Eredmény(ek) 364 mutatása

Kiosztották a József Attila-díjakat

Márci­us 14-én Bu­da­pes­ten átadták az álla­mi művésze­ti díja­kat. Az erdélyi­ek közül ezúttal Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője, és Csen­der Le­ven­te író részesült kitüntetésben. Íme a lis­ta: Ki­emel­kedő iro­dal­mi – költői, írói, műfordítói, iro­da­lomtörténészi – tevéke­nysége el­is­meréseként József At­ti­la-díjban részesült: CS. VAR­GA ISTVÁN, iro­da­lomtörténész, kri­ti­kus, szer­kesztő, az Eötvös Loránd Tu­dományegye­tem Bölcsésztu­dományi Kar nyu­gal­ma­zott egye­te­mi …

Háy János Nagyváradon: az irodalmi mű teremtett világ

Visszatérő vendég Háy János József Attila-, Füst Milán- és Szép Ernő díjas író, költő drámaíró a nagyváradi Törzsasztalnál. A péntek esti fantasztikus hangulatú beszélgetésen, melynek házigazdája Kőrössi P. József volt, az érdeklődők megtöltötték az Illyés Gyula Könyvesboltot. Az est elején Szűcs László, a Várad irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesztője ajánlotta a közönség figyelmébe a március …

Erdélyi magyar írók románul – könyvbemutató Marosvásárhelyen

Erdélyi magyar prózaírók román nyelvre fordított írásait tartalmazó kötetet mutatnak be 2017. március 29-én 17 órakor a marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetemen. A „Singurătate gonflabilă” címmel, a Román Kulturális Intézet gondozásában megjelent kötetben olyan kortárs magyar írók reprezentatív művei kaptak helyet, mint Demény Péter, Demeter Szilárd, Ferencz Zsuzsanna, György Attila, Láng Zsolt, Márton Evelin, Molnár Vilmos, …

Öt erdélyi versenyző vesz részt a 2017-es Versünnep Fesztivál döntőjében

Míg az újjáindulásának idején és az azt követő években is sokan vettek részt a Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjében, az utóbbi időben kevesebben jelentkeznek erre a megmérettetésre. Kilyén Ilka színművész, a zsűri tagja úgy fogalmazott, bár kevesen voltak, azok, akik továbbjutottak, méltón képviselik Erdélyt az április 9-i, budapesti eseményen. Az idei Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjét a …

Fodor Sándor Emlékkonferencia Kolozsváron

Fodor Sándor halálának ötödik évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervez Kolozsváron az Erdélyi Magyar Írók Ligája. A konferencia, illetve az azt követő kerekasztal-beszélgetés a József Attila-díjas írónak-műfordítónak, az erdélyi magyar irodalmi élet jeles képviselőjének, az Erdélyi Magyar Írók Ligája első elnökének állít emléket, egyúttal pedig a szerző munkásságának újraértékelését, az életmű súlypontjainak úrjagondolását kísérli meg, közölték a …

Borsodi L. László Kolozsváron

2017. márci­us 10-én, pénte­ken 18 órától kerül sor Ko­lozsváron a Györkös Mányi Al­bert Emlékházban (Re­pub­li­cii u. 5. sz.) Bor­so­di L. László Fel­jegyzések a földről (2012), a Par­ton (2013) és az Utolér, szem­bejön (2016) című próza­versköte­te­i­nek be­mu­tatójára. A csíksze­re­dai Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó gon­dozásában meg­je­lent köny­ve­ket Bodó Márta szer­kesztő mu­tat­ja be a szerző je­lenlétében.

Harminc év, harminc vers

Az elmúlt har­minc év terméséből válo­gatták ki iro­da­lom­kri­ti­ku­sok a 30 leg­szebb kortárs ma­gyar ver­set a pécsi Je­len­kor folyóirat kez­deményézésére. A Je­len­kor 22 kri­ti­kust kért fel, hogy sza­vaz­za­nak, köztük Balázs Imre József ko­lozsvári iro­da­lom­kri­ti­kust, iro­da­lomtörténészt, költőt, a Ko­runk folyóirat főszer­kesztő-he­lyet­tesét. Balázs Imre József a Krónika meg­ke­resésére ki­fej­tet­te, az 1986 és 2016 közötti ma­gyar iro­da­lom termését rendkívül …

Elhunyt Mózes Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy január 31-én, 64 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Mózes Attila, Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő, a Helikon egykori munkatársa. Mózes Attila 1952. április 8-án született Marosvásárhelyen, a kolozsvári BBTE magyar-francia szakán végzett 1976-ban. 1976-79 között Székelyhidason francia-testnevelés szakos tanár, majd 1979-től a kolozsvári Utunk, később, 1990-től 2015-ig a Helikon prózarovatának szerkesztője. Kötetei: Átmenetek (elbeszélések, 1978); Egyidejűségek (regény, 1980); Fény, …

Lepkecsontváz és cukorspárga

Január 26-án a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermi stúdiójában a szerző jelenlétében mutatták be Markó Bélának a Székely Könyvtár sorozatban megjelent Válogatott versek című kötetét. A találkozón ekörül zajlott a felolvasásokkal és zenei betétekkel gazdagított eszmecsere. Közreműködött Csutak István, a Garabonciás együttes vezetője, aki a Kézdivásárhelyen született költő több versét is megzenésítette. Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális …

Bodor Ádám Vásárhelyen

A Látó Iro­dal­mi Színpad márci­u­si vendége az idén 80 éves Bo­dor Ádám. A Si­nist­ra körzet íróját a Látó szer­kesztői köszöntik. Beszélgetőtársa Kovács András Fe­renc. Társ­szer­vező: Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Tom­pa Miklós Társu­la­ta. Közreműködik Gáspárik At­ti­la. A ren­dezvény helyszíne a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Kis­ter­me. Időpont: 2016. márci­us 29., kedd. Kezdés 18 órától. eirodalom.ro