Kovács András Ferenc és Fried István Udvarhelyen

754616_2

Passziózni, pes­soázni: Kovács András Fe­renc szójátéka az esemény­nek, ame­lyen a Kos­suth-díjas költőFried  István  Her­der-díjas  iro­da­lomtörténésszel  beszélget  ápri­lis  25-én,szom­ba­ton 20 órától a székely­ud­var­he­lyi G. Caféban.

Kovács András Fe­renc, közked­velt  költői  jel­nevén  KAF  a  világiro­dal­mi  rangú  kortárs  ma­gyar  líraképvi­selője. Költészetét a ha­gyomány és történe­tiség mo­dern meg­je­lenítőjeként,az  európai költésze­ti  örökség  és  az  újító  szel­lem találkozásának  egyedülállóválto­za­taként értékeli a kri­ti­ka. Gyak­ran más személyiségek álar­ca mögé bújvaszólal meg – ezek le­het­nek haj­dan-létezők vagy kitaláltak; néhány al­te­regót őmaga te­rem­tett meg magának. Il­lik rá azon­ban a po­e­ta doc­tus ka­tegória is, de épp így ne­vez­hetjük nyelvbűvésznek, szen­vedélyes fi­lológus­na­kis. Ver­sei szer­teágazó kultúrtörténeti és művésze­ti utalásrend­szerük mi­att oly­kor­felkészült,  be­ava­tott  be­fo­gadót feltéte­lez­nek.  De alap­vető érzel­mi és  szel­le­miüze­netüket  min­den  ol­vasó  em­ber  be  tud­ja  fo­gad­ni,  aki  oly­kor  en­ge­di  magátbe­le­vesz­ni  a  végle­te­kig  ki­fi­no­mult  képrend­szer­be,  máskor  meg hagy­ja,  hogy­magával  ra­gad­ja  őt  a  sodró  erejű  lírai beszéd.  Házi­gaz­da: Murány Sándor-Olivér. eirodalom.ro