Molnár Vilmos csíkszeredai könyvbemutatójáról

2b801622c01bbf79ca1cbb447cc20416_XL

„Volt egyszer valaki.
Elvártak tőle valamit.
Nem azt adta, amit vártak tőle. Nem is úgy, ahogy elvárták volna. Nem is akkor, mikor nekik tetszett. Nem is értékelték, amit adott.
Nem bánta cseppet sem soha.”

A Mese a probléma nemlétéről című Molnár Vil­mos-(ál)mese hőse nem bánta, de az sem, aki részt vett a szerző A leg­felső stáció című, a Boo­kart kiadónál meg­je­lent könyvének csíksze­re­dai be­mu­tatóján, amely­re 2017. de­cem­ber 6-án került sor a Kájoni János Me­gyei Könyvtárban.

Noha eset­leg nem azt kap­ta, amit várt – klasszi­kus mese he­lyett például rend­hagyó vagy mi­nimál meséket, továbbírt történe­te­ket –, nem csalódott, sőt határo­zot­tan állítható, hogy szel­le­mi­ek­ben gaz­da­gab­ban térhe­tett haza ki-ki. A közönség a szerző hangján meg­tud­hat­ta, mi­lyen „szőcsgézás” Csicsó után az Is­ten, az Úris­ten ugyan­is „Csicsó után Szőcs Géza, erdélyi származású, je­len­leg Ma­gyar­országon élő költő képében szo­kott meg­je­len­ni a vo­na­ton”, és mi­lyen ak­kor, „ami­kor egészen olyanná válto­zik, mint Bo­dor Ádám, erdélyi származású, je­len­leg Ma­gyar­országon élő prózaíró, le­han­gol­tabb pil­la­na­ta­i­ban”, s mit vála­szol arra a kérdésre, hogy mi­kor jön rend­be a ma­gya­rok ügye: „– Ha majd va­la­ki ve­szi a fáradságot, és függőle­ges­re állítja a ma­gyar Szent Ko­ronán a fer­de ke­resz­tet!”
Do­mo­kos Zsófiának, a könyv szer­kesztőjének a kérdése­i­re adott vála­szokból sok mást is meg­tud­ha­tott a hall­gatóság a szerzőtől a szerzőről, az íróságról, az iro­da­lomról, fris­sen meg­je­lent könyvéről, amely­nek alcíme: Szer­te­len történe­tek, rend­hagyó mesék. Hall­gas­suk Molnár Vil­most, aki a népes közönséget látva, a rá jel­lemző önkri­tikával és szerénységgel adott han­got örömmének: „Ha egy köny­vet megírnak, ki­ad­nak, és be­kerül a köny­ves­bol­tok­ba, az még csak ötven százalékban van kész. Ak­kor lesz kész egy könyv száz százalékban, ha megvásárol­ja, és el is ol­vas­sa az ol­vasó. Te­kin­tet­tel arra, hogy már vásárol­tak meg példányo­kat a be­mu­tatóig, és ilyen so­kan eljöttek, van esély, hogy ol­vas­ni fogják a köny­ve­met.”
A leg­felső stáció és az előző, szintén a Boo­kartnál meg­je­lent Az ördög megint Csíkban című kötet meg­je­lenése között négy év telt el. Ennyi időre volt szüksége a szerzőnek, hogy megszüles­se­nek a most nap­világot látott könyv da­rab­jai. Mint Molnár el­mond­ta, van neki egy ötlet­bank­ja, amely­be fel­je­gye­zi a gon­do­la­ta­it, aztán idővel rájuk pil­lant, és van olyan, hogy utólag sem­mit nem lát bennük, de van úgy is, hogy a le­jegy­zett, kevésbé jónak tűnő ötletből később el­kezd írni, és rájön, hogy abból jön ki va­la­mi. A kötet szöve­gei között is van tehát olyan, ame­lyik régeb­bi ötletből szüle­tett meg. Ami­ket megírt – mint általában ten­ni szok­ta –, le­tet­te, he­tek, hóna­pok múlva újra elővet­te, és alakítot­ta, változ­ta­tott, csi­szolt raj­tuk, kivágott belőlük, hogy minél tömöreb­bek le­gye­nek.
Ami­kor al­kotási szokásairól fag­gat­ta az írót a beszélgetőtársa, ak­kor Molnár Vil­mos azt mond­ta, hogy sze­rin­te ih­let nincs, de van az írásra való ráhan­golódás. Ha van egy témája, ak­kor bárhol is le­gyen, bármit is te­gyen, min­denről az jut az eszébe, az fog­lal­koz­tat­ja. A ráhan­golódást vi­szont nem le­het mes­tersége­sen ger­jesz­te­ni, egy­szerűen arról van szó, hogy na­gyon kell sze­ret­ni vagy gyűlölni azt a témát.
Molnár Vil­mos évek óta, már első, a Le­ve­lek Szin­gapúrból című kötetétől kezd­ve rátalált, ráhan­golódott a mese műfajára. Az ő írásai álmesék ugyan, ma­gyarázta, de a mese az utóbbi kétszáz évet leszámítva nem gye­rekműfaj volt, ha­nem a felnőttek­nek szóló műfor­ma. A mesében meg­van az, ami a felnőttek­nek szól: a fik­ció, ami nem a valóság, nem ma­ga­sabb­rendű annál, ha­nem más valóság. Olyan új látószöget en­ged meg, ahon­nan egészen új ol­daláról láthat­juk az ad­dig meg­szo­kott dol­go­kat, és a sémákból, az előítéle­tekből kilépve új összefüggések­re jöhetünk rá. A me­sei ir­re­a­litás le­hetőséget ad arra, hogy ki– és visszalépjünk a valóságba, és visszalépjünk, hogy nézőpon­tot vált­sunk, kizökkenjünk a meg­szokásból, le­vetkőzzük a szte­reotípiáin­kat. A rövi­debb műformának, például az egy­per­ces­nek, a kar­co­lat­nak éppen ez a sze­re­pe: meghökken­te­nie, el­gon­dol­kod­tat­nia az ol­vasót, hogy hir­te­len a valóság egészen más arcát lássa meg. Az ő írásai is erre tesz­nek kísérle­tet, val­lot­ta Molnár Vil­mos, aki a műveit kísérle­tek­nek is te­kin­ti, vagy­is hogy meg­ma­rad­jon bennük a kísérle­ti jel­leg – ho­gyan le­het például iro­dal­mi alakként meg­je­leníteni Is­tent vagy körvo­na­laz­ni azt, hogy hol is van a leg­felső stáció.
Hol van a leg­felső stáció? A könyv­be­mu­tatón az író a kérdésre nem tu­dott vála­szol­ni. Je­len tudósítás szerzője sem. A kérdés megvála­szolása így az ol­vasóra ma­rad. Ha a szerző magára is hagy­ta, művének el­ol­vasása talán köze­lebb vi­he­ti a nagyérdeműt a válasz­le­hetőségek körvo­na­lazásához. Bízom ben­ne!

(A találkozón történe­tek hang­zot­tak el A leg­felső stáció című kötetből készült hang­anyagból, ame­lyet a Ma­rosvásárhe­lyi Rádió készített Be­ne­dek Bo­tond színművész előadásában. Az es­tet Bol­dizsár Sza­bolcs csíksze­re­dai fu­vo­laművész mu­zsikája színesítet­te.)

eirodalom.ro