Ágoston Vilmos Csíkszeredában

a78794f1bdd8b2ecf8cb6e485934052c_XL

Ágos­ton Vil­mos Go­dir és Ga­lan­ter című regényét (Székely Könyvtár so­ro­zat, 2018) mu­tatják be július 5-én, csütörtökön 18 órától Csíksze­redában a Kájoni János Me­gyei Könyvtárban. Az Ame­rikából ha­zaláto­gató szerzőt fag­gat­ja a kötet szer­kesztője, Molnár Vil­mos.

A Go­dir és Ga­lan­ter ere­de­ti­leg 1998-ban je­lent meg Bu­da­pes­ten a Nor­an-Pa­la­ti­nus Kiadónál, most Csíksze­redában a Székely Könyvtár 64. köte­teként újra nap­világot látott. Részlet az első meg­je­lenés fülszövegéből: “Do­ku­men­tu­mok, házku­tatási jegyzőköny­vek és a ténye­ket kiegészítő fik­ció világából épül fel a ke­let-európai valóság iz­gal­mas regénye. Színhe­lye, a balkáni életmód és a nyu­gat-európai értékrend találkozási he­lye: Erdély és az utóbbi időben Ma­gyar­ország. Gon­do­la­tiság és a létmi­ni­mum pe­remére szo­rult, nem­ze­ti előítéle­tektől men­tes értel­miségi em­ber ka­lan­dos, hu­mo­ros útja az egy­ko­ri romániai dik­tatúra meg­próbáltatásain át a mai vállal­kozó szféráig. Tra­gi­kus hely­ze­tek mélysége és a balkáni hu­mor találkozása, amely el­vi­sel­hetővé te­szi a ki­szolgálta­tottságot, le­hetőséget te­remt arra, hogy a lét pe­remére szo­rul­tak túléljék a hétközna­po­kat, fenn­ma­rad­ja­nak a változó világban.”