Sütő Andrásra emlékeznek

sutoandras

A jeles író születésének 90. évfordulója alkalmából készült A GYERTYA KÖNNYE című összeállítás, amelyet Marosvásárhelyen ad elő Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművészek az Ariel Színház nagytermében. Rendező: Kincses Elemér. Az előadás előtt beszédet mond Markó Béla költő. Sütő András idén június 17-én lenne 90 éves.

“Nem érdemes azon töprengnünk. hogy melyik nemzedék mit vétett, mit mulasztott a világmegváltásban, Van elég mai és holnapi tennivalónk. Az arcunkat nem szabad elveszítenünk” – írta Sütó 1976-ban. Szavai ma is érvényesek.

Az előadásokra – 2017. június 16-án, pénteken 19.00 órától, illetve június 17-én, szombaton 17.00 órától – a belépés ingyenes, de az ülőhelyek biztosítása érdekében a részvételi szándékot kérik jelezni a 0740-566454-es telefonszámot.

Ez a program a Sütő András Baráti Egyesület és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közös szervezésében valósul meg.

Az NKA alkotói ösztöndíjasai

Közzétet­te az NKA az idei al­kotói ösztöndíjas pályáza­ta­i­nak nyer­te­se­it. Számos erdélyi szerző részesül ösztöndíjban: André Fe­renc, Balázs Imre József, Demény Péter, Dimény H. Árpád, Papp At­ti­la Zsolt és Var­ga László Edgár ver­seskötet meg­al­kotására, Lőrincz György regény írására, Zsidó Fe­renc iro­da­lom­kri­tikák írására, míg Király Zoltán, Lövétei Lázár László és Szen­ko­vics Enikő műfordításra. (Az ed­dig so­rol­tak a határon túli ösztöndíjke­retből részesültek). Az NKA alap-ke­retéből Szávai Géza, erdélyi származású, je­len­leg Bu­da­pes­ten élő szerző pályázott si­ke­re­sen.

 

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Marosvásárhelyen

engedd-hazamat-ertenem

Június 14-én, szerdán délután 5 órakor, a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6 sz.) mutatják be Lengyel László és Markó Béla nemrégiben megjelent “Engedd hazámat értenem” című közös könyvét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról, a parlamenti demokráciák kiépítéséről, működtetéséről, majd elapadásáról.

A Kós Károly Akadémia Alapítvány által szervezett eseményen a könyvről Kelemen Hunor, Lengyel László, Markó Béla és Tibori Szabó Zoltán beszélget.

88. Ünnepi Könyvhét

Június 8-12 között 88. al­ka­lom­mal szer­ve­zi meg Ma­gyar Könyv­ki­adók és Könyv­ter­jesztők Egyesülése az Ünne­pi Könyv­he­tet és Gyer­mekkönyv­na­po­kat. A ha­gyomány­hoz híven a közpon­ti helyszín ezúttal is a bu­da­pes­ti Vörösmar­ty tér, de számos más fővárosi helyszínen és több vidéki város­ban is zaj­la­nak ren­dezvények. Az alábbi­ak­ban a fővárosi könyv­be­mu­tatók és de­dikálások prog­ramjából szemléztünk. A kínálat­ban számos erdélyi kiadó, számos erdélyi szerző is sze­re­pel.

Június 8., csütörtök

Oroszlános kút mel­lett

15.45 A Ka­tasztrófavéde­lem Közpon­ti Ze­ne­ka­ra dísze­gyen­ruhába öltözve az Erzsébet híd pes­ti hídfőjétől végig­masíro­zik a Váci utcán és a Vörösmar­ty téren rövid, kb. 10 per­ces kon­cer­tet ad.
Kar­nagy: Dóra László tűzoltó al­ez­re­des.

16.00 Ünnepélyes meg­nyitó: Závada Pál, József At­ti­la-díjas és Kos­suth-díjas író

17.00 Káli István A szemfény­vesz­tett című regényéről a szerzővel Kőrössi P. József beszélget
(Men­tor Kiadó)

17.30 Soós István Cin­cen Ficc – egy ki­segér ka­lan­dos utazásai című me­se­regényéről a szerzővel Király Kin­ga Júlia beszélget
(Men­tor Kiadó)
Június 9., péntek
12.30 Be­mu­tat­koz­nak a Szépha­lom Könyvműhely könyv­he­ti szerzői, Báger Gusztáv, Hováth (Eö) Tamás, Kem­sei István, Miklóssy End­re és Pósa Zoltán. Beszélget velük, továbbá Jókai Anna és Várko­nyi Nándor könyv­he­ti köny­ve­iről: Me­zey Ka­ta­lin író, kiadóve­zető.
(Szépha­lom Könyvműhely)

13.30 A Di­gitális Könyv­nyom­tatási Pályázat nyer­te­se­i­nek ünnepélyes ki­hir­detése
(Ca­non Hun­gary Kft.)

14.00 Beszélgetés Al­bert Enikő szerzővel A színpa­don kettős kötésben
című in­terjúkötetéről, ame­lyet bel­gi­u­mi 56-os me­nekültek­kel
készített.
(Látóhatár Kiadó)

14.30 A Ma­gyar Napló könyv­he­ti köny­ve­i­nek a be­mu­tatója
Ma­jo­ros Sándor: Az el­lenség földje; Szalóczy Pál: Hel­tai Gáspár. Fa­bulák – A bölcs Es­o­pus­nak és mások­nak fa­bulái és ok­tató beszédei va­la­mint azok­nak értel­me; Ian­cu La­u­ra: Éjsza­ka a gyer­mek; Me­zey Ka­ta­lin: Le­ve­lek haza, va­la­mint Oláh János: Csókold meg a csizmám; Med­gyesy Nor­bert: Éne­kek Szent László király tisz­te­letére, Éne­kek Szent Márton püspök tisz­te­letére
Mo­derátor: Zsil­le Gábor költő, szer­kesztő

15.30 “Min­den másképpen van”. Min­dent rosszul tu­dunk, min­den­re rosszul emlékszünk – a man­ga­licától a Bre­xit­ig, Bec­kett-től Kos­sut­hig.
Takács Fe­renc­cel, a Ma­gyar Na­rancs­ban meg­je­lent Ka­pirgáló című so­ro­zat negy­ven-egynéhány írását összegyűjtő Ka­pirgálókönyv szerzőjével Fe­rencz Győző beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

16.00 Me­se­beszéd
A kortárs gye­rek­iro­da­lom-ku­tatás problémáiról Sze­ke­res Ni­ko­let­ta beszélget Hansági Ágnes­sel, Her­mann Zoltánnal és Mészáros Márton­nal.
(FISZ)

16.30 Fi­a­tal Írók
A Fi­a­tal Írók Szövetsége első köny­ve­se­i­vel, Csil­lik Kristóffal és Mizsúr Dáni­el­lel Fráter Zoltán iro­da­lomtörténész, szer­kesztő beszélget
(FISZ)

17.00 Fi­a­tal Írók
A Fi­a­tal Írók Szövetsége első köny­ve­se­i­vel, Horváth Ve­ro­nikával, Kulcsár Árpáddal, Sza­lay Álmos­sal és Szerényi Sza­bolccsal Borbáth Péter, az FISZ Köny­vek so­ro­zat­szer­kesztője beszélget.
(FISZ)

17.30 Év Gye­rekkönyve díj – díjátadó ünnepség
A díjat 2017-ben a Ma­gyar Gye­rekkönyv Fórum – HUBBY által felkért zsűri osz­tot­ta ki, és a zsűri tisz­te­let­be­li elnöke Péter­fi Ger­gely adja át.”
(Ma­gyar Gye­rekkönyv Fórum)

18.30 A Betyár című könyv be­mu­tatója
A színpa­don Novák Erik (film­ren­dező-for­gatókönyvíró) és Horváth János (színész, hu­mo­ris­ta) beszélget a könyvről és a kor­szakról, va­la­mint a film­ipar je­len­le­gi hely­zetéről. A ze­nei hátte­ret Zöldi Lászlóné te­kerőlant művész biz­tosítja.
(Konkrét Köny­vek Kiadó)
Június 10., szombat

Vörösmar­ty szo­bor mel­let­ti színpad

10.00 Böszörményi Gyu­la Bitó és bo­rostyán, va­la­mint Mindörökké várni című köny­ve­i­nek be­mu­tatója
A szerzővel Mihóczy Mercédesz beszélget.
(Könyv­molyképző Kiadó)

10.30 Ki­ug­rott a gombóc – Li­babál II., a Ve­ro­na­ki ze­ne­kar le­mez­be­mu­tató mi­ni­kon­cert­je
(Móra Könyv­ki­adó)

11.15 A világ leg­go­no­szabb meséi – in­ter­aktív, zenés könyv­be­mu­tató
Közreműködnek a szerzők: Ij­jas Tamás, Lack­fi János és az Esz­ter-lánc duó (Kárász Esz­ter és Molnár György)
(Móra Könyv­ki­adó)

12.00 Történel­mi vetélkedő történel­mi regényírók és ol­vasók között
A leg­job­ban tel­jesítő ol­vasók de­dikált könyv­nye­reményt kap­nak ju­tal­mul!
Résztvevők: Csikász La­jos, Urbánsz­ki László, Trux Béla, Cse­lenyák Imre, Bónizs Róbert, Gáspár Fe­renc, Gál Vil­mos és Kapa Mátyás
(His­to­ry­cum Kiadó és Történel­mi­regény-írók Társasága)

13.00 Nádasi-Ozsvár And­rea: Bosszantöpp és más fur­csaságok, avagy Re­bi­mesék félősöknek és bártak­nak
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

13.30
Júlia­lep­ke. Eg­res­sy Zoltán új el­beszéléskötetének be­mu­tatója.
A szerzővel M. Nagy Miklós, az Európa Könyv­ki­adó igaz­gatója beszélget.
(Európa Könyv­ki­adó)

