Magyarországi lapszerkesztők Erdélyben

8032342a79df29a86dff8172eb9d5070_XL

Utazó köve­tek – ez­zel címmel várja az iro­da­lom ked­velőit a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár június 28-án, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig június 29-én, csütörtökön 20 órára.

Ágoston Zoltán szer­kesztő, kri­ti­kus. 1966-ban szüle­tett Pin­ce­he­lyen (Tol­na me­gye).
A JPTE ma­gyar–esztétika szakának elvégzése után újságíróként dol­go­zik Pécsen. Munkái meg­je­len­nek a Hely­zet, Esti Ext­ra, Pécsi Tér című he­lyi la­pok­ban és országos ter­jesztésű újságok­ban is.
1992-től a Je­len­kor folyóiratnál mun­katárs, majd 1999 szep­tem­berétől főszer­kesztő. 1990-től iro­da­lom­kri­tikái je­len­nek meg különböző folyóira­tok­ban és la­pok­ban. A fi­a­tal írók József At­ti­la Körének elnöke volt 1997-től 2000-ig.
Hob­bi­ja a lab­darúgás: az íróválo­ga­tott tag­ja.

Csuhai István költő, kri­ti­kus, esszéista, műfordító, szer­kesztő. 1961-ben szüle­tett Bu­da­pes­ten. 1981–1986 között a József At­ti­la Tu­dományegye­tem Bölcsészet­tu­dományi Karának ma­gyar–an­gol sza­kos hall­gatója volt. 1985–1986 között a sze­ge­di Har­mad­kor című egye­te­mi lap szer­kesztője volt. 1986-tól 1987-ig a Ba­ra­nya Me­gyei Könyvtárban könyvtárosként dol­go­zott. 1987–1989 közt a Je­len­kor tördelőszer­kesztője, 1989–1991 között a lap ol­vasószer­kesztője, 1991-től 1999-ig főszer­kesztője volt.1999–2000 közt Lon­don­ban élt. 2000 óta az Élet és Iro­da­lom vers­ro­vatának ve­zetője, 2006–2008 között főszer­kesztő-he­lyet­te­se.
Kabai Lóránt költő, író, szer­kesztő, kri­ti­kus, vizuális művész. 1977-ben szüle­tett Mis­kol­con. 1993 óta rend­sze­re­sen pub­likál. 1995-ben a mis­kol­ci Idője­lek folyóirat szer­kesztője; 2006–2007-ben a József At­ti­la Kör (JAK) kortárs iro­dal­mi könyv­so­ro­za­ta, a JAK-füze­tek egyik so­ro­zat­szer­kesztője; 2007-től a Műút folyóirat szépiro­dal­mi és képregény-ro­vatát, il­let­ve a Műút portált szer­kesz­ti; 2007-től a Szo­ba Kiadó, 2008-tól a Pa­la­ti­nus Kiadó külső mun­katársa. Számta­lan ha­zai és külföldi cso­por­tos kiállításon sze­re­pelt gra­fikákkal, fotókkal, festmények­kel, kollázsok­kal és mail art munkákkal; ed­dig ti­zen­egy önálló kiállítása volt.
Orcsik Roland költő, író, műfordító, kri­ti­kus, szer­kesztő. 1975-ben szüle­tett a vaj­dasági Óbecsén. Szülőhelyén végez­te az általános is­kolát, majd 1990 és 1992 között az Elekt­ro­ni­kai Szakközépis­ko­la ta­nulója volt Adán, 1992 és 1994 között pe­dig a Gábor Dénes szakközépis­kolában ta­nult. 1992 óta Sze­ge­den él. A Ti­szatáj folyóirat szer­kesztője, a Kal­lig­ram Kiadó szerzője, va­la­mint Fried István pro­fesszor tanítványaként ad órákat a Sze­ge­di Tu­dományegye­tem Bölcsészkarán.

Tóbiás Krisztián költő, műfordító, szer­kesztő. 1978-ban szüle­tett a vaj­dasági Zentán. 1997-től az újvidéki Fo­rum kiadónál meg­je­lenő Képes Ifjúság ifjúsági folyóirat ro­vat­szer­kesztője il­let­ve a Ma­gyar Szó, Hét Nap és Napló vaj­dasági közéleti la­pok tudósítója. 2001 óta Ma­gyar­országon él. 2008–2011 között a veszprémi EX Sym­po­si­on iro­dal­mi folyóirat tördelője és gra­fi­kai szer­kesztője, majd fe­lelős szer­kesztője. 2014-től a Ba­la­tonfüre­den meg­je­lenő Tem­pevölgy folyóirat fe­lelős–, majd főszer­kesztője.

A szer­kesztőkkel Murányi Sándor Olivér író beszélget.

eirodalom.ro