Eredmény(ek) 378 mutatása

Harminc év, harminc vers

Az elmúlt har­minc év terméséből válo­gatták ki iro­da­lom­kri­ti­ku­sok a 30 leg­szebb kortárs ma­gyar ver­set a pécsi Je­len­kor folyóirat kez­deményézésére. A Je­len­kor 22 kri­ti­kust kért fel, hogy sza­vaz­za­nak, köztük Balázs Imre József ko­lozsvári iro­da­lom­kri­ti­kust, iro­da­lomtörténészt, költőt, a Ko­runk folyóirat főszer­kesztő-he­lyet­tesét. Balázs Imre József a Krónika meg­ke­resésére ki­fej­tet­te, az 1986 és 2016 közötti ma­gyar iro­da­lom termését rendkívül …

Elhunyt Mózes Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy január 31-én, 64 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Mózes Attila, Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő, a Helikon egykori munkatársa. Mózes Attila 1952. április 8-án született Marosvásárhelyen, a kolozsvári BBTE magyar-francia szakán végzett 1976-ban. 1976-79 között Székelyhidason francia-testnevelés szakos tanár, majd 1979-től a kolozsvári Utunk, később, 1990-től 2015-ig a Helikon prózarovatának szerkesztője. Kötetei: Átmenetek (elbeszélések, 1978); Egyidejűségek (regény, 1980); Fény, …

Lepkecsontváz és cukorspárga

Január 26-án a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermi stúdiójában a szerző jelenlétében mutatták be Markó Bélának a Székely Könyvtár sorozatban megjelent Válogatott versek című kötetét. A találkozón ekörül zajlott a felolvasásokkal és zenei betétekkel gazdagított eszmecsere. Közreműködött Csutak István, a Garabonciás együttes vezetője, aki a Kézdivásárhelyen született költő több versét is megzenésítette. Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális …

Bodor Ádám Vásárhelyen

A Látó Iro­dal­mi Színpad márci­u­si vendége az idén 80 éves Bo­dor Ádám. A Si­nist­ra körzet íróját a Látó szer­kesztői köszöntik. Beszélgetőtársa Kovács András Fe­renc. Társ­szer­vező: Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Tom­pa Miklós Társu­la­ta. Közreműködik Gáspárik At­ti­la. A ren­dezvény helyszíne a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Kis­ter­me. Időpont: 2016. márci­us 29., kedd. Kezdés 18 órától. eirodalom.ro

KÖZLEMÉNY

február 23-án zajlott a Romániai Írók Szövetsége (RISZ) Tanácsának rendkívüli ülése. Az ülés keretében az Írószövetség tevékenységének időszerű kérdéseit vitatták meg, kiemelten a RISZ gondozásában megjelenő folyóiratok működéséről, a 136/2015. számú, a reprezentatív romániai kulturális folyóiratok finanszírozására vonatkozó törvénynek megfelelően. A Tanács elfogadta a Romániai Írók Szövetsége által kiadott folyóiratoknak járó pénzügyi keret elosztását. Áttekintette …

MEGHÍVÓ

Kós Károly Akadémia Alapítvány             Holnap Kulturális Egyesület   Tisztelettel meghívjuk  GÁLFALVI GYÖRGY KACAGÁSAINK című, a szerző esszéit és emlékiratait tartalmazó kötetének bemutatójára március 4-én, pénteken 17 órára a marosvásárhelyi Bernády Házba (Horea utca 6.). A könyvet bemutatja MARKÓ BÉLA és SZŰCS LÁSZLÓ. Közreműködik GÁSPÁRIK ATTILA színművész.

Elhunyt Paul Drumaru

2016. január 21-én elhunyt Paul Drumaru, próza- és esszéíró, költő, műfordító, számos klasszikus és kortárs magyar szerző művének fordítója. Paul Drumaru 1938. december 5-én született Gyulafehérváron. Szülővárosában kezdte meg tanulmányait, majd Nagyváradon folytatta. Volt könyvelő és Nagyváradon könyvtáros a Tartományi Könyvtárban. A iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 1966-ban, román nyelv és irodalom szakon. 1964-ben …

Kiosztják az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj díjátadó gálaünnepségére kerül sor január 22-én 18 órától a kolozsvári Sétatéri Kaszinóban. A magyar kultúra napján irodalom, képzőművészet és előadóművészet kategóriákban díjazák azt a három művészt, akik kultúránk átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelkedő módon hozzájárulnak, valamint életműdíjjal tüntetik ki Egyed Ákos történészt. A gálát AG Weinberger koncertje követi.

Magyar kultúra napja: turnéra indul Muszka Sándor és az Evilági együttes

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, ugyanis Kölcsey ezen a napon fejezte be nemzeti imánk, a Hymnusírását. A jeles napot évek óta már Erdélyben is megünneplik a magyar közösségek. Idén Muszka Sándor író, költő és az Evilági együttes közös produkcióval lép fel több városban a magyar kultúra ünnepe tiszteletére. Hajnali énekek a címe annak az előadásnak, …

Erdély-tematika az Eső folyóiratban

Erdély te­ma­tikájú lap­számmal jött ki az Eső című folyóirat. A de­cem­be­ri szám (2015/​4) Markó Béla versével nyit­ja Az erdőn túli ország c. blok­kot, majd Háy Jánostól közli az Élet és Iro­da­lom­ban nemrég meg­je­lent esszérészletének(Adjátok vissza! De mit?) tel­jes válto­zatát, va­la­mint ver­se­ket Balázs Imre Józseftől, Bal­la Zsófiától, Demény Pétertől, Fe­ke­te Vincétől, il­let­ve no­vellát, regényrészle­tet, egyéb kisprózát Csen­der Le­ventétől, Gálfal­vi …