XI. Szárhegyi Írótábor

A 2018. szep­tem­ber 21–23 között ren­de­zett 11. szárhe­gyi írótábor te­ma­tikája, hívósza­va: Száz esz­tendő ka­land? Hon­nan hová, erdélyi ma­gyar iro­da­lom(történet)? A tábor prog­ramjából:

Szeptember 21. (péntek), délután:
Megérkezés Gyergyószárhegy­re, a Gyergyószárhe­gyi Kul­turális és Művelődési Központ székhelyéhez (Both Fe­renc tér 550. szám)
18,00: Siklódy Fe­renc és Siklódy Fru­zsi­na képzőművésze­ti kiállítása (Művelődési Ház, Czi­ka Te­rem)
Szeptember 22. (szom­bat):
10,00: Kolcsár Béla, a Gyergyószárhe­gyi Kul­turális és Művelődési Központ igaz­gatójának köszöntője
10,05: Dan­guly Er­vin, Gyergyószárhegy polgármes­terének köszöntője
10,10: Har­gi­ta Me­gye Tanácsa képvi­selőjének köszöntője
IN ME­MO­RIAM
10,15: Balázs Imre József, Fe­ke­te Vin­ce, Karácso­nyi Zsolt, Markó Béla és Papp At­ti­la Zsolt emléke­zik Bréda Fe­renc­re, Egyed Péter­re, Jan­csik Pálra, Kántor La­jos­ra és Kányádi Sándor­ra
TERÍTÉKEN AZ ÚJ KÁNTOR–LÁNG
11,00: Markó Béla be­ve­zetője
11,10: Balázs Imre József előadása
11,30: Bogdán László előadása
11,50: Bor­csa János előadása
15,00: De­me­ter Zsu­zsa előadása
15,20: Egyed Eme­se előadása
15,40: Láng Or­so­lya előadása
16,00: Tamás Dénes előadása
16,20: Észrevéte­lek, hozzászólások, vita, összegzés
20,30: Zenés beszélgetés Bo­ros Zoltánnal
Szeptember 23. (vasárnap):
10,00: André Fe­renc, György Ali­da, Kali Ágnes, Horváth Ben­ji, Papp At­ti­la Zsolt, Sánta Miriám, Var­ga László Edgár, Var­ga Me­lin­da fel­ol­vasása
11,00: A Csi­ki László-díj átadása
12,30: Ebéd, elköszönés