Duplakönyv-bemutató Szentgyörgyön

c1f40f2fc0051907e417d36ab482a038_XL

Két pub­li­cis­ta–főszer­kesztő, két könyv az egy­ben: a csíksze­re­dai Har­gi­ta Népe Lap­ki­adó új kötetét mu­tat­juk be a sep­si­szentgyörgyi könyvtár ol­vasótermében 2018. január 12-én, pénte­ken 17 órától.

AMB­RUS AT­TI­LA és SARÁNY ISTVÁN – a Brassói La­pok, il­let­ve a Har­gi­ta Népe főszer­kesztője – közös pub­li­cisz­ti­kai kötet­tel je­lent­ke­zik, a ge­nerációs együvétar­tozás és a közös érdeklődés nyomán. A pub­li­cisz­ti­kai írása­ikból, jegy­ze­te­ikből készült válo­gatás Szóbeszéd, il­let­ve Szer­te­len szósze­det címmel je­lent meg, és LÉPHAFT PÁL ka­ri­katúrái te­szik tel­jessé.
A ren­dezvény házi­gazdája és a szerzők beszélgetőtársa: Szon­da Sza­bolcs könyvtárigaz­gató.

A kettős kötet fülszövegéből:

Ambrus Attila nem csupán a romániai ma­gyar újságírás ki­emel­kedő személyisége, de leg­szebb ha­gyománya­i­nak közvet­len foly­tatója is. Írásai szer­ve­sen kap­csolódnak a lap két világháború közti ve­zető újságírójának, a Brassói La­pok, majd a Váradi Napló ko­lum­nistájának, Mi­kes Imrének a munkásságához, aki később a Sza­bad Európa Rádió Gal­li­cu­sa gyanánt vált a világ egész ma­gyarsága előtt is közis­mertté. Ugyan­az a valóságszomj, tárgyi­la­gosság és kendőzet­len szóki­mondás.” (Bíró Béla)

Sarány István olyan, ki­halóban lévő újságírói nem­zedékhez tar­to­zik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust ki­munkálni ak­kor sem, ha a média által sajnála­to­san agyon­csépelt témához nyúl. Szin­te kivétel nélkül va­la­mennyi írásából ki­tet­szik, hogy számít az ol­vasó együtt­gon­dol­kodására, leg­alább az értel­mezés és a megértés erejéig. Ízig-vérig székelyföldi elköte­le­zettségű közíró – anélkül, hogy meg­ala­po­zott re­gi­o­na­liz­mu­sa túlzások­ra sar­kallná.” (Cseke Gábor)

eirodalom.ro