Látni akarta, mi van a határokon túl – Tompa Andrea szerzői estje

27 éve Kolozsvárról Budapestre telepedett át, A hóhér háza és a Fejtől s lábtól című regényeiben is az a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan éltek az emberek a különféle politikai rendszerekben. Az „árdeli tűnt Athén” – Kolozsvár-dialógusok című irodalmi rendezvénysorozat keretében Tompa Andrea szerzői estet tartott. A keddi beszélgetést Visky András dramaturg moderálta. Tompa Andrea fiatal …

Három magyar szerzőt díjazott a Romániai Írók Szövetsége kolozsvári fiókja

Az elmúlt évben megjelent köteteikért három magyar szerzőt is díjazott a Románai Írók Szövetsége kolozsvári fiókja csütörtökön délben. Bordaköz című versekötetéért (Erdélyi Híradó – FISZ) Szilágyi Domokos-díjat vehetett át Láng Orsolya, Vallasek Júliát Dsida Jenő-díjjal jutalmazták két tavaly megjelent fordításkötetéért – Max Blecher: Történetek a közvetlen irrealitásban (Kriterion, 2016), Norman Manea: Kötelező boldogság (Jelenkor, 2016); Visky …

Kolozsvár: “Árdeli tűnt Athén”

Május 22-e és 23-a között “Árde­li tűnt Athén” címmel Ko­lozsvár kul­turális, iro­dal­mi örökségével, je­lenével kap­cso­la­tos kon­fe­ren­ciára és mi­ni­feszt­re lesz. A ren­dezvény részle­tes prog­ram­ja: Május 22. (hétfő) Helyszín: Babeş-Bo­lyai Tu­dományegye­tem, Bölcsészet­tu­dományi Kar, Kápol­na­te­rem (Horea u. 31.) Köte­lező bol­dogság 13:00 – 13:45 – Nor­man Ma­nea Köte­lező bol­dogság (FISZ–Je­len­kor, 2016) című könyvének kétnyelvű be­mu­tatója. Résztvevők: Demény Péter, Doru …

Káli István novelláskötetét mutatták be Marosvásárhelyen

A Mentor Könyvek Kiadó gondozásában jelent meg a novelláskötet, amelyet péntek este mutattak be Marosvásárhelyen a Bernády Házban a szerző jelenlétében. A 70. életévéhez érkezett Káli Király Istvánnal Vári Attila és Gálfalvi Ágnes beszélgetett, illetve ifjabb Király István kiadóvezető ajánlotta az olvasóknak a könyvet. Király István írói álnevén Káli István tulajdonképpen Vári Attilának köszönheti a …

Arany János-díj Egyed Emesének

Arany János-díjat ka­pott Egyed Eme­se erdélyi iro­da­lomtörténész, a ko­lozsvári Babeş–Bo­lyai Tu­dományegye­tem (BBTE) Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­mányi Intézetének tanára. Ku­ta­tási területe a 18. és 19. századi ma­gyar és európai iro­da­lom­történet, a fel­vi­lágo­so­dás, a ma­gyar és európai színháztörténet, va­la­mint a fran­cia–ma­gyar művelődési, iro­dal­mi kap­cso­la­tok. Az el­hang­zott in­doklás sze­rint munkássága túlmu­tat a szi­gorúan értel­me­zett tu­dományos pályán: iro­da­lom– és színháztörténeti ku­tatása­i­val, …

Könyvhét Méhes-díjjal, egyebekkel

A 7. Ko­lozsvári Ünne­pi Könyvhét zárult le vasárnap a kin­cses város­ban. A ha­gyományok­hoz híven az utolsó prog­ram­pont idén is a közösségi vers­mondás volt a Fo­goly utcában, ahol ezúttal a 200 éve szüle­tett Arany János ver­se­it sza­valták együtt az összegyűlt vers­barátok. Szom­bat este a Bul­ga­kov Iro­dal­mi Kávéházban a könyvhét prog­ram­ja­i­nak ke­retében adta át a kávéház tu­laj­do­no­sa, …

Tehetséggondozás Erdélyben

Tehetséggondozás Erdélyben – régen és most címmel szer­vez ke­rek­asz­tal-beszélgetést az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája 2017. május 20-án, szom­ba­ton 19. 00 órai kez­det­tel a ko­lozsvári Bul­ga­kov Iro­dal­mi Kávéházban és Kultúrbisztróban. A beszélgetésen László Noémi költő, szer­kesztő, Karácso­nyi Zsolt költő, az E-MIL elnöke, Kántor La­jos iro­da­lomtörténész, va­la­mint Király László költő műfordító vesz részt, mo­derál André Fe­renc költő, a …

„A hatalom nem szereti a közösséget”

A neves és közkedvelt marosvásárhelyi szerző, a Látó szépirodalmi folyóirat nyugalmazott főszerkesztője, József Attila-díjas író idén áprilisban ünnepelte életének hét és fél évtizedét, de nem egyedül – e hét szerda délutánján a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előcsarnokában teljes telt házas közönség tette tiszteletét a Látó és a Romániai Írók Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett születésnapi ünnepségen: …

Korpa Tamás és Muszka Sándor estjéről

Ho­gyan le­het be­kerülni a fi­a­tal írók közé, va­jon van­nak-e áthúzások egy költő vázla­ta­in és mi­lyen el­fe­le­dett költőóriáso­kat tart számon a két vendég. Többek közt ezekről fag­gat­ta Musz­ka Sándort és Kor­pa Tamást Murányi Sándor Olivér a Ma­gyar Költészet Napjának ünneplésére szer­ve­zett iro­da­lom es­ten a székely­ud­var­he­lyi G. Cafféban. Kor­pa Tamás fel­vidéki származású költő, az elmúlt évben je­lent …

Hármas könyvbemutató Kolozsváron

Az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fi­a­tal Írók Szövetségének közös kiadásában meg­je­lent ver­sesköte­tek be­mu­tatójára kerül sor 2017. ápri­lis 13-án, csütörtökön 19.00 órától, a ko­lozsvári Bul­ga­kov Café eme­le­ti termében. Ármos Lóránd: A kil­ter­na­ni ősz, Dimény H. Árpád: Le­ve­lek a szom­széd szobába és Nosz­lo­pi Bo­tond: Leállósáv című köte­te­it be­mu­tat­ja, a szerzőkkel beszélget Se­restély Zalán. eirodalom.ro