14.00 Me­se­mondók pe­dig van­nak!
Me­se­mondással fűsze­re­zett ke­rek­asz­tal-beszélgetés
(Pont Kiadó)

15.00 Egyed Eme­se Pai­an című ver­seskötetéről beszélget a szerzővel László Noémi
(Lec­tor Kiadó)

15.30 Csikász La­jos A ku­ruc király című könyvének be­mu­tatója
(Gold Book Kiadó)

16.00 Beszélgetés Mar­cel­lus Mihállyal
(Gold Book Kiadó)

16.30 Ked­ves Rica!
A Nagy Háború front­jairól Aran­ka úrleány­nak küldött le­ve­lekből és képes­la­pokból összeállított kötetről a művelődésszo­ciológus unokával, Ge­re­ben Fe­renc­cel Lip­tay Ka­ta­lin szer­kesztő és Závodi Szil­via hadtörténész beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

17.00 Új történe­lem
A Napi Történel­mi Forrás fi­a­tal történészei­vel – Ba­logh-Eb­ner Márton­nal, György Sándor­ral és Hajnáczky Tamással – Bácskai István, a Gon­do­lat Kiadó igaz­gatója beszélget.
(Gon­do­lat Kiadó)

17.30 Ka­thy-Horváth La­jos he­gedűművész, ze­ne­szerző és ka­ma­ra­ze­ne­ka­ra kon­cert­je a Napkút Kiadónál meg­je­lent könyve ap­ropójából
(Napkút Kiadó)

18.00 A tükör mögött című könyv be­mu­tatója
Life Co­a­ch­ing és Men­tor Co­a­ch­ing előadás az önis­me­retről és a ma­ni­pulációról Fert Mónikával.
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

19.00 Horváth Ger­gely Jézus és a rock and roll című könyvének zenés be­mu­tatója
A szerzővel Stum­pf András, a Heti Válasz főmun­katársa beszélget.
(Athe­na­e­um Kiadó)
Pa­vi­lo­noknál zajló prog­ra­mok

19.00 Bob Dy­lan ma­gya­rul – Bar­na Mar­git és Bar­na Imre zenél
(Európa Könyv­ki­adó, 50. pa­vi­lon)

Június 11., vasárnap

Vörösmar­ty szo­bor mel­let­ti színpad

10.00 Bábos Esz­ter me­sekönyve alapján: Molly & Molly, a két sze­le­bur­di manó – bábelőadás
(Ka­ti­ca-Könyv-Műhely)

11.00
Pa­gony zenés me­sedélelőtt a Pa­gony kiadó szerzőivel és a Mne­mo­nic­Kiss­szel
(Po­zso­nyi Pa­gony)

12.00 Lenyűgöző fan­tasz­ti­kum – On Sa­i­jal Mi­o­gin bázis című könyvének be­mu­tatója
A szerzővel Róbert Ka­ta­lin beszélget.
(Könyv­molyképző Kiadó)

12.30 Különle­ges em­ber, különle­ges élet – Csukás István
Beszélgető part­ner: Róbert Ka­ta­lin
(Könyv­molyképző Kiadó)

13.00 És megszólal­nak Iro­dal­mi Nagyágyúk – Kon­dor Ka­ta­lin beszélget bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltánnal Az ötórai nő című, ti­ze­dik könyvéről
(Duna Könyv­klub)

13.30 Véghe­lyi Balázs: Zene nélkül – Fe­je­ze­tek a ma­gyar dalszövegírás történetéből. A szerző a népda­lok korától nap­ja­in­kig vizsgálja zene és társa­da­lom vi­szonyát. A ki­adványról, a ma­gyar dalszöve­gekről, a zene, a szöveg és a min­den­ko­ri fi­a­ta­lok kap­cso­latáról a szerzővel László Anikó újságíró beszélget.
(Üveg­hegy Kiadó)

14.00 Szívlapát – kortárs ver­sek középis­kolások­nak, a Ti­los az Á kiadótól
Beszélget: Péczely Dóra, szer­kesztő, Lovász Bar­nabás, gim­na­zis­ta és L. Var­ga Péter, iro­dalmár
Aki kérdez: Haj­du Zsa­nett, gye­rek­iro­da­lom-szakértő
(Pa­gony Kiadó)

15.00 Ez Sirály! Sirály tanárok kitüntetése és könyv­be­mu­tató!
A leg­sirályabb pe­dagógus ok­le­ve­lek átadása és Bosnyák Viktória A nagy szi­no­ni­ma-hadjárat című könyvének be­mu­tatója
Sztárvendég: Szir­tes Mar­cell
(Móra Könyv­ki­adó)

15.30 A Halál mi­longát táncol. Kiss Ju­dit Ágnes új regényének be­mu­tatója. A szerzővel Bar­na Imre, az Európa Könyv­ki­adó főmun­katársa beszélget.
(Európa Könyv­ki­adó)

16.00 A Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásért Köza­lapítvány prog­ram­ja

16.30 Áldott az a bölcső – Arany János éle­tregénye
Különle­ges könyv­nek, különle­ges be­mu­tató! Cse­lenyák Imre író gitáro­zik, Róbert Ka­ta­lin mo­derál
(Könyv­molyképző Kiadó)

17.00
Maha Ma­gu­nam Te és a meg­világo­sodás című könyv be­mu­tatója
(BO­O­OK)

17.30 Tamás Kincső Módos asszony üres kézzel című regényéről a szerzővel ifj. Király István beszélget
(Men­tor Kiadó)

18.00 Gant­ner Ádám Üvegszív című könyvének be­mu­tatója az író részvételével
(Konkrét Köny­vek Kiadó)

18.30 Postásy Csa­ba Agy­lyuk című ver­seskötetének be­mu­tatója
Közreműködik: Da­vid Yen­gi­ba­ri­an örmény har­mo­ni­kaművész
(Konkrét Köny­vek Kiadó)
Pa­vi­lo­noknál zajló prog­ra­mok

14.00 Van-e történel­mi igazság? Miről sze­ret­ne ol­vas­ni a BBC His­to­ry világtörténel­mi ma­ga­zin­ban? Papp Gábor, a BBC His­to­ry főszer­kesztője várja az érdeklődőket és szíve­sen vála­szol a kérdése­ik­re.
(Kos­suth Kiadó, 6. pa­vi­lon)

DEDIKÁLÁSOK

2017. június 08. csütörtök
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
16:00 Nap Kiadó: Ágh István.
Vörösmar­ty tér
13:00 Hét Krajcár Kiadó: Borbély László.
14:00 Men­tor Köny­vek: Du­kay Nagy Ádám, Kaiser László, Szvo­ren Edi­na.
15:00 Hun­ga­ro­vox Kiadó: Aszalós Cson­gor, Ba­ko­nyi István. Püski Kiadó: Sze­le György.
16:00 Athe­na­e­um Kiadó: Ha­ta­la Csen­ge a Kart­ha­go ze­ne­kar tag­ja­i­val. CzSi­mon: Czakó Gábor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Sze­pe­si Zsu­zsan­na. Kal­lig­ram: Kötter Tamás. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Or­phe­usz Kiadó: Karácso­nyi Zsolt. Rím Könyv­ki­adó: Nyíri Erzsébet, Baka Györgyi. Szent István Társu­lat: Szu­ro­mi Sza­bolcs Anz­elm Op­ra­em. Tin­ta Könyv­ki­adó: Sümegh László. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Vázso­nyi Csil­la. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – VMMI: Re­i­sin­ger János.
16:30 Mag­vető Kiadó: Nádasdy Ádám.
17:00 Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ma­darász Imre, Nagy József. K. u. K. Kiadó: Tarján András, Krug Emília. Kal­lig­ram: Csaplár Vil­mos. Kos­suth Kiadó: Nógrádi György. L’Har­mat­tan Kiadó: Szépla­ky Ger­da. Lib­ri Könyv­ke­res­ke­del­mi Kft.: Borbás Mar­csi. Men­tor Köny­vek: Soós István. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes. Napkút Kiadó: Kállay Kotász Zoltán. Pont Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Püski Kiadó: Kun­kovács László, Simándi Péter, özv. Simándi Józsefné. Ráció: Gulyás Gábor. Rím Könyv­ki­adó: Virágh László, Győrffy Sándor, Zen­tai László. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – VMMI: Papp Árpád, Vékás János. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
17:30 Athe­na­e­um Kiadó: Kas­nyik Márton. Mag­vető Kiadó: Dar­va­si László.
18:00 Kráter Kiadó: Urbán Gyu­la. L’Har­mat­tan Kiadó: Hossó Ni­ko­let­ta. Napkút Kiadó: Kovács katáng Fe­renc. Pub­lio Kiadó: Ivády Nóra. Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel Géza, Borbély László.
18:30 Mag­vető Kiadó: Tóth Kin­ga.
19:00 Rím Könyv­ki­adó: Pécsi Sándor.

