Átadták a Székelyföld díjait

 

0fb35a130379cee0c71d7b0d79eeade3_xl

Tizenkilencedik alkalommal adták át a Székelyföld folyóirat elismeréseit Csíkszeredában. A Hargita Megyei Tanács, a Hargita Kiadóhivatal, valamint a kulturális havilap szerkesztősége Székelyföld-díjjal jutalmazta Garda Dezső gyergyói történészt és Király Zoltán kolozsvári költőt a folyóiratban 2016-ban megjelent írásaikért, Oravecz Imre Székely bicska elismerést, Vajda Anna Noémi Szabó Gyula-emlékdíjat kapott.

„Min­den nép számára fon­tos a történel­mi tu­dat, az önazo­nosság, az önmagával való szem­benézés. Az iden­titás lénye­ges ele­me, hogy tud­juk, mi történt a múlt­ban, ez különösen fon­tos egy ki­sebbség számára a meg­ma­radás szem­pontjából is. Ki­emelném Gar­da Dezső pre­ci­zitásra, pon­tosságra való törekvését min­den munkájában” – fo­gal­ma­zott laudációjában Molnár Vil­mos író. Király Zoltán költészetéről szólva a házi­gaz­da Lövétei Lázár László, a folyóirat főszer­kesztője úgy fo­gal­ma­zott, na­gyon pon­tos, szikár, hi­te­les, őszin­te, férfi­as líra a ko­lozsvári költőé. „Urbánus em­ber létére nem res­tellt visszatérni gyöke­re­i­hez, Sóvárad­hoz és szókincséhez. A haj­da­ni re­bel­lis lázadóból, láss csudát, székely költő lett a szó jó értelmében: míve­sen, szépen, úri­em­berként. Eb­ben is példát mu­tat” – méltat­ta Királyt György At­ti­la író.
Újabb tag­gal bővült a 11 évvel ezelőtt alapított Székely Bics­ka­rend: Ora­vecz Imre Kos­suth-díjas ma­gyar­országi költő, író kap­ta a Székely bics­ka el­is­merést. A díja­zot­tat Fe­ke­te Vin­ce költő méltat­ta, ki­emel­ve Ora­vecz Imre szel­le­miségét, költészetének egye­diségét. György At­ti­la a rend­be való felvétel do­ku­men­tumát ol­vas­ta fel: „Mü, Székelyföld re­dak­to­rai, írástudói és betűvetői híven tanúsítjuk je­len ok­irat­tal, tel­jes fi­gyel­mességünk­kel és meg­fon­toltságunk­kal, az mi kiváló hívünk­nek, Ora­vecz Imrének az nap­pal, az hold­dal és csil­la­gok­kal ékesített Székely Bics­ka­rend első és utolsó fo­ko­zatával való meg­tisz­telését, mellyel sokféle szolgála­ta­it meg­ju­tal­maz­ni és a jövőben hűségét meg­tar­ta­ni igye­kezünk.”
Saját kötet­tel még nem ren­del­kező, te­hetséges fi­a­tal al­kotót ju­tal­maz évről évre a Szabó Gyu­la-emlékdíjjal a Romániai Írók Szövetsége Ma­rosvásárhe­lyi Egyesületének csíksze­re­dai képvi­se­le­te és a ho­moródalmási polgármes­te­ri hi­va­tal. Eb­ben az évben a sep­si­szentgyörgyi születésű Vaj­da Anna Noémi­nek ítélték oda a kitüntetést. Szabó Gyu­la író Ho­moródalmáson szüle­tett, szülőföldjére min­dig visszatért, írása­i­nak nagy részét ez a vidék ih­let­te – mond­ta el Ti­ko­si László, Ho­moródalmás polgármes­te­re. „Kollégáim úgy gon­dolták 2010-ben, hogy ezt a ra­gasz­kodást tovább kell vin­ni. A fi­a­tal íróknak, költőknek ezt a szel­le­miséget sze­retnénk átad­ni” – mond­ta a polgármes­ter. (Péter Beáta)


www.kronika.ro