Átadták a Látó nívódíjait

Hu­szon­nyol­ca­dik al­ka­lom­mal osz­tot­ta ki a Látó szépiro­dal­mi folyóirat szer­kesztősége a lap­ban pub­likált szerzők közül válo­gat­va évzáró nívódíjait 2019. de­cem­ber 14-ikén, szom­ba­ton. Hu­szonhét év alatt több, mint 70 al­kotó ve­het­te át a vers, próza, esszé és debüt ka­tegóriában az el­is­merést. A nívódíj idéntől az 1000 dollárral járó Jac­ko­vics-díjjal bővül, amit a leg­jobb dráma szerzőjének oszt ki a szer­kesztőség.
2019-ben Kántor Péter (vers), Kész Or­so­lya (kri­ti­ka), Ma­gyary Ágnes (próza), Tófal­vi Zsely­ke (debüt) ve­het­te át a díjjal járó pénz­ju­tal­mat. A Jac­ko­vics-díj idei nyer­te­se: Ay­han Gökhan.