2017. június 09. péntek
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
17:00 Mag­vető Kiadó: Bánó At­ti­la.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: De­me­ter József, Amb­rus József.
10:00 Méry Ra­tio: Jan­ko­vics Mar­cell. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). Rím Könyv­ki­adó: Sze­pe­si Zsu­zsa, Szilágyi Gábor Mári­usz.
11:00 Múlt és Jövő Kiadó: Gluck Mary, Kármentő Éva, Kőbányai János. Nap Kiadó: Ud­va­ros Béla. Napkút Kiadó: Kar­ner András. Rím Könyv­ki­adó: Büki At­ti­la, Borbély László, Cs. Var­ga István, Füzesi Mag­da.
12:00 Fe­ke­te Sas Kiadó: Meit­ner Tamás. Ma­gyar Napló Kiadó: Kertész László. Rím Könyv­ki­adó: Rentsch Pi­ros­ka, Hu­bert Il­dikó.
13:00 Gold Book: Ne­me­re István. Lib­ri Könyv­ki­adó: Horváth Sándor. Nap Kiadó: Mo­nos­to­ri Imre. Napkút Kiadó: Erdélyi György. Pont Kiadó: Kovács katáng Fe­renc. Rím Könyv­ki­adó: Horváth Ödön, Madár János.
14:00 At­lan­tic Press Kiadó: Ne­me­re István. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. His­to­ry­cum: Ne­me­re István. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Czi­pott György, Cságoly Péter­fia Béla. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Ka­i­rosz Kiadó: Lezsák Sándor. Kal­lig­ram: Pályi András. Mag­vető Kiadó: Ora­vecz Imre. Móra Kiadó: Lesi Zoltán. Nap Kiadó: Pusz­tay János, Ko­dolányi Gyu­la. Napkút Kiadó: Mátyás B. Fe­renc. Rím Könyv­ki­adó: Botz Do­mon­kos, Batári Gábor. Szépha­lom Könyvműhely: Báger Gusztáv.
15:00 Ad Li­brum: Ga­ray Zsu­zsa. At­lan­tic Press Kiadó: Bo­kor Pál. Boo­kart: Kovács András Fe­renc. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Molnár La­jos. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Horváth And­rea, Sza­lat­nyai Szil­via. K. u. K. Kiadó: Ne­me­re István. Ka­i­rosz Kiadó: Do­mon­kos László, Lud­wig Emil. Kortárs Kiadó: Kru­lik Zoltán. Mag­vető Kiadó: Ra­kovsz­ky Zsu­zsa. Ma­gyar Napló Kiadó: Do­boss Gyu­la. Men­tor Köny­vek: Györe Balázs, Ke­resz­tury Ti­bor, Király Kin­ga Júlia. Méry Ra­tio: Ta­karó Mihály. Nap Kiadó: Sárosi Bálint, Gróh Gáspár. Pont Kiadó: Szávai Ilo­na. Pro Pannónia Kiadó: Var­ga Mária, Ber­ger Otti. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Kun­kovács László, Sze­le György, Zsu­fa Tünde. Rím Könyv­ki­adó: Su­hai Pál, Pozs­gai Györgyi, P. Papp Zoltán. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
16:00 21. Század Kiadó: Nagy Ju­dit. Ab Ovo Kiadó: Unti Il­dikó. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Sze­le György. Aposztróf Kiadó: Körmendy Károly. At­lan­tic Press Kiadó: Bora Il­dikó. CzSi­mon: Czakó Gábor. Európa Könyv­ki­adó: Esz­ter­hai Ka­ta­lin. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Horváth Ve­ro­ni­ka. Gon­do­lat Kiadó: Takács Fe­renc. Gu­ten­berg Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Czigány Il­dikó, Sz. Tóth Gyu­la. Ka­i­rosz Kiadó: Hídvégi Iván. Kal­lig­ram: Béndek Péter. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás, Nényei Pál. Kráter Kiadó: Ördögh Ottó, Bedő Imre. L’Har­mat­tan Kiadó: Ve­res Il­dikó. Mag­vető Kiadó: Erdős Virág. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Saly Noémi. Manó Köny­vek: Balázsy Pan­na, Rippl Renáta. Me­di­ci­na: Dezsényi Péter. Men­tor Köny­vek: Kőbányai János, Márton László. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Nor­an Lib­ro Kiadó: Szántó T. Gábor, Ka­rin­thy Márton. Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó: Kenéz Fe­renc, Orosz An­na­bel­la. Pont Kiadó: Fe­ke­te Vin­ce. Rím Könyv­ki­adó: Nyíri Erzsébet, Pécsi Sándor. Szépha­lom Könyvműhely: Dr. Fenyő Márta. Tin­ta Könyv­ki­adó: Sümegh László. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bíró Tímea, Jung Károly.
17:00 Ab Ovo Kiadó: Ko­moróczy Géza. Aposztróf Kiadó: Kerényi Mari. Athe­na­e­um Kiadó: Szu­ro­vecz Kit­ti. At­lan­tic Press Kiadó: Kas­sai Ti­bor. Book­line: Csíki Ma­ri­ann. Fe­ke­te Sas Kiadó: Surányi J. András, Ráday Mihály. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Láng Orsi. FRÍG Kiadó: Fa­ragó Imre, Záho­nyi András. Hol­nap Kiadó: Ge­lencsér Gábor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ak­nay Ti­bor, Pozs­gai Györgyi. Ka­i­rosz Kiadó: Bayer Zsolt, Bogár László, Bo­ros Imre. Kal­lig­ram: Gyur­ko­vics Tamás. Kortárs Kiadó: Lábass End­re. Kos­suth Kiadó: Kalmár Ti­bor, Var­ga Zsu­zsa, Dimény Ju­dit. Kráter Kiadó: Vin­c­ze József. Könyv­klub: Sze­le Anna. Könyvtündér: Szesz­tay András. L’Har­mat­tan Kiadó: Ko­mor­jai László, Tamás Gábor. Lazi Könyv­ki­adó: Papp Miklós. Mag­vető Kiadó: Ko­csis Árpád. Manó Köny­vek: Erdős Zsu­zsa. Men­tor Köny­vek: Soós István. Móra Kiadó: Nógrádi Gábor. Nap Kiadó: Szörényi László, Ágh István. Napkút Kiadó: Kurcz Ádám. Pont Kiadó: Szávai Géza. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Ilo­na, Ka­t­zi­er Hil­da, Krot­leff Zoltán. Szent István Társu­lat: Ull­mann Péter Ágos­ton Op­ra­em, Czigány György. Tin­ta Könyv­ki­adó: Bárdo­si Vil­mos, Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes. Ti­tis: László Zsolt. Ty­po­tex Kiadó: Sch­nel­ler István. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bar­log Károly, Váradi Ti­bor. Üveg­hegy Kiadó: Ködmön Csa­ba Zoltán.
18:00 Athe­na­e­um Kiadó: Haász János, Merényi Dániel (Gra­fit­em­ber). Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. He­li­kon Kiadó: Ötvös Anna. Kortárs Kiadó: Lip­csey Emőke. L’Har­mat­tan Kiadó: Do­mo­kos Jo­han­na, Rajvin­der Singh. Men­tor Köny­vek: Péter­fy Ger­gely, Sze­le Anna, Vörös István. Napkút Kiadó: Zalán Ti­bor. Pub­lio Kiadó: Szabó Ju­cus. Rím Könyv­ki­adó: Pécsi Sándor. Sco­lar Kiadó: Ti­sza Kata, Köves Gábor. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor.
19:00 Rím Könyv­ki­adó: Wágner Zoltán.

