Könyvvásár Kolozsváron, Csíkban

b158364f4293dd939f0251be3690d060_XL

Május 8-13 között Ko­lozsváron és Csíksze­redában is meg­szer­ve­zik az Ünne­pi Könyv­he­tet. Csíksze­redában például olyan meghívot­tak­kal találkoz­hat­nak az érdeklődők, mint Dra­gomán György, Szabó T. Anna, Tasnádi István, Kovács András Fe­renc, Vida Gábor, Márton Eve­lin, Szabó Róbert Csa­ba és so­kan mások.

Ko­lozsvár idén 8. al­ka­lom­mal ad ott­hont az Ünne­pi Könyvhétnek, me­lyet a haj­dan Sup­ka Géza kez­deménye­zett. Ko­lozsvár közpon­ti színhelyén a Fo­goly utcában, május 10-13. között, méltóan ünne­peljük a ma­gyar könyv szerzőit és közönségét.

 A Csíki Könyvvásár Programjából:

Május 10., csütörtök
A délelőtt fo­lyamán – Rend­hagyó iro­da­lomórák a város általános– és középis­koláiban a könyvvásár ne­ves meghívot­ta­i­val

13:00 Meg­nyitó és a Sebő együttes kon­cert­je gye­re­kek­nek, könyv­pre­mi­er­rel: színpa­don az Árde­li szép tánc (Gu­ten­berg Kiadó) meg­zenésített ver­sei, Kovács András Fe­renc költő közreműködésével

15:00 A füttyös legény – Csángó népmesék. Könyv­be­mu­tató gyer­me­kek­nek. A Gu­ten­berg Kiadó népme­se­so­ro­zatának legújabb kötete és „idősebb báty­jai”: székely, szász, cigány mesék. Sebő Fe­renc éne­kes, ze­ne­szerző, Kürti And­rea il­lusztrátor és Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő közreműködésével

16:00 Zsidó Fe­renc: Hu­szonnégy – Blokk­regény. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. Zsidó Fe­renc­cel Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget

17:00 Kovács András Fe­renc: Lözsurnál dö Lüni­ver. Könyv­be­mu­tató, Boo­kart Kiadó. A szerzővel Márton Eve­lin és Vida Gábor beszélget

17:00 Med­dig ér a rigófütty? – a Gu­ten­berg Köny­ves­bolt in­ter­aktív gyer­mek­fog­lal­kozása a ma­da­rak és fák nap­ja kapcsán Ma­ca­lik Ku­ni­gun­da biológus közreműködésével

17:30 Koz­ma Mária: Könyv­bo­lon­dok – Köny­vek kótya­vetyén. Könyv­be­mu­tató, Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó. A szerzővel Sarány István szer­kesztő beszélget (Fo­dor Sándor-te­rem)

18:00 Vida Gábor: Egy fél életmű. Vida Gábor­ral Molnár Vil­mos író beszélget

19:00 Ar­dai Il­dikó: Székely festéke­sek a gya­kor­lat­ban 1973–2016. Könyv­be­mu­tató, közreműködik Sebő Fe­renc éne­kes, dal­szerző

20:00 Ünnepélyes meg­nyitó és a Sebő együttes kon­cert­je. Az Árde­li szép tánc című könyv kapcsán közreműködik Kovács András Fe­renc költő*

Május 11., péntek

A délelőtt fo­lyamán – Rend­hagyó iro­da­lomórák a város általános– és középis­koláiban a könyvvásár ne­ves meghívot­ta­i­val

10:00 Ten­gerkék – il­lusztrációs kiállítás Kürti And­rea Gu­ten­berg Kiadónál meg­je­lent raj­za­iból. Méltat­ja Za­ka­riás Ágota művészettörténész

10:30 Ho­gyan készül az il­lusztráció? – kérdezz-fe­le­lek gyer­me­kek­nek Kürti And­reával, mo­derátor Za­ka­riás Ágota művészettörténész

12:00 Al­bert Ho­mon­nai Emőke: Len­csi könyve. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. A szerzővel Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget

13:00 Légy képben – in­ter­aktív fog­lal­kozás is­kolás cso­por­tok­nak Tasnádi Istvánnal A kőmaj­mok háza ifjúsági film és könyv kapcsán

14:30 Dr. Nagy András: Lót visszanéz. Könyv­be­mu­tató, a köte­tet is­mer­te­ti Nagy Be­ne­dek (Fo­dor Sándor-te­rem)

15:00 Amb­rus Tünde: Székely fa­lutízes a Márton Áron-i lét mérlegén. Könyv­be­mu­tató, Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó. A szerzővel Koz­ma Mária szer­kesztő beszélget

15:30 Balázs La­jos: Nyerg­es­tető – A Lel­ki­is­me­ret ágke­resz­tes-kop­jafás te­metője. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. A szerzővel Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget (Fo­dor Sándor-te­rem)

16:00 Közönségtalálkozó – Csáky Zoltán, Dávid Gyu­la, Gróh Gáspár szerzőkkel Se­bestyén Ilo­na szer­kesztő beszélget, Nap Kiadó

16:30 Sikó-Ba­rabási Esz­ter: Me­se­ott­hon és Gál And­rea: Háta­mon a zsákom. Könyv­be­mu­tató a szerzők és Kar­da Zenkő il­lusztrátor je­lenlétében. Kap­csolódó: Készíts te is saját Kaj­tikó sárkányt ma­gad­nak – barkácsfog­lal­kozás gye­re­kek­nek Kürti And­reával, Koinónia Kiadó (Fo­dor Sándor-te­rem)

17:30 Iro­da­lom a pe­riférián – pódi­um­beszélgetés. Hajdú Far­kas-Zoltán Ki ez az Ipse? című kötete kapcsán a szerzővel Márton Eve­lin és Molnár Vil­mos beszélget. Mo­derátor Do­mo­kos Zsófia, gitáron közreműködik Nagy Lóránt

18:00 Egyed Eme­se: Pai­an. Könyv­be­mu­tató, Lec­tor Kiadó. A ver­sesköte­tet Far­kas Alíz is­mer­te­ti (Fo­dor Sándor-te­rem)

18:30 Pódi­um­beszélgetés Tasnádi Istvánnal. Beszélgetőtárs Bu­daházi At­ti­la dra­ma­turg.

