Kányádi és Szilágyi is Príma-díjas

Idén ti­zenötödik al­ka­lom­mal adják át a Pri­ma Pri­mis­si­ma díja­kat. Ma­gyar iro­da­lom ka­tegóriában a három Pri­ma-díjas, akik fe­jenként 5 mil­lió fo­rin­tot nyer­tek el: Kányádi Sándor költő, író, műfordító, Kiss Be­ne­dek költő, műfordító és Szilágyi István író. Közülük kerül ki az idei Pri­ma Pri­mis­si­ma-díjas.

Az ötödik éve az OTP Bank által támo­ga­tott díjat széles körű társa­dal­mi el­fo­ga­dottság, fi­gye­lem és el­is­merés övezi. Az idei, ju­bi­le­u­mi díjátadót követően össze­sen 450 díja­zot­tat számlál majd azok­nak a ki­emel­kedően te­hetséges művészek­nek, újságíróknak, tudósok­nak, spor­tolóknak és ok­tatóknak a száma, akik példát mu­tat­nak.
Min­den ka­tegóriában három díja­zott kap he­lyet, az alapítvány Ku­ratóriumának tag­jai és a VOSZ kibővített elnöksége pe­dig tit­kos sza­vazással közülük választ­ja ki a Pri­mis­simákat, össze­sen tízet. A Pri­mis­simák 15, míg a Primák 5 mil­lió fo­rint el­is­merésben részesülnek.

A közönségdíjas jelölt személye idén is sms sza­vazással dől el. Sza­vaz­ni szep­tem­ber vége és de­cem­ber ele­je között le­het. A Közönségdíjas 15 mil­lió fo­rint­tal lesz gaz­da­gabb.
A sza­vazás szep­tem­ber 30-ától no­vem­ber 29-én éjfélig tart.

Idén először – meg­határo­zott feltéte­lek tel­jesülése­kor – határon túl élő ma­gyar, ma­gu­kat ma­gyar­nak valló il­let­ve ma­gya­rul is al­kotó magánszemélyek és al­kotóközösségek is jelölhetőek. eirodalom.ro