2017. június 10. szom­bat
Alle bevásárlóközpont mel­lett (Újbu­da)
11:00 Mag­vető Kiadó: Erdős Virág.
Rózsavölgyi Sza­lon – Szer­vi­ta tér
15:30 Móra Kiadó: Bol­dizsár Il­dikó.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel János, Amb­rus József.
10:00 Je­len­kor Kiadó: Nádas Péter. Kal­lig­ram: Kis János. Könyv­molyképző Kiadó: Kántor Kata, Bes­se­nyei Gábor. L’Har­mat­tan Kiadó: Hercz­ku Ágnes, Lack­fi János, Sin­ha Róbert. Móra Kiadó: Dés László, Gesz­ti Péter, Ve­csei Miklós. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). OSZK: Kovács Esz­ter. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Berg Ju­dit. Pub­lio Kiadó: Dibáczi Enikő. Rím Könyv­ki­adó: Szántó Mária, Lu­go­si Bab­ett, Drot­leff Zoltán.
11:00 Ad Li­brum: K. Gre­in & A. De­c­ker. An­tológia Kiadó: Gálfal­vi György. Aposztróf Kiadó: Ger­le Kiss Éva, Sto­naws­ki József. Athe­na­e­um Kiadó: Benyák Zoltán, Bíró Sza­bolcs. Centrál Köny­vek: Berg Ju­dit, Timkó Bíbor. Cor­vi­na Kiadó: Görgey Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Köny­ves Ka­ro­li­na. FRÍG Kiadó: Záho­nyi András. Gold Book: Balóczy Sára. He­li­kon Kiadó: Sudár Balázs, Pet­kes Zsolt. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Dobák Balázs. K. u. K. Kiadó: Koncz-Kovács Anna. Ka­i­rosz Kiadó: Bene Éva. Kal­lig­ram: Pető Péter. Kal­lig­ram: András Sándor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Petrőczi Éva. Kráter Kiadó: Lisztóczky László. Kri­ter­ion: Gaal György. Könyv­klub: Nagy­prónay János. Mag­vető Kiadó: Ha­vasréti József, Vida Gábor. Ma­gyar Napló Kiadó: Sa­la­mon Konrád. Móra Kiadó: Bar­tos Eri­ka. Múlt és Jövő Kiadó: Gluck Mary. Nap Kiadó: Dal­los Szil­via. Nor­an Lib­ro Kiadó: Káli István, Tu­nyo­gi László. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Agócs Írisz. Pro Pannónia Kiadó: Gömöri György. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Miklós Csa­ba, Virágh László, Kiss-Si­mon Miklós.
11:30 Aposztróf Kiadó: Pet­rusák János, Nagy István. He­li­kon Kiadó: Hoppál Mihály.
12:00 Ad Li­brum: Mes­ter Györgyi. Aposztróf Kiadó: Deák Csil­lag, Kölüs La­jos. Athe­na­e­um Kiadó: Klausz Me­lin­da. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Bodó Márta. Gold Book: Bányai D. Ilo­na. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Cs. Var­ga István, Rácz László. Ka­i­rosz Kiadó: Bogár László. Kal­lig­ram: Füzi László. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Novák Natália, Tama Zétény. Könyv­klub: Agócs Károly. Könyv­molyképző Kiadó: Böszörményi Gyu­la. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Ocs­enás Péter. L’Har­mat­tan Kiadó: Trencsényi Imre. Mag­vető Kiadó: Kántor Péter. Ma­gyar Napló Kiadó: Oláh András. Men­tor Köny­vek: Kaiser László, Novák Va­len­tin, Sze­le Anna. Móra Kiadó: Lack­fi János, Ij­jas Tamás. Or­phe­usz Kiadó: Gömöri György, Fe­ke­te Vin­ce. Pont Kiadó: Markó Béla. Rím Könyv­ki­adó: MÚK-szerzők és ta­gok találkozója, Botz Do­mon­kos, Kaiser László, Kim­mel István, Koz­ma László. Szépmíves Köny­vek: Bank Bar­ba­ra.
12:30 Aposztróf Kiadó: Lan­to­si Nóra, Nyolczas Mar­csi. Pont Kiadó: Gáspárik At­ti­la.
13:00 An­tológia Kiadó: Va­lenty­ik Fe­renc. Aposztróf Kiadó: Nyul-Don­ka Balázs, Tövis­pa­ta­ki Fe­renc. Athe­na­e­um Kiadó: Almásy Ka­ta­lin. At­lan­tic Press Kiadó: Szántó Dániel. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Egyed Eme­se. Fi­a­tal Írók Szövetsége: An­tal Balázs. Gold Book: Trux Béla. His­to­ry­cum: Urbánsz­ki László. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ba­ka­csi Ernő, Si­pos Erzsébet. Kal­lig­ram: Bódi Péter. Könyvtündér: Őszi Róbert. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Kor­mos Valéria. L’Har­mat­tan Kiadó: Be­re­gi Tamás. Mag­vető Kiadó: Szijj Fe­renc. Ma­gyar Napló Kiadó: Ian­cu La­u­ra, Ma­gyary Ágnes. Nap Kiadó: Juhász Előd. Napkút Kiadó: Hendry Mária. Pont Kiadó: Bárdos József. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Dávid Ádám. Pro Pannónia Kiadó: G. Tóth Károly. Rím Könyv­ki­adó: Var­ga La­jos, Büki At­ti­la, Balázs Ágnes. Sco­lar Kiadó: M. Kácsor Zoltán.
13:30 Aposztróf Kiadó: Adorján Dávid At­ti­la, Weisz Róbert.
14:00 21. Század Kiadó: Murányi Mar­cell. Ad Li­brum: Ka­thy Srankó. Ale­xand­ra Va­lue: Rácz-Stefán Ti­bor. Aposztróf Kiadó: Ba­las­sa Olívia, Ili­es Renáta. At­lan­tic Press Kiadó: Wil­li­am G. Wink­ler. Cer­ka­bel­la Könyv­ki­adó: May Szil­via, Petrók Ildi. Cor­vi­na Kiadó: Thuróczy Ger­gely. Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Nosz­lopy Bo­tond. FRÍG Kiadó: Imre Kálmán, Hor­thy Ákos. Gon­do­lat Kiadó: Tóth László. He­li­kon Kiadó – Szenzár Köny­vek: Felhőhe­gyi Balázs. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. His­to­ry­cum: Trux Béla. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Holló József, H. Var­ga Gyu­la, Oláh András. Kal­lig­ram: Csaplár Vil­mos. Kal­lig­ram: Zoltán Gábor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Nádasi-Ozsvár And­rea. Könyv­klub: Nagy Péter. Könyv­molyképző Kiadó: Spi­rit Bliss. Könyvtündér: Le­slie L. Law­ren­ce. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Gerő András. L’Har­mat­tan Kiadó: Sep­si Enikő, Fa­bi­ny Ti­bor. Líra – Művelt Nép: Tel­kes Mar­git. Lu­ci­dus Kiadó: Ian­cu La­u­ra. Mag­vető Kiadó: Csa­bai László, G. István László. Ma­gyar Napló Kiadó: Me­zey Ka­ta­lin, Re­i­sin­ger At­ti­la. Manó Köny­vek: Bíró Sza­bolcs, Korsós Sza­bi­na. Men­tor Köny­vek: Ku­kor­elly End­re, Németh Gábor, Szilágyi Ákos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Har­cos Bálint. Pro Pannónia Kiadó: Szir­tes Gábor. Pub­lio Kiadó: Be­ne­dek László. Rím Könyv­ki­adó: Si­pos La­jos, Baán Ti­bor, Zsávo­lya Zoltán, Su­hai Pál, Ködöböcz Gábor. Sco­lar Kiadó: Lack­fi János, Pa­tak Márta. Stádium Kiadó (Líra Művelt Nép): Csernák Árpád, Ország László, Nagy Cili, Har­tung Sándor, Rózsássy Bar­ba­ra, Var­ga László. Szépha­lom Könyvműhely: Ken­de Ka­ta­lin. Szépmíves Köny­vek: Thuróczy Ger­gely. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
14:30 Aposztróf Kiadó: Dr. Császi Zsüliet, Baki Esz­ter. He­li­kon Kiadó – Szenzár Köny­vek: Urbánsz­ki László. Hun­ga­ro­ton: Kern András, Lukács Sándor.
15:00 21. Század Kiadó: Tóth Gábor Ákos. Ad Li­brum: Böhönyei Márta, Tóth Me­lin­da. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Urbán Szabó István. Aposztróf Kiadó: Ba­kay Dóra, To­rontáli Ma­ri­an­na. At­lan­tic Press Kiadó: Dézsi Ibo­lya. Ba­las­si Kiadó: Visy Be­at­rix. Bo­o­ok Kiadó: Nagy Zita, Dr. Andrási Nóra és Ha­da­rik Rita. Ci­ceró Könyv­stúdió: Mal­ter György. Cor­vi­na Kiadó: Lázár Egon. Fe­ke­te Sas Kiadó: Ah­med Am­ran. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók : Var­ga Imre. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Ármos Lóránd. FRÍG Kiadó: Imre Kálmán, Hor­thy Ákos, Záho­nyi András. Gold Book: Bán Mór. Gon­do­lat Kiadó: Győrffy Iván. He­li­kon Kiadó: Lack­fi János. Hét Krajcár Kiadó: Kónya Lil­la. His­to­ry­cum: Cse­lenyák Imre (Jean-Pier­re Mont­ca­s­sen). Hol­nap Kiadó: Saj­dik Fe­renc. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Ba­ra­nyi Fe­renc, Ba­ra­nyi Péter. Jaf­fa Kiadó: Soma Ma­magésa, Gal­la Miklós. Je­len­kor Kiadó: Kemény Zsófi. Ka­i­rosz Kiadó: Agócs Sándor. Kal­lig­ram: Kerékgyártó István. Kal­lig­ram: Németh Gábor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Wek­ker Ani­ta. Kortárs Kiadó: Szi­ge­thy Gábor, Kru­lik Zoltán. Kos­suth Kiadó: Bálint György. Könyv­klub: Fa­ragó An­namária. Könyv­molyképző Kiadó: Palásthy Ágnes, K. László Szil­via, Deme László. Könyvtündér: László Eri­ka. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Békés Márton. L’Har­mat­tan Kiadó: Ma­rosán Ben­ce, Tho­rocz­kay Gábor. Mag­vető Kiadó: Daisy Birn­ba­um. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Vinkó József. Ma­gyar Napló Kiadó: Fer­di­nan­dy György, Ir­csik Vil­mos. Manó Köny­vek: Szal­mai Edit, Csa­pody Kin­ga. Men­tor Köny­vek: Tamás Kincső. Méry Ra­tio: Bel­le Or­so­lya. Móra Kiadó: Nyulász Péter, Rit­ter ottó. Nap Kiadó: Kiss Gy. Csa­ba. Napkút Kiadó: Szebényi Il­dikó. Nor­an Lib­ro Kiadó: Kádas Mária, Vörös István. Park Könyv­ki­adó: Mar­ton László. Pont Kiadó: Al­bert Gábor. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Marék Ve­ro­ni­ka. Pro Pannónia Kiadó: Al­bert Zsu­zsa. Ráció: Z. Kovács Zoltán. Rím Könyv­ki­adó: Kelényi István, Füzesi Mag­da, Ber­tha Zoltán, Ködöböcz Gábor, G. Ko­moróczi Emőke. Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás, Tur­czi István. Szépha­lom Könyvműhely: Pósa Zoltán. Tri­vi­um Kiadó: Alex Fidd­ler. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Böndör Pál, Ko­csis Árpád. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
15:30 Ale­xand­ra Va­lue: He­le­na Si­len­ce, Ke­me­se Fan­ni. Aposztróf Kiadó: Tóth Boglárka Fan­ni, Ger­lei Dávid. Je­len­kor Kiadó: Ku­kor­elly End­re. Ko­lib­ri Kiadó: Bajzáth Mária.
16:00 21. Század Kiadó: Juhász Ger­gely. Ab Ovo Kiadó: Bánki György. Ad Li­brum: Nasz­va­di Ju­dith. Ad Li­brum: Fri­decz­ky Ka­ta­lin. Ak­kord-Gabo: Var­ga Ben­ce. Ale­xand­ra Va­lue: Böszörményi Gyu­la. Ani­ma köny­ves­bol­tok: Sze­le György. Aposztróf Kiadó: Bor­sos Zsu­zsan­na. At­lan­tic Press Kiadó: Kulcsár István. Ba­las­si Kiadó: Szabó András. Centrál Köny­vek: V. Kulcsár Il­dikó. Ci­ceró Könyv­stúdió: Hajdú-An­tal Zsu­zsan­na. Cor­vi­na Kiadó: Ráday Mihály. Csi­mo­ta Kiadó: Sze­ge­di Ka­ta­lin. CzSi­mon: Czakó Gábor. EME : Bányai Éva. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Demény Péter. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók : Tóth László. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Szerényi Sza­bolcs. Flac­cus Kiadó: Ben­csik At­ti­la. FRÍG Kiadó: Je­lencz­ki István, dr. Zse­ni An­namária. Gold Book: Csikász La­jos. Gon­do­lat Kiadó: Baráth Mag­dol­na. Gu­ten­berg Kiadó: Lack­fi János, Kürti And­rea. Hét Krajcár Kiadó: Gombár End­re. His­to­ry­cum: Kapa Mátyás. Hol­nap Kiadó: Acsai Ro­land. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Kaiser László, Rózsa Pál, Téglás János,. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Arany Zsu­zsan­na. Jaf­fa Kiadó: Szen­di Gábor, Me­zei El­mi­ra, Ko­csis Richárd. Je­len­kor Kiadó: Bartók Imre, Je­nei László. Ka­i­rosz Kiadó: Do­mon­kos László, Lud­wig Emil. Kal­lig­ram: Márton László. Kal­lig­ram: Szilágyi Zsófia. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Fert Mónika. Ko­lib­ri Kiadó: Tit­tel Kin­ga, Kecskés Ju­dit. Kortárs Kiadó: Tol­valy Fe­renc. Kos­suth Kiadó: Müller Péter, Da­vid Sza­lay. Könyv­klub: bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltán. Könyv­molyképző Kiadó: Okváth Anna, Csen­des Nóra. Könyv­molyképző Kiadó: Bar­tos Zsu­zsa. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Tal­lai Gábor, Fu­ta­ki At­ti­la. L’Har­mat­tan Kiadó: Végh At­ti­la, Máthé And­rea. Lib­ri Könyv­ke­res­ke­del­mi Kft.: Ke­pes András. Líra – Művelt Nép: Mira Sabo. Mag­vető Kiadó: Spiró György, Závada Pál. Ma­gyar Napló Kiadó: Ma­ro­si Gyu­la, Oberczián Géza. Manó Köny­vek: Pásztohy Pan­ka, Pásztohy András. Me­di­ci­na: Fonyó At­ti­la. Men­tor Köny­vek: Szap­pa­nos Gábor, Sze­le Anna, Véghe­lyi Balázs. Méry Ra­tio: Jan­ko­vics Mar­cell, Ta­karó Mihály. Móra Kiadó: Balázs Ágnes, Kősze­ghy Csil­la. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes, Kőbányai János. Nap Kiadó: Arany-an­tológia kortárs költői. Napkút Kiadó: Nádasdy And­rea. Nor­an Lib­ro Kiadó: Sára Júlia, Kősze­ghy Péter, Ka­rin­thy Márton. Or­phe­usz Kiadó: Vasy Géza. Pont Kiadó: Zal­ka Csen­ge Virág, Bajzáth Mária, Szávai Ilo­na. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Dániel András. Pro Pannónia Kiadó: Bertók László. Pub­lio Kiadó: Németh Kiss Ger­gely. Püski Kiadó: Cse­te Örs, Deák Mór, Döbren­tei Kornél, Dr. Pa­tai Pál, Rozs­nyai Ágnes. Rím Könyv­ki­adó: Tóth Éva, Sághy Il­dikó, Sza­ko­nyi Károly, Ber­ta­lan Ti­va­dar. Sa­xum Kiadó – Szi­get Kiadó: Dr. Gyar­ma­ti And­rea. Sco­lar Kiadó: Gerlóczy Márton, Ka­ra­fiáth Or­so­lya. Szent István Társu­lat: Dávid Ka­ta­lin, Szabó Fe­renc SJ. Szépha­lom Könyvműhely: Kem­sei István. Tin­ta Könyv­ki­adó: Ara Ra­uch. Tri­vi­um Kiadó: Var­ga Csa­ba. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Tékiss Tamás, Terék Anna. Üveg­hegy Kiadó: Tóth Sándor.
16:30 Je­len­kor Kiadó: Földényi F. László. Ko­lib­ri Kiadó: M. Kácsor Zoltán, Kecskés Ju­dit.
17:00 Ab Ovo Kiadó: Lend­vai Il­dikó. Ad Li­brum: Horváth Márk, Lovász Ádám. Aposztróf Kiadó: Tatár Rózsa. At­lan­tic Press Kiadó: Rupáner-Gallé Margó. Ba­las­si Kiadó: Tur­nai Ti­mea. Ci­ceró Könyv­stúdió: Papp Dóra. Cor­vi­na Kiadó: Léner Péter, Len­gyel György. Csi­mo­ta Kiadó: Szal­ma Edit. Erdélyi Kiadók (Lec­tor): Tamás Dénes. Fe­ke­te Sas Kiadó: Var­ga Dániel. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Mi­zsur Dániel. Gold Book: Mar­cel­lus Mihály. Gon­do­lat Kiadó: Ge­re­ben Fe­renc. He­li­kon Kiadó: Be­ne­dek Sza­bolcs. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Bal­lai László, Réti György. Jaf­fa Kiadó: Bau­er Bar­ba­ra, Sáko­vics Dia­na. Je­len­kor Kiadó: Tom­pa And­rea. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Kal­lig­ram: Markó Béla. Kal­lig­ram: Gren­del La­jos. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Kos­suth Kiadó: Or­mos Mária, He­gyi Gyu­la. Kráter Kiadó: Bányai András, Amb­rus András. Könyv­klub: Sze­le Anna. Könyv­molyképző Kiadó: Cse­lenyák Imre. Könyv­molyképző Kiadó: Ash­ley Car­ri­gan. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: L. Si­mon László. L’Har­mat­tan Kiadó: Acsai Ro­land, To­ma­ji At­ti­la. Lazi Könyv­ki­adó: Cse­lenyák Imre. Lib­ri Könyv­ki­adó: Fi­ala Bor­csa. Mag­vető Kiadó: Par­ti Nagy La­jos. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Végh Alpár Sándor. Ma­gyar Napló Kiadó: Jezsó Ákos, Sza­kolczay La­jos. Manó Köny­vek: Ko­lo­zsi László, Igor La­zin. Nap Kiadó: Ágh István, Szörényi László. Napkút Kiadó: Csák Gyöngyi. Nor­an Lib­ro Kiadó: Ba­logh Ro­bert, Szilágyi Ákos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Wéber Anikó. Pro Pannónia Kiadó: Po­mogáts Béla. Püski Kiadó: Zsebők Csa­ba, Kiss Irén, Tábori László, Si­mon­di Péter, özv. Simándi Józsefné. Rím Könyv­ki­adó: Tóth Éva, Sághy Il­dikó, Sza­ko­nyi Károly, Ber­ta­lan Ti­va­dar. Sco­lar Kiadó: Ha­klik Nor­bert, Czin­ki Fe­renc. Szépha­lom Könyvműhely: Horváth (Eö) Tamás. Tin­ta Könyv­ki­adó: Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes, Szőcsné An­tal Irén. Tri­vi­um Kiadó: Fa­ti­ma Me­lek. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Fo­rum: Bar­log Károly, Váradi Ti­bor.
17:30 Hun­ga­ro­ton: Bálint András. Je­len­kor Kiadó: Se­lyem Zsu­zsa, Szabó Róbert Csa­ba. Men­tor Köny­vek: Tamás Kincső.
18:00 Ab Ovo Kiadó: Császár László, Szur­csik József. Ale­xand­ra Va­lue: Ash­ley Car­ri­gan. Ci­ceró Könyv­stúdió: Szabó Tünde. Csi­mo­ta Kiadó: Szokács Esz­ter, Nagy Nor­bert. Fe­ke­te Sas Kiadó: Szilágyi Enikő. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. Gold Book: Pusz­tai And­rea. Gon­do­lat Kiadó: Ba­logh-Eb­ner Márton, György Sándor, Hajnáczky Tamás. Je­len­kor Kiadó: Forgách András. Je­len­kor Kiadó: Ménes At­ti­la. Kal­lig­ram: Györe Balázs. Kortárs Kiadó: Haj­nal Géza, Ze­lei Miklós. Kos­suth Kiadó: Makk Károly, Or­mos Mária, Ve­kerdy Tamás. L’Har­mat­tan Kiadó: Sajó László, Sándor Ju­dit, Ber­ta­lan Péter. Mag­vető Kiadó: Cser­na-Szabó András. Manó Köny­vek: Ka­la­pos Éva. Me­di­ci­na: Ka­to­na Fe­renc. Móra Kiadó: Pion István, Kemény Zsófia, Gábor Tamás In­dia­na. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Napkút Kiadó: Ka­thy-Horváth La­jos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Sep­si László. Pub­lio Kiadó: Várko­nyi Zsolt. Rím Könyv­ki­adó: Rad­nai István. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor.
18:30 Hun­ga­ro­ton: Pogány Ju­dit, Mácsai Pál. Je­len­kor Kiadó: Térey János.
19:00 Ale­xand­ra Va­lue: Szélesi Sándor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Pet­rik Ad­ri­en. L’Har­mat­tan Kiadó: Bíró Zoltán István. Men­tor Köny­vek: Káli István. Rím Könyv­ki­adó: De­me­ter József.
20:00 L’Har­mat­tan Kiadó: Tóth Zsig­mond.

