A FISZ Marosvásárhelyen

 

MÉSZÁROS MÁRTON 1977-ben szüle­tett Bu­da­pes­ten. 2004-ben dip­lomázott a Károli Gáspár Re­formátus Egye­tem ma­gyar szakán. A Károli Egye­tem ma­gyar szakán iro­da­lom­elméle­tet, a Gu­ten­berg Köny­ves­is­kolában kortárs ma­gyar iro­dal­mat tanít. A FISZ-könyek so­ro­zat­szer­kesztője, az Általános Iro­da­lom­tu­dományi Ku­tatócso­port tag­ja. Ta­nulmányai, kri­tikái ta­nulmányköte­tek­ben, folyóira­tok­ban (Alföld, It, ItK) je­len­tek meg. Ku­tatási területe: kortárs ma­gyar líra, hálózat­elmélet, a pro­tes­tan­tiz­mus és me­dia­litás összefüggései.