45. Tokaji Írótábor

2955874dabdd61fd763b543a1fbf3447_XL

A To­ka­ji Írótábor elnöksége meg­hir­de­ti a so­ron követ­kező, 45. To­ka­ji Írótábori tanácskozást (au­gusz­tus 10 – 13., csütörtök, péntek, szom­bat, vasárnap): A ma­gyar iro­da­lom közvetítésének kihívásai, változásai és módo­za­tai Arany Jánostól nap­ja­in­kig címmel – te­kin­tet­tel a 200 éve szüle­tett Arany János tisz­te­letére meg­hir­de­tett Arany-emlékévre is.

A jövő ter­vezése szem­pontjából szükséges körbejárnunk, hogy me­lyek a hatékony eszközök, csa­tornák iro­dal­munk népszerűsítésében, a közönségszer­vezésben egyik leg­na­gyobb költőnk és lap­alapító iro­da­lom­szer­vezőnk, Arany János korától el­in­dul­va a mozgókép, a rádiók és te­levíziók el­ter­jedésének évszázadán át egészen a közelmúlt di­gitális for­ra­dalmáig. Va­jon mi­lyen műfa­jok és közvetítő adat­hor­dozók, ma­ga­tartásformák, szemléle­tek lesz­nek al­kal­ma­sak a jövőben kultúránk hatékony és színvo­na­las átadására társa­dal­munk, a ma­gyar nem­zet szel­le­mi, lel­ki és iden­titásbe­li épségének ápolása érdekében.
A tanácskozás helyszíne a To­ka­ji Fe­renc Gimnázium és Kollégium. A ha­gyományok sze­rint a To­ka­ji Esték so­ro­zat­ban al­kotóműhe­lyek, folyóira­tok be­mu­tat­kozása, fel­ol­vasó est, kiállítás és minőségi to­ka­ji bo­rok kóstolója várja a résztvevőket.
A tábor­ba való je­lent­kezést pos­tai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Mes­ter utca 17. A/​2. vagy elekt­ro­ni­kus úton a tokaji.irotabor@gmail.com címre várjuk Papp-Für János, a To­ka­ji Írótábor titkára nevére.
A JE­LENT­KEZÉSI ŰRLAP 2017. július 21-éig ad­ható le, a tábor hon­lapján is elérhető: www.to­ka­ji­iro­ta­bor.hu
Érdeklődni le­het a követ­kező te­le­fonszámon: 06-30/​814-3799.

eirodalom.ro