Öt erdélyi versenyző vesz részt a 2017-es Versünnep Fesztivál döntőjében

Míg az újjáindulásának idején és az azt követő években is sokan vettek részt a Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjében, az utóbbi időben kevesebben jelentkeznek erre a megmérettetésre. Kilyén Ilka színművész, a zsűri tagja úgy fogalmazott, bár kevesen voltak, azok, akik továbbjutottak, méltón képviselik Erdélyt az április 9-i, budapesti eseményen. Az idei Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjét a …

Elhunyt Bodor Pál

Életének 87. évében, hosszan tartó be­tegség után el­hunyt Bo­dor Pál író, újságíró. Több álnéven is írt, ezek közül talán a leg­is­mer­tebb a Di­ur­nus volt. Ezen a néven je­len­tek meg írásai a Ma­gyar Nem­zet­ben és a Népsza­badságban. Bo­dor Pál 1930-ban szüle­tett Bu­da­pes­ten. Te­mesváron a pi­a­ris­ta líce­um­ban érettségi­zett 1948-ban. A bu­ka­res­ti egye­tem fi­lozófia-lélek­tan karán kezd­te meg ta­nulmánya­it, …

Fodor Sándor Emlékkonferencia Kolozsváron

Fodor Sándor halálának ötödik évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervez Kolozsváron az Erdélyi Magyar Írók Ligája. A konferencia, illetve az azt követő kerekasztal-beszélgetés a József Attila-díjas írónak-műfordítónak, az erdélyi magyar irodalmi élet jeles képviselőjének, az Erdélyi Magyar Írók Ligája első elnökének állít emléket, egyúttal pedig a szerző munkásságának újraértékelését, az életmű súlypontjainak úrjagondolását kísérli meg, közölték a …

Borsodi L. László Kolozsváron

2017. márci­us 10-én, pénte­ken 18 órától kerül sor Ko­lozsváron a Györkös Mányi Al­bert Emlékházban (Re­pub­li­cii u. 5. sz.) Bor­so­di L. László Fel­jegyzések a földről (2012), a Par­ton (2013) és az Utolér, szem­bejön (2016) című próza­versköte­te­i­nek be­mu­tatójára. A csíksze­re­dai Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó gon­dozásában meg­je­lent köny­ve­ket Bodó Márta szer­kesztő mu­tat­ja be a szerző je­lenlétében.

Csütörtökön indul az Arany-emlékév

Az Arany János emlékére szervezett eseménysorozat Nagyszalontán kezdődik csütörtökön, a költő születésének 200. évfordulóján. Az egész napos rendezvényt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitja meg. Az eseményen jelen lesz Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Cseke Attila szenátor is. A Magyar Tudományos …

Harminc év, harminc vers

Az elmúlt har­minc év terméséből válo­gatták ki iro­da­lom­kri­ti­ku­sok a 30 leg­szebb kortárs ma­gyar ver­set a pécsi Je­len­kor folyóirat kez­deményézésére. A Je­len­kor 22 kri­ti­kust kért fel, hogy sza­vaz­za­nak, köztük Balázs Imre József ko­lozsvári iro­da­lom­kri­ti­kust, iro­da­lomtörténészt, költőt, a Ko­runk folyóirat főszer­kesztő-he­lyet­tesét. Balázs Imre József a Krónika meg­ke­resésére ki­fej­tet­te, az 1986 és 2016 közötti ma­gyar iro­da­lom termését rendkívül …

Elhunyt Mózes Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy január 31-én, 64 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Mózes Attila, Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő, a Helikon egykori munkatársa. Mózes Attila 1952. április 8-án született Marosvásárhelyen, a kolozsvári BBTE magyar-francia szakán végzett 1976-ban. 1976-79 között Székelyhidason francia-testnevelés szakos tanár, majd 1979-től a kolozsvári Utunk, később, 1990-től 2015-ig a Helikon prózarovatának szerkesztője. Kötetei: Átmenetek (elbeszélések, 1978); Egyidejűségek (regény, 1980); Fény, …

Lepkecsontváz és cukorspárga

Január 26-án a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermi stúdiójában a szerző jelenlétében mutatták be Markó Bélának a Székely Könyvtár sorozatban megjelent Válogatott versek című kötetét. A találkozón ekörül zajlott a felolvasásokkal és zenei betétekkel gazdagított eszmecsere. Közreműködött Csutak István, a Garabonciás együttes vezetője, aki a Kézdivásárhelyen született költő több versét is megzenésítette. Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális …

Mitől székely az író?

A Székely Könyvtár sorozat félszáz könyvét és az ötvenedik kiadott kötetet, Markó Béla „Válogatott versek” című könyvét mutatják be november 9-én, szerdán 16 órától a Marosvásárhelyi Művészeti egyetem Stúdió termének előcsarnokában. A rendezvényen a Székelyföld folyóirat szerkesztői, Fekete Vince és Lövétei Lázár László az ötvenedik kötet szerzőjével, Markó Bélával beszélgetnek. Bevezetőt mond és moderál Elek …

„Mellettük élünk, és nem ismerjük őket” – szlovák irodalomról a Látó irodalmi estjén

A KósKároly Akadémia és a Látó szépirodalmi folyóirat közös irodalmi estet szervezett kedden a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében A legkisebb lépés címmel, szlovákok és magyarok kapcsolatáról, mai szlovák irodalomról. A rendezvény első részében Markó Béla beszélgetett Szigeti László íróval, a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó alapító igazgatójával, szerkesztőjével szlovákok és magyarok 21. századi kapcsolatáról. Kérdésként merült fel többek közt …