2017. június 11. vasárnap
Rózsavölgyi Sza­lon – Szer­vi­ta tér
16:00 Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás.
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Len­gyel János, Amb­rus József.
10:00 Cer­ka­bel­la Könyv­ki­adó: Kertész Er­zsi, Met­zing Esz­ter. His­to­ry­cum: Trux Béla. L’Har­mat­tan Kiadó: Zwickl András. Ma­gyar Kony­ha Kiadó: Végh Alpár Sándor. Ma­gyar Napló Kiadó: Ma­jo­ros Sándor. Nor­an Lib­ro Kiadó: Bitó László (egész nap). Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Gévai Csil­la, Ba­ra­nyai (b). András. Rím Könyv­ki­adó: Rad­nai István, Sze­pe­si Zsu­zsa.
11:00 21. Század Kiadó: Szir­tes Tamás és a Madách Színház művészei: Sze­rel­mes Shakes­peare. Ad Li­brum: Je­nes Gyu­la, Szik­lai Károly. Ale­xand­ra Va­lue: Kozári Dor­ka. Aposztróf Kiadó: Bu­ko­vinsz­ky Mária, Fábián Ádám Zoltán. Book­line: Munk Ve­ro­ni­ka. Centrál Köny­vek: Schäffer Erzsébet. Cor­vi­na Kiadó: Körner András. Csi­mo­ta Kiadó: Takács Mari. Európa Könyv­ki­adó: Kónya Imre. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók – Pho­e­nix Polgári Társulás, Po­zsony): Bolgár Ka­ta­lin, Bo­le­mant Lil­la. FRÍG Kiadó: Ferth Mónika. He­li­kon Kiadó: Rom­sics Ignác. His­to­ry­cum: Cse­lenyák Imre (Jean-Pier­re Mont­ca­s­sen). Hun­ga­ro­vox Kiadó: Gi­o­van­ni­ni Kornél. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Böszörményi Zoltán. Je­len­kor Kiadó: Peer Krisz­tián. Ka­i­rosz Kiadó: Bene Éva. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Ba­bos Esz­ter. Kráter Kiadó: Som­lay Gi­zel­la. Könyv­klub: Móczár István, Róka Il­dikó. Könyv­molyképző Kiadó: On Sai. L’Har­mat­tan Kiadó: Rónai András. Lib­ri Könyv­ki­adó: Dolák-Saly Róbert. Mag­vető Kiadó: Grecsó Krisz­tián. Múlt és Jövő Kiadó: Kármentő Éva, Kőbányai János. Nor­an Lib­ro Kiadó: Tu­nyo­gi László. Or­phe­usz Kiadó: Petőcz András. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Kertész Er­zsi, Bernát Bar­ba­ra, Bognár Éva Ka­tin­ka. Pro Pannónia Kiadó: Deb­rec­ze­ni László. Rím Könyv­ki­adó: Mayer Erzsébet, Csi­ba Zsolt, Ötvös László. Sco­lar Kiadó: Nagy Dia gye­rek­fog­lal­kozást is tart. Szépha­lom Könyvműhely: Pósa Zoltán. Üveg­hegy Kiadó: Damó István.
11:30 Aposztróf Kiadó: Németh Zsolt László, Dékány Do­rottya.
12:00 21. Század Kiadó: Nagy Ju­dit. Aposztróf Kiadó: Dr. Kovács Mónika Eri­ka, Kiss Edi­na. Csi­mo­ta Kiadó: Győri Bori, Sza­m­a­rasz Vera Zoé, Dániel András. Európa Könyv­ki­adó: Tol­valy Fe­renc. Fe­ke­te Sas Kiadó: Ba­bos Esz­ter. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Török Nándor. Ka­i­rosz Kiadó: Bogár László. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: prof. Szi­ge­ti jenő. Könyv­klub: Fa­ragó An­namária. L’Har­mat­tan Kiadó: Gellér Ka­ta­lin. Mag­vető Kiadó: Bo­dor Ádám. Ma­gyar Napló Kiadó: Popély Gyu­la. Men­tor Köny­vek: Soós István. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Pásztohy Pan­ka. Rím Könyv­ki­adó: Gulyás Miklós Csa­ba, Pődör György, Mur­zsa András, Zen­tai László.
12:30 Aposztróf Kiadó: Bal­la Kin­ga, Cser Ju­dit.
13:00 Aposztróf Kiadó: Takács An­namária, Salánki Anikó. Cor­vi­na Kiadó: Feszt­ba­um Béla. Európa Könyv­ki­adó: Imre Géza. Gold Book: Drábik János. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Cseke J. Sza­bolcs, Sa­i­tos La­jos. Ka­i­rosz Kiadó: Agócs Sándor. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Mézes Ju­dit. Könyv­klub: bi­ka­fal­vi Máthé László Zoltán. Könyv­molyképző Kiadó: Csukás István (az ol­vasósátor­ban). L’Har­mat­tan Kiadó: Csiz­ma­dia Nor­bert. Mag­vető Kiadó: Bar­tis At­ti­la. Napkút Kiadó: Ver­rasztó Gábor. Pont Kiadó: Szávai Ilo­na. Püski Kiadó: Zsebők Csa­ba. Rím Könyv­ki­adó: Ka­tz­ler Hil­da, Dem­se Márton, Dombrádi István, Len­gyel János.
13:30 Aposztróf Kiadó: Horváth Terézia, Rétla­ki Márton.
14:00 21. Század Kiadó: Szabó T. Anna. Ad Li­brum: Sol­ti Gab­ri­el­la. Aposztróf Kiadó: Lázár Ti­bor, Oláh Péter. Athe­na­e­um Kiadó: Bánó At­ti­la. Cor­vi­na Kiadó: Fábri Péter, Kováts Krisz­ta, Nyáry Krisz­tián. Csi­mo­ta Kiadó: Nagy Diána. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Horváth Imre Olivér. FRÍG Kiadó: Ha­ran­gozó Imre. He­li­kon Kiadó: Len­gyel László, Markó Béla. Hol­nap Kiadó: Fo­dor Ve­ro­ni­ka, Szi­mon­idesz Kovács Haj­nal­ka. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Fa­ze­kas József, Kel­lei György. Jaf­fa Kiadó: Ab­lon­czy Balázs, Ta­baj­di Gábor, Ungváry Krisz­tián, Szekér Nóra. Ka­i­rosz Kiadó: Lezsák Sándor. Ko­lib­ri Kiadó: Rut­kai Bori (Rut­kai Bori Ban­da). Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Kor­mos Valéria, Ocs­enás Péter. L’Har­mat­tan Kiadó: Sch­wendt­ner Ti­bor. Lib­ri Könyv­ki­adó: Fábián Jan­ka. Mag­vető Kiadó: Tóth Krisz­ta. Ma­gyar Műhely: He­gedűs Mária. Ma­gyar Napló Kiadó: Urbán Péter. Manó Köny­vek: Menyhért Anna, Fi­cze­re Kyrú. Me­di­ci­na: Sza­uder Ipoly. Men­tor Köny­vek: Kiss Ju­dit Ágnes, Sche­in Gábor, Szilágyi Ákos. Móra Kiadó: Víg Balázs, Rit­ter Ottó, Kárpáti Ti­bor. Nap Kiadó: Juhász Előd. Napkút Kiadó: Hajós Esz­ter. Pont Kiadó: Műfordítók de­dikálnak a PONT Kiadó sátrában. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Jeli Viki, Horváth Ildi, Igaz Dóra. Püski Kiadó: Ko­csis István, Ónody Éva, Rozs­nyai Ágnes, Szabó Gyu­la. Rím Könyv­ki­adó: Var­ga La­jos, Pozs­gai Györgyi, Batári Gábor. Sco­lar Kiadó: Te­me­si Fe­renc. Ur­bis Kiadó: Mol­do­va György.
14:30 Aposztróf Kiadó: Portörő Kátya, Ko­lumbán Jenő.
15:00 21. Század Kiadó: Rónai Egon. Ab Ovo Kiadó: Horváth Júlia Borbála. Ad Li­brum: Mi­kos Ákos. Ale­xand­ra Va­lue: On Sai. Aposztróf Kiadó: Herczeg An­tal, Török Nándor. Athe­na­e­um Kiadó: Szőcs Hen­ri­et­te. At­lan­tic Press Kiadó: Benkő László. Centrál Köny­vek: La­jos Mari. Cor­vi­na Kiadó: Murányi András. Fe­ke­te Sas Kiadó: Pet­rik Ad­ri­en. Fel­vidéki Ma­gyar Kiadók – Pho­e­nix Polgári Társulás, Po­zsony): Bal­la Mar­git, Horváth Ildi. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Sza­lay Álmos. FRÍG Kiadó: Fa­ragó Imre. Gon­do­lat Kiadó: Ku­kor­el­li István. Hét Krajcár Kiadó: Gaz­da József. Hol­nap Kiadó: Kányádi Sándor. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Kapu Ágota, Turbók At­ti­la. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Juhász Béla. Jaf­fa Kiadó: Gödrösi Ádám, Bánku­ti Gab­ri­el­la, Dombóvári István. Je­len­kor Kiadó: Si­mon Márton, Závada Péter. Ka­i­rosz Kiadó: Csath Mag­do­la. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Se­bestyén Balázs, Tóth Gábor. Kos­suth Kiadó: Tar Il­dikó, Nógrádi Gábor. Könyvtündér: Szilágyi Virág. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Békés Márton. L’Har­mat­tan Kiadó: Fa­za­kas Sándor. Lib­ri Könyv­ki­adó: Galgóczi Dóra. Mag­vető Kiadó: Dra­gomán György, Szabó T. Anna. Ma­gyar Napló Kiadó: Deák-Sárosi László. Manó Köny­vek: Baár Tünde, Ba­kos Bar­ba­ra. Móra Kiadó: Bosnyák Viktória, Szűcs Édua. Nap Kiadó: Arany-an­tológia kortárs költői. Nap­ke­let: Rácz Géza. Napkút Kiadó: Petőcz András. Nor­an Lib­ro Kiadó: Káli István, Vörös István. Or­phe­usz Kiadó: Fer­di­nan­dy György. Pont Kiadó: Győry Do­mon­kos. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Szívlapát – kortárs költők ver­sei 16 éven felüli­ek­nek. Püski Kiadó: Mis­ka János, Sze­le György, Zsu­fa Tünde. Ráció: Ujváry Gábor. Rím Könyv­ki­adó: Vlajk Gab­ri­el­la, Gulyás Ilo­na. Sco­lar Kiadó: Juhász Előd, Méhes Károly. Szépha­lom Könyvműhely: B. Révész László, Dr. Fenyő Márta. Üveg­hegy Kiadó: Ködmön Csa­ba Zoltán.
15:30 Aposztróf Kiadó: Fried­ler Mag­dol­na, Molnár Ni­ko­lett.
16:00 Ad Li­brum: Cserháti Éva. An­tológia Kiadó: Va­lenty­ik Fe­renc. Aposztróf Kiadó: B. Léránt Árpád. Athe­na­e­um Kiadó: Pa­ta­ki Éva. At­lan­tic Press Kiadó: Fe­ren­czik Ad­ri­en­ne. Centrál Köny­vek: Berg Ju­dit. Ci­ceró Könyv­stúdió: Szi­ge­ti Kovács Vik­tor. Cor­vi­na Kiadó: Sümeginé dr. Tóth Pi­ros­ka. Csi­mo­ta Kiadó: Lipták Il­dikó, Tresz­ner Bar­ba­ra. CzSi­mon: Czakó Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Petőcz András. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Kulcsár Árpád. FRÍG Kiadó: Kun Miklós. Gold Book: Bökös Borbála. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Rad­nai Tamás, Szilágyi József. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Böszörményi Zoltán. Jaf­fa Kiadó: Ja­kup­csek Gab­ri­el­la, Bódi At­ti­la, G. Nagy László. Je­len­kor Kiadó: Szabó Mar­cell. K. u. K. Kiadó: Bu­dai-Sántha János. Ka­i­rosz Kiadó: Sze­rencsés Károly. Ka­ti­ca-Könyv-Műhely: Petrőczi Éva. Ko­lib­ri Kiadó: Bosnyák Viktória. Kortárs Kiadó: Sárközi Mátyás. Kos­suth Kiadó: La­kat T. Károly, Göröcs János, Dénes Tamás, Ba­ra­nyi Fe­renc. Kráter Kiadó: Ördögh Ottó. L’Har­mat­tan Kiadó: Tófalvy Tamács. Lib­ri Könyv­ki­adó: Ug­ron Zsol­na. Mag­vető Kiadó: Bol­dizsár Il­dikó. Manó Köny­vek: Mech­ler Anna, Haj­ba László. Me­di­ci­na: Raj­na Péter. Móra Kiadó: Marék Ve­ro­ni­ka. Múlt és Jövő Kiadó: Hel­ler Ágnes, Gluck Mary. Nap Kiadó: Lukács Sándor. Napkút Kiadó: Bíró József. Nor­an Lib­ro Kiadó: Kősze­ghy Péter, Szentpéteri Nagy Ri­chard. Or­phe­usz Kiadó: Nagy Zsu­ka. Park Könyv­ki­adó: Bródy János. Pont Kiadó: Szávai Géza. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Zalán Ti­bor, Kállai Nagy Krisz­ta. Pub­lio Kiadó: Péter­fy Or­so­lya La­u­ra. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Kun­kovács László. Rím Könyv­ki­adó: B. Tóth Klára, Rent­sh Pi­ros­ka, Hu­bert Il­dikó. Sco­lar Kiadó: Berényi Anna, Bruck András. Szent István Társu­lat: Szabó Fe­renc SJ. Tin­ta Könyv­ki­adó: Ara Ra­uch, Sümegh László. Tri­vi­um Kiadó: Alex Fidd­ler. Ty­po­tex Kiadó: Orosz István. Ur­bis Kiadó: Klein Zsa­nett. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Diósze­gi Ágnes, Döme Sza­bolcs. Üveg­hegy Kiadó: Véghe­lyi Balázs.
16:30 Je­len­kor Kiadó: Varró Dániel.
17:00 Athe­na­e­um Kiadó: Horváth Gábor. Fe­ke­te Sas Kiadó: Kóka Rozália. Fi­a­tal Írók Szövetsége: Csil­lik Kristóf. Gon­do­lat Kiadó: Ka­pitány Gábor. Hét Krajcár Kiadó: Kónya Lil­la. Hét Krajcár Kiadó: Gombár End­re. Hun­ga­ro­vox Kiadó: Sárhe­lyi Eri­ka, Su­mo­nyi Zoltán. Je­len­kor Kiadó: Szabó Márton István. K. u. K. Kiadó: A. Túri Zsu­zsa. Koinónia Kiadó: Sikó-Ba­rabási Esz­ter. Ko­lib­ri Kiadó: Gróh Ilo­na, Gál Viktória Eme­se, Szert-Szabó Do­rottya. Kortárs Kiadó: Kiss Anna. Kos­suth Kiadó: Csák Eri­ka, Ágh At­ti­la, Var­ga Gyu­la. Közép– és Ke­let-európai Történe­lem és Társa­da­lom Ku­tatásáért Köza­lapítvány: Tal­lai Gábor, Fu­ta­ki At­ti­la, L. Si­mon László. L’Har­mat­tan Kiadó: Ács Mar­git. Lazi Könyv­ki­adó: Benkő László. Lib­ri Könyv­ki­adó: Ho­mon­nay Ger­gely. Mag­vető Kiadó: Takács Zsu­zsa, Kemény István. Manó Köny­vek: Nógrádi Ger­gely. Men­tor Köny­vek: Káli István. Móra Kiadó: Nógrádi Gábor. Nap Kiadó: Szörényi László, Ágh István. Napkút Kiadó: Ko­csis István. Nor­an Lib­ro Kiadó: Sára Júlia, Szilágyi Ákos. Or­phe­usz Kiadó: Ke­le­men Erzsébet. Po­zso­nyi Pa­gony Ti­los az Á: Berg Ju­dit. Püski Kiadó: Deák Mór, Döbren­tei Kornél, Kiss Irén, Tábori László. Rím Könyv­ki­adó: Virt László. Sco­lar Kiadó: Sági György, Mar­git­tai Gábor. Szépha­lom Könyvműhely: Báger Gusztáv. Szépmíves Köny­vek: Bagdy Emőke. Tin­ta Könyv­ki­adó: Amb­rus Iza­bel­la, Horváth Ágnes, Da­niss Győző. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Kalász István, Hernyák Zsóka.
17:30 Bo­o­ok Kiadó: Ja­nits-Szabó Virág, Maha Ma­gu­na­em. Je­len­kor Kiadó: Sche­in Gábor. Sco­lar Kiadó: Ungvári Tamás.
18:00 Ale­xand­ra Va­lue: Cse­lenyák Imre. Athe­na­e­um Kiadó: Horváth Ger­gely. Fe­ke­te Sas Kiadó: Szilágyi Enikő. Kortárs Kiadó: Bónus Ti­bor. Kráter Kiadó: Bak Rita. Könyv­molyképző Kiadó: Gulyás Péter, Szöllősi Kristóf. Könyv­molyképző Kiadó: Szélesi Sándor. L’Har­mat­tan Kiadó: Var­ga Balázs. Móra Kiadó: Mik­lya Luzsányi Mónika. Pub­lio Kiadó: Ko­csis Nagy Noémi. Rím Könyv­ki­adó: Berg­hof­fer Róbert. Sco­lar Kiadó: Herczeg Szon­ja, Ma­ros András. Tin­ta Könyv­ki­adó: Kiss Gábor. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – Bi­elitz­ky Károly Városi Könyvtár: Beszédes István. Vaj­dasági Ma­gyar Kiadók – zEt­na: Tóbiás Krisz­tián.
19:00 Fe­ke­te Sas Kiadó: A Gellért­hegy c. könyv szerzői: Saly Noémi és a többi­ek. Rím Könyv­ki­adó: Madár János. Sco­lar Kiadó: Fe­rencz Mónika, Obádovics J. Gyu­la.

