Lapszámbemutató és kiállítás a Székelyföldnél

A Székelyföld Na­pok ke­retében a Har­gi­ta Me­gye Tanácsához tar­tozó Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal szer­vezésében két ren­dezvényre kerül sor a Tu­dor utca 5. szám alatt található Székelyföld Galériában. 2019. október 15-én, ked­den délután 5 órától a Székelyföld folyóirat októberi számát Bor­so­di L. László főszer­kesztő és Fe­ke­te Vin­ce főszer­kesztő-he­lyet­tes mu­tatják be, akik vendégüket, Fe­rencz Imre költőt, a lap­szám egyik szerzőjét költészetről, költőségről kérde­zik.
2019. október 17-én, csütörtökön este 6 óra­kor Csil­lag István csíksze­re­dai képzőművész könyv­il­lusztrációinak kiállítását Túros Esz­ter művészettörténész nyit­ja meg a művész je­lenlétében. eirodalom.ro