Elhunyt Bodor Pál

9b710b3cebee742ba341f3e85df7e36f_XL

Életének 87. évében, hosszan tartó be­tegség után el­hunyt Bo­dor Pál író, újságíró. Több álnéven is írt, ezek közül talán a leg­is­mer­tebb a Di­ur­nus volt. Ezen a néven je­len­tek meg írásai a Ma­gyar Nem­zet­ben és a Népsza­badságban. Bo­dor Pál 1930-ban szüle­tett Bu­da­pes­ten. Te­mesváron a pi­a­ris­ta líce­um­ban érettségi­zett 1948-ban.

A bu­ka­res­ti egye­tem fi­lozófia-lélek­tan karán kezd­te meg ta­nulmánya­it, majd a ko­lozsvári Bo­lyai Tu­dományegye­te­men ta­nult. Romániai ma­gyar la­poknál dol­go­zott, 1967-től 1970-ig az Iro­dal­mi Könyv­ki­adó nem­ze­tiségi részlegét, majd a Kri­ter­ion Könyv­ki­adó ma­gyar szer­kesztőségét ve­zet­te.
1970-től 1979-ig a Román Rádió és Te­levízió nem­ze­tiségi műso­ra­i­nak főszer­kesztője volt. Az ő nevéhez fűződik a Román Te­levízió ma­gyar adásának és későbbi mun­katársi gárdájának ki­a­lakítása.
(www.in­dex.hu)