2017. június 12. hétfő
Vörösmar­ty tér
09:00 Rím Könyv­ki­adó: Dem­se Márton, Dombrádi István.
10:00 Rím Könyv­ki­adó: Váradi-Kiss Sza­bolcs, Kovács Sándor.
11:00 Athe­na­e­um Kiadó: Virág Emília. Kos­suth Kiadó: László Ágnes, Iványi Gábor, Ko­moróczy Géza, Sza­lai Erzsébet. Pro Pannónia Kiadó: Kalász Gyu­la. Püski Kiadó: Cey-Bert Róbert Gyu­la, Mis­ka János, Dr. Pa­tay Pál. Rím Könyv­ki­adó: Péter Péter, Molnár József.
12:00 Rím Könyv­ki­adó: Góg János.
13:00 Athe­na­e­um Kiadó: Izsó Zita, Bach Máté. Hét Krajcár Kiadó: Borbély László. Püski Kiadó: Cse­te Örs. Rím Könyv­ki­adó: Szántó Mária, Lu­go­si Bab­ett.
14:00 Athe­na­e­um Kiadó: Wi­sin­ger István. Püski Kiadó: Kun­kovács László, Zsebők Csa­ba. Rím Könyv­ki­adó: Váradi-Kiss Sza­bolcs, Kovács Sándor.
15:00 Athe­na­e­um Kiadó: Fan­tasz­ti­kus világok szerzői: Ceglédi Zoltán, Fi­lip­pov Gábor, Földi Ben­ce, Mu­chich­ka László, Tóth Csa­ba, Zsótér Indi Dániel. Iro­dal­mi Je­len Köny­vek: Juhász Béla. Püski Kiadó: Ónody Éva.

