b90c3557a61a887cb566204d08aac170_XL

Reményik, Hervay, Sziveri

Mi köthet össze három költőt, akik különböző terekben és különböző időkben éltek?  Egyikük, Reményik Sándor(1890–1941) élete legnagyobb részében Kolozsváron. Másikuk, Hervay Gizella (1934–1982) valamivel többet hányódva Magyarország, Erdély, Bukarest, majd újra Magyarország között. A harmadik pedig, Sziveri János(1954–1990) ugyancsak helyét keresve előbb Jugoszláviában, majd Budapesten, ahová már nagybetegen érkezett – meghalni.

(tovább…)

03807072d7e91bc720b7e2b8ee4be3ad_XL1-300x169

A FISZ Marosvásárhelyen

 

(tovább…)

cddaf28058f6c209c8821803726d9689_XL-300x169

Bodor Ádám Székelyudvarhelyen

Pest és/​vagy hegy? – a fen­ti címmel kerül sor az eseményre, ame­lyen Bo­dor Ádám Kos­suth-díjas író, a kortárs ma­gyar iro­da­lom nyilvános sze­replést ritkán vállaló, halk szavú mes­te­re Murányi Sándor Olivér íróval lép fel márci­us 31-én, ked­den 20 órától a székely­ud­var­he­lyi G. Caféban. Bo­dor Ádámtól szóban és írásban min­den mellébeszélés ide­gen, a tartózkodó al­kat ugyan­ak­kor igen színes és hi­te­les személyiséget ta­kar.

Köny­ve­i­ben – a le­gendás Si­nist­ra körzet­ben, Az érsek láto­gatásában, a Ver­ho­vi­na ma­da­ra­i­ban és a többi­ben – a le­hető legtömörebb ki­fejtésre szorítko­zik, mint­ha csupán a vázát írná meg va­la­mi­nek. E vissza­fo­gott, pu­ritán ki­fe­jezésmód azon­ban mai iro­dal­munk egyik leg­gaz­da­gabb, klasszi­kus értékű, ma­ra­dandó szerzői világát építi fel.

 

kanyadi

Kriterion-koszorú Kányádi Sándornak

A csíksze­re­dai székhelyű Kri­ter­ion Alapítvány 2007-ben el­hunyt alapító elnökének, Do­mokos Gézának a kez­deményezésére 1995-től Kri­ter­ion Ko­szorúval ju­tal­maz­za az erdélyi ma­gyarság azon ki­emel­kedő személyiségeit, akik értékte­remtésüknél fog­va Európa és a vil
ág szel­le­mi áram­la­ta­i­ba is be­kap­csolják ezt a közösséget.

2014 végén a ku­ratórium úgy döntött, hogy Kányádi Sándor költő, közéleti személyiség sok évti­ze­des munkásságát ju­tal­maz­za Kri­ter­ion Ko­szorúval, egy­ben emlékez­tet­ve arra is, hogy nagy­hatású ver­se­iből készített válo­gatások a Do­mo­kos Géza ve­zet­te Kri­ter­ion Könyv­ki­adónál je­len­tek meg először. Kányádi Sándor több évti­ze­des iro­dal­mi, szer­kesztői, műfordítói munkássága nem csupán a romániai ma­gyarsággal vállalt és vállal sorsközösséget, ha­nem a sok­nem­ze­tiségű Erdély népe­i­nek az együttműködését, az európai esz­meáram­la­tok­ba való be­kap­csolását is szolgálja.
A Kri­ter­ion Ko­szorú a sok-sok díjjal már el­is­mert életmű mel­lett ezt a fárad­ha­tat­lan közéleti ma­ga­tartást is ju­tal­maz­za. A kitüntetést egy későbbi időpont­ban adják át – közölte a Kri­ter­ion Alapítvány Ku­ratóri­u­ma.

szekelyhon.ro

1 17 18 19