Szemtől sz(l)emben

e01f13a655f218b7e9f0d84c1e0f5df8_XL

Szemtől sz(l)em­ben – ez­zel a címmel várja a slam ked­velőit a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár május 30-án, ked­den 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig június 1-én, csütörtökön 20 órára.

MÉSZÁROS PÉTER 1993-ban szüle­tett Sze­ge­den, Péter-na­pon.
„Tízéves ko­ro­mig szentül meg vol­tam róla győződve, hogy azért áll a naptárban ez az öt betű, mert en­gem így hívnak. Ez a faj­ta öntu­dat és erő határoz­ta meg az éle­tem, meg a máso­di­kos far­san­gi tojásegyensúlyozó-ver­seny győzel­mem. Aztán el­kezd­tem Pes­ten pszi­chológiát ta­nul­ni és rájöttem, hogy az em­ber nincs is annyi­ra el­ront­va, mint hinné. Van egy gye­re­kem, a Slam Po­etry Sze­ged, próbálom ne­vel­get­ni, de csak a hátam­ra büfi­zik és irtó gyönyörűen mo­so­lyog” – vall­ja magáról a költő és országos döntős slam­mer.
SI­MON MÁRTON 1984-ben szüle­tett Ka­locsán. A Pápai Re­formátus Kollégi­um­ban érettségi­zett. Ka­masz­ko­ra óta ír, első önálló ver­seskötete a 2010-es Ünne­pi Könyvhétre je­lent meg Da­lok a ma­gasföld­szintről címmel a L’Har­mat­tan Kiadónál. Máso­dik könyve a Lib­ri Kiadó/​Je­len­kor Kiadó gon­dozásában je­lent meg 2013-ban Po­la­ro­i­dok címmel. A kettő közötti időszak­ban került szo­ro­sabb kap­cso­lat­ba a ma­gyar slam po­etry-moz­ga­lom­mal – sok fellépés, ver­seny­he­lyezés és két-három ver­senygyőze­lem után, 2012 októberében az I. Országos Slam­baj­nokság máso­dik he­lye­zett­je lett. A Slam Po­etry Bu­da­pest egyesület tag­ja és különböző eseménye­i­nek rend­sze­res fellépője. Fordítóként, szer­kesztőként, ze­nei prog­ram­szer­vezőként és szövegíróként dol­go­zik. 2014-ben a Lib­ri Kiadó/​Je­len­kor Kiadó újra meg­je­len­tet­te első ver­seskötetét.
A gim­na­zisták körében is rendkívül népszerű költő-slam­me­rek­kel Murányi Sándor Olivér író beszélget.

eirodalom.ro