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Marosvásárhelyen

engedd-hazamat-ertenem

Június 14-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6 sz.) mutatják be Lengyel László és Markó Béla nemrégiben megjelent közös könyvét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról, a parlamenti demokráciák kiépítéséről, működtetéséről, majd elapadásáról.

A Kós Károly Akadémia Alapítvány által szervezett eseményen a könyvről Kelemen Hunor, Lengyel László, Markó Béla és Tibori Szabó Zoltán beszélget.

A Romániai Írók Szövetségének Díja Gálfalvi Györgynek

8c4a4c31fcab370d9a46cb48b3a54fff_XL

Május 31-én Bu­ka­rest­ben a Nem­ze­ti Színházban átadták a Romániai Írók Szövetsége díjait. Az el­is­merése­ket a 2016-os évben meg­je­lent köte­tek alapján a Nic­o­lae Ma­no­les­cu elnök által ve­ze­tett zsűri tit­kos sza­vazással ítélt oda líra, próza, dráma, ta­nulmány, műfordítás, nem­ze­ti ki­sebbségek nyel­ve, gyer­mek­iro­da­lom, debüt ka­tegóriában. A nem­ze­ti ki­sebbségek nyelvén meg­je­lent köny­vek ka­tegóriájában Gálfal­vi György ka­pott díjat, Kacagásaink című kötetéért (Hol­nap Kiadó, Nagyvárad – Nor­an Lib­ro Kiadó, Bu­da­pest). A szerzőt méltat­ta Markó Béla.

Az ünnepségről, a többi díja­zottról részle­te­sen a www.uniuneascriitorilor.ro ol­da­lon ol­vas­hat­nak, román nyel­ven.

eirodalom.ro

Meghalt Jókai Anna író, a nemzet művésze

Meghalt Jókai Anna Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze

Meghalt Jókai Anna Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze

Életének 85. évében elhunyt Jókai Anna Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), amelynek az alkotó rendes tagja volt. Jókai Annát saját halottjának tekinti az MMA és a józsefvárosi önkormányzat.

“Írói pályája senkiéhez sem hasonlít; spirituális realizmusnak, az isteni és az emberi szint találkozásának nevezett életfelfogása erkölcsi és írói programként is beérett” – olvasható az MMA honlapján található méltatásban.

Jókai Anna 1932. november 24-én született Budapesten, a Józsefvárosban. Már gimnazistaként írt verseket, novellákat, az érettségit követően a Színművészeti Főiskolára és egyetemre is jelentkezett, de egyik helyre sem vették fel. 1951 és 1961 között volt könyvelő, népművelő és művészeti előadó, közben két gyermeke született. A tanulás vágya azonban mindennél erősebb volt benne, 1956-ban beiratkozott az ELTE bölcsészkarának magyar és történelem levelező szakára.

Diplomáját 1961-ben szerezte meg, ezt követően 1970-ig általános iskolában, majd a Vörösmarty Gimnáziumban tanított. Több művének élményanyagát, témáját is iskolai tapasztalatai adták. 1976-ban szabadúszó lett, akkor már több regény és novelláskötet (4447, Tartozik és követel, Napok, Szeretteink, szerelmeink, A reimsi angyal) volt mögötte. 1970-ben tagja lett a Magyar Írószövetségnek, melynek 1986-tól alelnöke, 1989-tól elnökségi tagja volt, 1990-ben pedig két évre megválasztották a szervezet elnökévé.