19:00 Borkóstoló a Vink­li szaküzlet közreműködésével (Fo­dor Sándor-te­rem)*

20:00 Sárik Péter Trió feat. Luj­za Zan kon­cert*

Május 12., szom­bat

10:00 Cso­da­vo­nat – Kössünk köny­vet! Könyvkötő gyer­mek­fog­lal­kozás Adorjáni Márta képzőművésszel és Kürti And­rea il­lusztrátor­ral

11:00 Édes víz, sós víz – in­ter­aktív papírszínházi előadás 4-10 éves gyer­me­kek­nek De­me­ter Évával, Csi­mo­ta Kiadó (Gye­rek­sa­rok)

11:00 Kántor La­jos, Láng Gusztáv Száz év ka­land című kötetét be­mu­tat­ja Dávid Gyu­la; Gömöri György Erdélyi ar­cok című kötetét be­mu­tat­ja Hajdú Far­kas Zoltán, Boo­kart Kiadó (Fo­dor Sándor-te­rem)

12:00 Evilági: Dalóka családi kon­cert – Varró Dániel mondókáinak megéneklése

13:00 Közönségtalálkozó gye­re­kek­nek Dániel Andrással, a kuf­lik, a lif­tes fiú és sok más me­sehős megálmodójával

14:00 Keltsük éle­tre a kuf­li­kat! – in­ter­aktív fog­lal­kozás Kádár Kincső múze­um­pe­dagógus­sal (Gye­rek­sa­rok)

14:30 A Székelyföld folyóirat májusi lap­számának be­mu­tatója, is­mer­te­ti Mirk Szidónia-Kata és Oláh Sándor

15:00 László Noémi: Bo­dzabél. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. Kürti And­rea il­lusztrátor közreműködésével. A szerzővel Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget

15:30 Paul Ce­lan: Vol­tak éjszakák. Könyv­be­mu­tató, Lec­tor Kiadó. Jánk Károly költővel, fordítóval és Bar­tha Be­at­rix il­lusztrátor­ral Hub­bes László és Ko­ros-Fe­ke­te Sándor szer­kesztő beszélget (Fo­dor Sándor-te­rem)

16:00 Szőcs Mar­git: Az össze­csuk­ható nagy­ma­ma. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. Kürti And­rea il­lusztrátor közreműködésével. A meseíróval Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget

16:00 Beszélgetés Dra­gomán György, Részegh Bo­tond Éjbe­omlás című kötete kapcsán, és a kötet munkáinak kiállítása; beszélgetőtárs Szabó T. Anna, Boo­kart Kiadó (Új Kri­ter­ion Galéria)

16:30 Lu­ci­an Boia: Az 1918-as nagy egyesülés. Könyv­be­mu­tató. Rostás-Péter Istvánnal, a kötet fordítójával Szilágyi Sza­bolcs, a Koinónia Kiadó igaz­gatója beszélget (Fo­dor Sándor-te­rem)

17:00 Szabó Róbert Csa­ba: Va­jon Na­gyi és az aranyásók. Könyv­be­mu­tató, Gu­ten­berg Kiadó. A szerzővel Bu­rus János Bo­tond szer­kesztő beszélget

17:30 Nosz­lo­pi Bo­tond: Őrkény besírna. Könyv­be­mu­tató. A szerzővel Péter Beáta újságíró beszélget (Fo­dor Sándor-te­rem)

18:00 Ket­ten és külön – Szabó T. Anna és Dra­gomán György előadóest­je. A szerzőkkel Márton Eve­lin beszélget

18:30 Borkóstoló a Vink­li szaküzlet közreműködésével (Fo­dor Sándor-te­rem)*

A Kolozsvári könyvvásár programjából:

A ko­lozsvári Ünne­pi Könyvhéthez csat­la­koz­va az E-MIL 4 na­pon át könyv­be­mu­tatókkal és iz­gal­mas beszélgetések­kel várja a kortárs iro­da­lom iránt érdeklődő közönséget.

2018. május 10.
18 óra: Szóta­gadó. André Fe­renc­cel beszélget Se­restély Zalán.
19 óra: Alag­utak a szóban. Far­kas Árpád Kos­suth-díjas költővel beszélget Fe­ke­te Vin­ce.
2018. május 11.
18 óra: Sem a férfi­ban, sem a tájban. Var­ga Me­lindával beszélget De­me­ter Zsu­zsa.
2018. május 12.
18 óra: Kény­szer­leszállás Shan­non­ban. Böszörményi Zoltánnal beszélget Var­ga Me­lin­da.
2018. május 13.
18 óra: A nyelv­ta­ni közép. Szterczey Sza­bolccsal beszélget André Fe­renc.
19 óra: Áll­junk meg egy szóra! László Noémi­vel. Beszélgetőtárs Karácso­nyi Zsolt.
20 óra: Az E-MIL Méhes György-díja­i­nak átadása.

eirodalom.ro