Korpa Tamás és Muszka Sándor – másképp

bc93457e48c8d9131ca9b06b0f3e77af_XL

Költészet­nap másképp – ez­zel a címmel várja Kor­pa Tamás és Musz­ka Sándor iro­dal­mi estjére a li­te­ratúra­ked­velőket a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár ápri­lis 12-én, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig 13-án, csütörtökön 20 órára. Miért másképp? Több szem­pon­tot is fel­so­rol­hatnánk, de itt most csak a leglénye­ge­seb­bet: A Ma­gyar­országról in­dult, József At­ti­la születésnapjára emlékező költésze­ti ünne­pen az erdélyi iro­da­lom színe-java min­dig is képvi­sel­tet­te magát (prózaírók is).

 A vers ünne­pe mára az egész Kárpát-me­den­ce (sőt a világ) ma­gyarságának iro­dal­mi ünne­pe lett. A ha­gyományt mi is be­tart­juk. De je­lezzük azt is, hogy a köte­lező klasszi­ku­sok mel­lett, a ma­gyar iro­da­lom, mint min­dig, most is ele­ven friss hajtáso­kat is te­rem, akik las­san a nagy öre­gek méltó pályatársa­ivá növik ki ma­gu­kat. Ezen a ta­va­szon mi két ilyen iz­mo­sodó te­hetséggel ünne­peljük ezt a nagy na­pot. (A többi a helyszínen derül ki.)
KORPA TAMÁS (Szendrő, 1987) költő, kri­ti­kus, szer­kesztő. Évek óta pub­likál a legkülönfélébb iro­dal­mi folyóira­tok­ban, többek között az Alföld, Bárka, Je­len­kor, Hi­tel, Mozgó Világ és a Látó je­len­tet­te meg írásait. A szépiro­dal­mi mel­lett kri­ti­ku­si tevéke­nysége is je­lentős. A Deb­re­ce­ni Egye­tem és a Hat­va­ni István Szak­kollégium hall­gatója, az Alföld Stúdió tag­ja.  2013-ban je­lent meg első kötete a FISZ-köny­vek so­ro­zat­ban Egy híd térfo­gatáról címmel. A 2016-os év két szem­pontból is je­lentős számára: In­szom­nia címmel meg­je­lent máso­dik kötete a Kal­lig­ram Kiadónál és a Fi­a­tal Írók Szövetsége elnökévé válasz­tot­ta. „Líri­kusként Kor­pa Tamás szen­vedélyes fel­jegyzője az össze­hangzások­nak, me­lyek szándékta­la­nul je­lent­kez­nek játék közben, mi­kor a költő magára hagy­ja a nyel­vet, hogy he­lyet­te érez­zen, gon­dol­kozzék.” – állítja Oláh Sza­bolcs.
MUSZKA SÁNDOR (Kézdivásárhely, 1980) költő, prózaíró, szer­kesztő. 2006-ban dip­lomázott a ko­lozsvári Babeş–Bo­lyai Tu­dományegye­tem szo­ciológia–ant­ro­pológia szakán. 2002 és 2003 között a ko­lozsvári Bret­ter György Iro­dal­mi Kör al­elnöke volt, il­let­ve az Ech­in­ox diákfolyóirat ma­gyar ol­da­la­i­nak főszer­kesztője. Je­len­leg Csíkszépvízen él és dol­go­zik. Köte­tei: Ennyi ha történt (ver­sek, Erdélyi Híradó, Ko­lozsvár, 2005); Mi nem lóg, ha áll (ver­sek, Erdélyi Híradó, 2007); Múzsák trágyás szekérrel (ver­sek, Erdélyi Híradó, 2010); Sa­nyi bá (székely egy­per­ce­sek, Erdélyi Híradó, 2012; Ul­pi­us Ház, Bu­da­pest, 2013); Magányos nőknek, bu­kott fiúknak (ver­sek, Or­phe­usz Kiadó, Bu­da­pest, 2014). A Sa­nyi bá hu­mo­ros hangvétele után Musz­ka Sándor új könyvében közéleti ver­sek­kel foly­tat­ja pályáját, amely­nek immár szer­ves része az erdélyi közéleti líra újraértel­mezése.
A költőkkel Murányi Sándor Olivér beszélget.

eirodalom.ro