Szívesen vett részt a közéletben, tagja volt a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete elnökségének, az Artisjus vezetőségének, vezette az Arany János Alapítvány kuratóriumát, a Nemzeti Színház Baráti Társaságot és az Evangélium Színház Baráti Körét. 1998-tól az Írók Szakszervezetének elnöki tisztségét töltötte be, 2000 és 2006 között elnökölt a Nemzeti Kegyeleti Bizottságban. 1992-ben részt vett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia megalapításában, 2001-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjai sorába választotta.

Írói pályáján két, egymással természetes módon összefüggő korszakot különböztetett meg, ezek között a határt Napok című regényének 1972. évi megjelenésében jelölte meg. Első művei a klasszikus hagyományokban gyökerező, a cselekmény és az árnyalt lélekábrázolás fontosságát hangsúlyozó írások, szereplői többnyire szeretetre vágyó, boldogulást és társat kereső nők. A hetvenes évektől írásai filozofikusabbá váltak, az emberi lét történéseit, az anyagi világ összefüggéseit egy magasabb rendű létezés dimenzióiban vizsgálta, stílusát ekkortól nevezik spirituális realizmusnak.

Életszemléletének, világképének kialakulásában nagy szerepe volt a Biblia és az antropozófia tanításainak, mestereinek Lev Tolsztojt, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijt, Hamvas Bélát, Kodolányi Jánost és Várkonyi Nándort tartotta. Nagy sikert aratott Szegény Sudár Anna című naplóregénye és a több mint húsz kiadást megért, filozófiai mélységű, az öregedés, az elmúlás problematikáját újszerű módon megközelítő Ne féljetek című regénye is, Imitatio Christi címmel beszélgetéskötete jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik még a Mindhalálig és a Jákob lajtorjája című regény, népszerűek esszékötetei és versei. Számos művének színpadi változatát, rádió- és tévéjátékát is bemutatták, műveit idegen nyelvekre is lefordították.

2007-ben jelent meg Godot megjött című műve, 2012-ben pedig Éhes élet című regénye, amelyben megértő iróniával és józan tárgyilagossággal beszélt az öregedésről, a halálról, a fiatalok és az idősek családon belüli kapcsolatáról, a rontott és élő szerelmekről. 2015-ben adták ki Válaszoltam című interjúgyűjteményét. A 2008-as Szeretet szigetek és a 2013-as A remény ablaka című beszélgetős kötetek után 2015-ben jelent meg a hit, remény és szeretet kérdését körbejáró trilógiájának harmadik kötete, A hit kapuja címmel. A csütörtökön kezdődő Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Átvilágítás című önéletrajzi regénye, amelyben megvonta élete mérlegét.

Konferenciát szenteltek a munkásságának

Jókai Annát 80. születésnapjára 2012-ben tanulmánykötettel köszöntötte a Magyar Művészeti Akadémia, írói munkásságát első ízben értékelte konferencia. Az MMA Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatában pedig néhány hónapja jelent meg pályaösszegzés Jókai Annáról Imre László irodalomtörténész, kritikus tollából.

Az írónő sokrétű munkásságáért számos rangos elismerést kapott: 1970-ben József Attila-, 1994-ben Kossuth-, 1999-ben Magyar Örökség-, Tiszatáj-, 2000-ben Magyar Művészetért díjat, 1999-ben övé lett az Év Könyve jutalom, 2003-ban az Arany János-nagydíj, majd 2004-ben a Prima Primissima díj is. 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2002-ben a Köztársasági Elnök érdemérmével tüntették ki. 2005-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend nagykeresztjét és Budapest díszpolgári címét is.

2013-ban Bocskai István-díjban részesült és átvette az Emberi Méltóság Tanácsának kitüntetését. 2014-ben Kossuth Nagydíjjal tüntették ki a magyar prózairodalom területén létrehozott kimagasló életművéért, valamint az urbánus irodalom nemzeti és keresztény ágának kiemelkedő képviseletéért. Ugyanabban az évben az első alkalommal odaítélt Nemzet Művésze címben részesült, és megkapta a Magyar Szabadságért díjat.

Az idei Franz Kafka-díjat Margaret Atwood kapta meg

atwood-209-nmt__hero_1200

Margaret Atwood kanadai író kapja idén a Franz Kafka-díjat – jelentette be a prágai Franz Kafka Társaság.

A díjat hagyományosan október végén az óvárosi városháza dísztermében adják át. A Kafka-társaság közleménye szerint a díj odaítéléséről nemzetközi zsűri döntött hétfői ülésén. A kitüntetett megígérte, hogy a díjat személyesen veszi át Prágában.

A zsűri ezúttal több mint egy tucatnyi jelölt közül választotta ki a kanadai írót, de a jelöltek névsorát a hagyományoknak megfelelően idén sem hozták nyilvánosságra.

Margaret Atwood 1939-ben Ottawában született. Elismert író, költő, akinek alkotásait több irodalmi díjjal jutalmazták. Irodalmi munkássága nagyon sokrétű, sokan feminista írónak tartják, mert gyakran foglalkozik az emberi jogokkal is, különös tekintettel a nők jogaira. Munkáiban ugyanakkor megjelenik a kanadai nemzeti identitás taglalása is.

Több mint egy tucat műve magyarul is megjelent. Atwood 1985-ös regényéből, A szolgálólány meséjéből legutóbb az HBO készített nagy sikerű minisorozatot, 1990-ben film is készült a mű alapján.

A Kafka-díjat, amely egy Kafka prágai szobrát ábrázoló bronzplakett, korábban olyan irodalmi nagyságok kapták meg, mint Philip Roth amerikai regényíró, a Nobel-díjas Elfriede Jelinek és Harold Pinter. 2003-ban a díjat Nádas Péternek ítélték oda. Az elismerést a prágai székhelyű Franz Kafka Társaság adományozza 2001 óta minden évben olyan íróknak, akiknek munkái minden olvasóhoz szólnak “származására, állampolgárságára, illetve kultúrájára való tekintet nélkül”.

A társaság olyan írót tüntet ki, aki műveivel hozzájárult a demokrácia, az egymás iránti tisztelet és a humanizmus elveinek, értékeinek terjesztéséhez. A díj odaítélésének egyik feltétele, hogy a kiválasztott író művei tükrözzék a közép-európai szellemi értékeket, eszmeiséget, de nem kell, hogy a díjazott a régióból származzon. A Franz Kafka-díjjal 10 ezer dolláros pénzjutalom is jár. maszol.ro

Irodalom a Hargitai Megyenapokon

Május 25–június 4. között zaj­la­nak az idei Har­gi­tai Me­gye­na­pok, a másfél hét alatt a me­gye számos te­lepülésen lesz­nek prog­ra­mok, közöttük számos iro­dal­mi is. Lesz sla­mest, könyv– és folyóirat­be­mu­tató. Fon­tos mo­men­tum Bor­so­di L. László Baka-mo­nográfiájának be­mu­tatója (Csíksze­re­da, Székelyföld Galéria, 2017. május 30., kedd, 18 óra), a Székelyföld folyóirat májusi számának be­mu­tatója (Ho­moródalmás, június 1., csütörtök, 18 óra), va­la­mint a Székely Könyvtár új köte­te­i­nek be­mu­tatója, Bor­csa János iro­da­lomtörténész és Czegő Zoltán író közreműködésével. (Csíksze­re­da, Székelyföld Galéria, június 2., péntek, 18 óra).

Szemtől sz(l)emben

e01f13a655f218b7e9f0d84c1e0f5df8_XL

Szemtől sz(l)em­ben – ez­zel a címmel várja a slam ked­velőit a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár május 30-án, ked­den 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig június 1-én, csütörtökön 20 órára.

MÉSZÁROS PÉTER 1993-ban szüle­tett Sze­ge­den, Péter-na­pon.
„Tízéves ko­ro­mig szentül meg vol­tam róla győződve, hogy azért áll a naptárban ez az öt betű, mert en­gem így hívnak. Ez a faj­ta öntu­dat és erő határoz­ta meg az éle­tem, meg a máso­di­kos far­san­gi tojásegyensúlyozó-ver­seny győzel­mem. Aztán el­kezd­tem Pes­ten pszi­chológiát ta­nul­ni és rájöttem, hogy az em­ber nincs is annyi­ra el­ront­va, mint hinné. Van egy gye­re­kem, a Slam Po­etry Sze­ged, próbálom ne­vel­get­ni, de csak a hátam­ra büfi­zik és irtó gyönyörűen mo­so­lyog” – vall­ja magáról a költő és országos döntős slam­mer.
SI­MON MÁRTON 1984-ben szüle­tett Ka­locsán. A Pápai Re­formátus Kollégi­um­ban érettségi­zett. Ka­masz­ko­ra óta ír, első önálló ver­seskötete a 2010-es Ünne­pi Könyvhétre je­lent meg Da­lok a ma­gasföld­szintről címmel a L’Har­mat­tan Kiadónál. Máso­dik könyve a Lib­ri Kiadó/​Je­len­kor Kiadó gon­dozásában je­lent meg 2013-ban Po­la­ro­i­dok címmel. A kettő közötti időszak­ban került szo­ro­sabb kap­cso­lat­ba a ma­gyar slam po­etry-moz­ga­lom­mal – sok fellépés, ver­seny­he­lyezés és két-három ver­senygyőze­lem után, 2012 októberében az I. Országos Slam­baj­nokság máso­dik he­lye­zett­je lett. A Slam Po­etry Bu­da­pest egyesület tag­ja és különböző eseménye­i­nek rend­sze­res fellépője. Fordítóként, szer­kesztőként, ze­nei prog­ram­szer­vezőként és szövegíróként dol­go­zik. 2014-ben a Lib­ri Kiadó/​Je­len­kor Kiadó újra meg­je­len­tet­te első ver­seskötetét.
A gim­na­zisták körében is rendkívül népszerű költő-slam­me­rek­kel Murányi Sándor Olivér író beszélget.

eirodalom.ro

1 21 22 23 24 25 32