03807072d7e91bc720b7e2b8ee4be3ad_XL1-300x169

A FISZ Marosvásárhelyen

 

(tovább…)

cddaf28058f6c209c8821803726d9689_XL-300x169

Bodor Ádám Székelyudvarhelyen

Pest és/​vagy hegy? – a fen­ti címmel kerül sor az eseményre, ame­lyen Bo­dor Ádám Kos­suth-díjas író, a kortárs ma­gyar iro­da­lom nyilvános sze­replést ritkán vállaló, halk szavú mes­te­re Murányi Sándor Olivér íróval lép fel márci­us 31-én, ked­den 20 órától a székely­ud­var­he­lyi G. Caféban. Bo­dor Ádámtól szóban és írásban min­den mellébeszélés ide­gen, a tartózkodó al­kat ugyan­ak­kor igen színes és hi­te­les személyiséget ta­kar.

Köny­ve­i­ben – a le­gendás Si­nist­ra körzet­ben, Az érsek láto­gatásában, a Ver­ho­vi­na ma­da­ra­i­ban és a többi­ben – a le­hető legtömörebb ki­fejtésre szorítko­zik, mint­ha csupán a vázát írná meg va­la­mi­nek. E vissza­fo­gott, pu­ritán ki­fe­jezésmód azon­ban mai iro­dal­munk egyik leg­gaz­da­gabb, klasszi­kus értékű, ma­ra­dandó szerzői világát építi fel.

 

kanyadi

Kriterion-koszorú Kányádi Sándornak

A csíksze­re­dai székhelyű Kri­ter­ion Alapítvány 2007-ben el­hunyt alapító elnökének, Do­mokos Gézának a kez­deményezésére 1995-től Kri­ter­ion Ko­szorúval ju­tal­maz­za az erdélyi ma­gyarság azon ki­emel­kedő személyiségeit, akik értékte­remtésüknél fog­va Európa és a vil
ág szel­le­mi áram­la­ta­i­ba is be­kap­csolják ezt a közösséget.

2014 végén a ku­ratórium úgy döntött, hogy Kányádi Sándor költő, közéleti személyiség sok évti­ze­des munkásságát ju­tal­maz­za Kri­ter­ion Ko­szorúval, egy­ben emlékez­tet­ve arra is, hogy nagy­hatású ver­se­iből készített válo­gatások a Do­mo­kos Géza ve­zet­te Kri­ter­ion Könyv­ki­adónál je­len­tek meg először. Kányádi Sándor több évti­ze­des iro­dal­mi, szer­kesztői, műfordítói munkássága nem csupán a romániai ma­gyarsággal vállalt és vállal sorsközösséget, ha­nem a sok­nem­ze­tiségű Erdély népe­i­nek az együttműködését, az európai esz­meáram­la­tok­ba való be­kap­csolását is szolgálja.
A Kri­ter­ion Ko­szorú a sok-sok díjjal már el­is­mert életmű mel­lett ezt a fárad­ha­tat­lan közéleti ma­ga­tartást is ju­tal­maz­za. A kitüntetést egy későbbi időpont­ban adják át – közölte a Kri­ter­ion Alapítvány Ku­ratóri­u­ma.

szekelyhon.ro

1 20 21 22