Eredmény(ek) 43 mutatása

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Kolozsváron

Szeptember 14-én, csütörtökön 17 órakor a kolozsvári Minerva Házban (Jókai/Napoca u. 16 sz.) mutatják be Markó Béla és Lengyel László „Engedd hazámat értenem” című közös könyvét. Az eseményre a Helikon Kiadó, a Minerva Egyesület és a Kós Károly Akadémia Alapítvány közös szervezésében kerül sor. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetről Kelemen Hunor, