élet. A kul­turális zártság, a ki­sebbségi lét, a romániai ipa­ro­sodás el­ma­ra­dottsága és sajátos jel­le­ge mi­att, hogy míg a ma­gyar határ mentén eszet­lenül fej­lesz­tet­tek, hogy így tudják el­románosítani a határpe­re­met, ad­dig a belső ma­gyar terüle­te­ket, a Székelyföldet például, tel­je­sen el­ha­nya­golták, mind­ezek mi­att élet­ben ma­radt a múlt. A népze­nei ha­gyomány és a népi kultúra többi kin­cse, mint valódi életanyag, hús-vér valóság, amit úgy le­het szemlélni, mint élő anya­got, s nem múze­u­mi tárgyat, skan­ze­nek és re­zervátu­mok mu­tatványát, találós kérdések­kel tarkítva, hogy na, gye­re­kek, ki jön rá, hogy ezt a vac­kot mire használták. Van egy fiú, aki­nek vidéki nagyszülei van­nak, min­den­ki felé for­dul, ő mond va­la­mit, hogy ez a héhő, de per­sze téve­dett, mert az a gu­zsaly volt.

Első erdélyi uta­mon min­den köte­lező helyszín be volt ter­vez­ve, a Szent Anna-tó ri­asztó med­vetörténe­tek­kel és Brassó, Nagyvárad és Ko­lozsvár, Ma­rosvásárhely és a Békás-szo­ros, na meg Sza­mosújvár, hogy a börtön közelében eldúdol­has­suk, hogy „megy az utcán szép csöndösen le­felé, / Sza­mosújvár börtönka­pui felé”, s hogy ki­csit úgy gon­dol­has­sunk Rózsa Sándor­ra, erre a hétpróbás gaz­em­ber­re, mint nem­ze­ti hősre, a mi Zorrónkra. Min­den raj­ta volt a menükártyán, ám a leg­fon­to­sabb cél mégis az volt, hogy el­jus­sunk ezek­be a múltunk­ban élő fal­vak­ba, he­lyi bálok­ra és esküvőkre, ahol nem azért vi­sel­nek erdélyi házaknál és a fe­ke­tetói vásárban össze­gu­berált ha­cukákat, mert a bu­da­pes­ti táncházak­ban ez a menő, s aki ilyet vi­sel, az már alapból na­gyobb ha­za­fi, mint én például, és per­sze alapból különle­ges, mert aki ki mer lépni egy székely laj­bi­ban az utcára, meg kucsmában, az ele­ve csak különle­ges le­het, meg hát per­sze igaz ma­gyar, aki­nek rovásírással kar­colták be a szívébe a ha­za­sze­re­te­tet. Itt azért hord­tak népvi­se­le­tet, mert egy­szerűen ab­ban jártak, min­den­ki, a mamák, a nagy­mamák és a gye­re­kek is. Ez itt a valóság, mond­tam a többi­ek­nek, bár mégis úgy közle­kedtünk eb­ben a valóságban, mint egy múze­um­ban, fotóztuk az ere­de­tiséget, és egy lány ak­kor megszólalt, hogy nézzétek, iga­zi tehén.

Min­den népze­ne­ku­tató és népraj­zos számára az Erdély­ben sok­szor (és némi­kor sok­szo­ros) elzártságban élő kul­turális te­rek iga­zi ,,terülj, terülj, asz­talkám” vol­tak. Alig tud­ta eldönte­ni, hogy mit hoz­zon el, egy népdalt, egy népmesét, egy különle­ges és rendkívül régi használati tárgyat, vagy egy kislányt, aki aztán per­sze nem tud meg­szok­ni a bu­da­pes­ti zártságban, hi­szen más térhez van szok­va, s visszakívánko­zik a szegény­világ sza­badságába. A mai na­pig kin­csek­kel tér vissza a fi­gyel­mes ku­tató, s csak a felüle­tes tu­ris­ta vásárol Körösfő vagy Ko­rond főutcáján tu­risz­ti­kai terméket, tömeg­ter­meléssel létre­ho­zott dísztárgya­kat vagy épp fatányért, amiről csak ott­hon derül ki, hogy csak imitáció, mind­egy, a ro­ko­nok úgy­sem ve­szik észre, gon­dol­ja a vásárló, és továbbad­ja, vagy épp ab­ban szolgálja fel az Erdélyből ho­zott ku­ko­ri­ca­lisztből készült pu­liszkát.

Emi­att az ar­cha­i­kusság mi­att gon­dol­nak so­kan úgy erre a világra, mint ame­lyik min­dennél mélyeb­ben őrzi a ma­gyar néplel­ket, az ősi ma­gyar vallás ere­detét, amiről per­sze csak felüle­tes sejtése­ink van­nak, hogy mi­lyen le­he­tett, talán egy sámán kur­jon­ga­tott nap­hosszat, hogy elűzze a rossz szel­le­me­ket, aho­gyan az uráli népeknél még ma­napság is, talán nem, ki tud­hat­na iga­zat állítani olyanról, amiről nincs, vagy alig van tudásunk. So­kan mégis azt gon­dolják, hogy Erdély az őrhe­lye a ma­gyar kultúrának, s egy­ben a ma­gyar nyelv­nek, az igaz ma­gyarságnak, hol­ott valójában sen­ki nem tud­ja, mi az, hogy ősi ma­gyar, még az ősi ma­gya­rok sem tudták, mert ne­kik az, ami nekünk ősi, az aktuális valóság volt, s egyáltalán nem akar­tak be­le­ra­gad­ni saját ma­guk múltjába. (…)

Az írás tel­jes ter­je­delmében, va­la­mint a fel­so­rolt erdélyi szerzők művei a Eső honlapján érhetők el. eirodalom.ro