Összes bejegyzés tőle

Csernik Attila

Eredmény(ek) 492 mutatása

Irodalom a Tusványoson

Számos iro­dal­mi ren­dezvénnyel ke­cseg­tet az idei Bálványo­si Sza­bad­egye­tem és Diáktábor. Július 19-én, szerdán a Ja­nus Pan­no­ni­us Iro­dal­mi Kávéházban 12 órától: Egy nyug­ha­tat­lan em­ber – a Bánffy Miklós-kiállítás ka­talógusának be­mu­tatása (ma­gyar és an­gol nyelvű ki­advány). Sze­be­ni Zsu­zsa szerzővel (igaz­gató, Ba­las­si Intézet, Ma­gyar­ország Kul­turális Központ­ja – Sep­si­szentgyörgy)Bánffy-Molnár Kata és Far­kas Ad­ri­en­ne (alapító ta­gok, Ca­ro­la Egyesület) beszélget­nek. 13.30 – Ke­let és a …

45. Tokaji Írótábor

A To­ka­ji Írótábor elnöksége meg­hir­de­ti a so­ron követ­kező, 45. To­ka­ji Írótábori tanácskozást (au­gusz­tus 10 – 13., csütörtök, péntek, szom­bat, vasárnap): A ma­gyar iro­da­lom közvetítésének kihívásai, változásai és módo­za­tai Arany Jánostól nap­ja­in­kig címmel – te­kin­tet­tel a 200 éve szüle­tett Arany János tisz­te­letére meg­hir­de­tett Arany-emlékévre is. A jövő ter­vezése szem­pontjából szükséges körbejárnunk, hogy me­lyek a hatékony eszközök, csa­tornák …

Slam poetry a VIBE-n

Július 7-8-9-én a ma­rosvásárhe­lyi VIBE fesz­tiválon több slam-akcióra is sor kerül. Ex­pe­ri­jam, Open Mic ver­se­nyek és Spo­ken Word work­sho­pok várnak min­den rímk­il­lert, slam­ked­velőt és slam­te­len­kedőt. “Sze­rintünk a jó fesz­tivál olyan, mint a saját te­metésünk: nem mi kell meg­szer­vezzük! A jó fesz­tivál ha­sonlít egy Ch­ri­stop­her Nolan film­re, igazából so­sincs vége. Mi már na­gyon várjuk, hogy ne …

Bemutatták Bálint Gábor kötetét

Pár nap­ja a háromszéki Szent­ka­tolnán, szülőfa­lujának közösségi házában mu­tatták be Szent­ka­tol­nai Bálint Gábor Válo­ga­tott művek című kötetét, a Székely Könyvtár-so­ro­zat 51. ki­adványát. A har­minc nyelv­ben jártas nyelvész, tudós, mon­go­lis­ta és esz­pe­ran­tis­ta munkáit dr. Bor­csa János szer­kesz­tet­te igényes ki­vi­telű kötet­be. A ren­dezvényen Lövétei Lázár László, a köte­tet kiadó Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal igaz­gatója, a Székelyföld kul­turális folyóirat főszer­kesztője …

Magyarországi lapszerkesztők Erdélyben

Utazó köve­tek – ez­zel címmel várja az iro­da­lom ked­velőit a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár június 28-án, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig június 29-én, csütörtökön 20 órára. Ágoston Zoltán szer­kesztő, kri­ti­kus. 1966-ban szüle­tett Pin­ce­he­lyen (Tol­na me­gye). A JPTE ma­gyar–esztétika szakának elvégzése után újságíróként dol­go­zik Pécsen. Munkái meg­je­len­nek a Hely­zet, Esti Ext­ra, Pécsi …

Domokos Gézára emlékeznek

Az erdélyi ma­gyar művelődésszer­vező, író és po­li­ti­kus halálának ti­ze­dik évfor­dulója al­kalmából nyilvános meg­emlékezést szer­vez a Do­mo­kos Géza Egyesület és a Kri­ter­ion Alapítvány június 26-án Csíksze­redában, va­la­mint 27-én magánjel­legű meg­emlékezést Zágon­ban. Do­mo­kos Géza ve­zetése alatt (1969–1990) a Kri­ter­ion Könyv­ki­adó a ma­gyar szépiro­da­lom és tu­dományosság te­kintélyes és si­ke­res műhelyévé vált. Saját val­lomása sze­rint a Kri­ter­ion si­kerét egy­aránt …

Markó Béla és Lengyel László közös könyvét mutatták be Marosvásárhelyen

Markó Béla és Lengyel László új, Engedd hazámat értenem című beszélgető könyvét mutatták be szerdán Marosvásárhelyen. Az eseményen, amelynek házigazdája Tibori Szabó Zoltán publicista volt, a két szerző mellett részt vett Kelemen Hunor szövetségi elnök is. Markó Béla elöljáróban elmondta: „az új könyv közéletről, politikáról, generációkról, pontosan egyetlenegyről, a sajátjáról szól a leginkább, Lengyel Lászlóval …

Átadták az Irodalmi Jelen díjait

A bu­da­pes­ti TAT Galéria amúgy tágas tere végül szűknek bi­zo­nyult az Iro­dal­mi Je­len-est­re összegyűlt közönségnek: még az utcára is ki­szo­rul­tak néhányan, hogy meg­hall­gassák a fel­ol­vasáso­kat, és a végén meg­tudják: kik kapják a 2016-os el­is­merése­ket. Az es­ten Böszörményi Zoltán főszer­kesztő és a díj alapítója köszöntötte az egy­begyűlte­ket, va­la­mint két „meg­le­petésvendéget” is: Pe­ter Geh­risch német költőt, aki­nek …

Sütő Andrásra emlékeznek

A jeles író születésének 90. évfordulója alkalmából készült A GYERTYA KÖNNYE című összeállítás, amelyet Marosvásárhelyen ad elő Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművészek az Ariel Színház nagytermében. Rendező: Kincses Elemér. Az előadás előtt beszédet mond Markó Béla költő. Sütő András idén június 17-én lenne 90 éves. “Nem érdemes azon töprengnünk. hogy melyik nemzedék mit …

Az NKA alkotói ösztöndíjasai

Közzétet­te az NKA az idei al­kotói ösztöndíjas pályáza­ta­i­nak nyer­te­se­it. Számos erdélyi szerző részesül ösztöndíjban: André Fe­renc, Balázs Imre József, Demény Péter, Dimény H. Árpád, Papp At­ti­la Zsolt és Var­ga László Edgár ver­seskötet meg­al­kotására, Lőrincz György regény írására, Zsidó Fe­renc iro­da­lom­kri­tikák írására, míg Király Zoltán, Lövétei Lázár László és Szen­ko­vics Enikő műfordításra. (Az ed­dig so­rol­tak a …