Bodor Ádám Csíkban, Udvarhelyen

dfda77a576f70370c7645f6d5077e53e_XL

Hosszútávú előre­jelzés – ez­zel a címmel várja iro­dal­mi est­re a li­te­ratúra­ked­velőket a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár márci­us 29-én, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig 30-án, csütörtökön 20 órára. BO­DOR ÁDÁM Kos­suth-díjas írótól szóban és írásban egy­aránt min­den mellébeszélés ide­gen, a tartózkodó al­kat ugyan­ak­kor igen színes és hi­te­les személyiséget ta­kar.

Köny­ve­i­ben – a le­gendás Si­nist­ra körzet, Az érsek láto­gatása, a Ver­ho­vi­na ma­da­rai és a többi­ben – a le­hető legtömörebb ki­fejtésre szorítko­zik, mint­ha csupán a vázát írná meg va­la­mi­nek. E vissza­fo­gott, pu­ritán ki­fe­jezésmód azon­ban mai iro­dal­munk egyik leg­gaz­da­gabb, klasszi­kus értékű, ma­ra­dandó szerzői világát építi fel. Éves meg­szakítások­kal történő erdélyi beszélgetés-so­ro­za­ta ha­to­dik al­kalmához érke­zett.
Bo­dor Ádámmal Murányi Sándor Olivér beszélget.

eirodalom.ro