Magyarországi lapszerkesztők Erdélyben

Utazó köve­tek – ez­zel címmel várja az iro­da­lom ked­velőit a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár június 28-án, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig június 29-én, csütörtökön 20 órára. Ágoston Zoltán szer­kesztő, kri­ti­kus. 1966-ban szüle­tett Pin­ce­he­lyen (Tol­na me­gye). A JPTE ma­gyar–esztétika szakának elvégzése után újságíróként dol­go­zik Pécsen. Munkái meg­je­len­nek a Hely­zet, Esti Ext­ra, Pécsi …

Domokos Gézára emlékeznek

Az erdélyi ma­gyar művelődésszer­vező, író és po­li­ti­kus halálának ti­ze­dik évfor­dulója al­kalmából nyilvános meg­emlékezést szer­vez a Do­mo­kos Géza Egyesület és a Kri­ter­ion Alapítvány június 26-án Csíksze­redában, va­la­mint 27-én magánjel­legű meg­emlékezést Zágon­ban. Do­mo­kos Géza ve­zetése alatt (1969–1990) a Kri­ter­ion Könyv­ki­adó a ma­gyar szépiro­da­lom és tu­dományosság te­kintélyes és si­ke­res műhelyévé vált. Saját val­lomása sze­rint a Kri­ter­ion si­kerét egy­aránt …

Markó Béla és Lengyel László közös könyvét mutatták be Marosvásárhelyen

Markó Béla és Lengyel László új, Engedd hazámat értenem című beszélgető könyvét mutatták be szerdán Marosvásárhelyen. Az eseményen, amelynek házigazdája Tibori Szabó Zoltán publicista volt, a két szerző mellett részt vett Kelemen Hunor szövetségi elnök is. Markó Béla elöljáróban elmondta: „az új könyv közéletről, politikáról, generációkról, pontosan egyetlenegyről, a sajátjáról szól a leginkább, Lengyel Lászlóval …

Átadták az Irodalmi Jelen díjait

A bu­da­pes­ti TAT Galéria amúgy tágas tere végül szűknek bi­zo­nyult az Iro­dal­mi Je­len-est­re összegyűlt közönségnek: még az utcára is ki­szo­rul­tak néhányan, hogy meg­hall­gassák a fel­ol­vasáso­kat, és a végén meg­tudják: kik kapják a 2016-os el­is­merése­ket. Az es­ten Böszörményi Zoltán főszer­kesztő és a díj alapítója köszöntötte az egy­begyűlte­ket, va­la­mint két „meg­le­petésvendéget” is: Pe­ter Geh­risch német költőt, aki­nek …

Sütő Andrásra emlékeznek

A jeles író születésének 90. évfordulója alkalmából készült A GYERTYA KÖNNYE című összeállítás, amelyet Marosvásárhelyen ad elő Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművészek az Ariel Színház nagytermében. Rendező: Kincses Elemér. Az előadás előtt beszédet mond Markó Béla költő. Sütő András idén június 17-én lenne 90 éves. “Nem érdemes azon töprengnünk. hogy melyik nemzedék mit …

Az NKA alkotói ösztöndíjasai

Közzétet­te az NKA az idei al­kotói ösztöndíjas pályáza­ta­i­nak nyer­te­se­it. Számos erdélyi szerző részesül ösztöndíjban: André Fe­renc, Balázs Imre József, Demény Péter, Dimény H. Árpád, Papp At­ti­la Zsolt és Var­ga László Edgár ver­seskötet meg­al­kotására, Lőrincz György regény írására, Zsidó Fe­renc iro­da­lom­kri­tikák írására, míg Király Zoltán, Lövétei Lázár László és Szen­ko­vics Enikő műfordításra. (Az ed­dig so­rol­tak a …

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Marosvásárhelyen

Június 14-én, szerdán délután 5 órakor, a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6 sz.) mutatják be Lengyel László és Markó Béla nemrégiben megjelent “Engedd hazámat értenem” című közös könyvét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról, …

88. Ünnepi Könyvhét

Június 8-12 között 88. al­ka­lom­mal szer­ve­zi meg Ma­gyar Könyv­ki­adók és Könyv­ter­jesztők Egyesülése az Ünne­pi Könyv­he­tet és Gyer­mekkönyv­na­po­kat. A ha­gyomány­hoz híven a közpon­ti helyszín ezúttal is a bu­da­pes­ti Vörösmar­ty tér, de számos más fővárosi helyszínen és több vidéki város­ban is zaj­la­nak ren­dezvények. Az alábbi­ak­ban a fővárosi könyv­be­mu­tatók és de­dikálások prog­ramjából szemléztünk. A kínálat­ban számos erdélyi kiadó, …

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Marosvásárhelyen

Június 14-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6 sz.) mutatják be Lengyel László és Markó Béla nemrégiben megjelent közös könyvét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról, a parlamenti demokráciák kiépítéséről, …

A Romániai Írók Szövetségének Díja Gálfalvi Györgynek

Május 31-én Bu­ka­rest­ben a Nem­ze­ti Színházban átadták a Romániai Írók Szövetsége díjait. Az el­is­merése­ket a 2016-os évben meg­je­lent köte­tek alapján a Nic­o­lae Ma­no­les­cu elnök által ve­ze­tett zsűri tit­kos sza­vazással ítélt oda líra, próza, dráma, ta­nulmány, műfordítás, nem­ze­ti ki­sebbségek nyel­ve, gyer­mek­iro­da­lom, debüt ka­tegóriában. A nem­ze­ti ki­sebbségek nyelvén meg­je­lent köny­vek ka­tegóriájában Gálfal­vi György ka­pott díjat, Kacagásaink című …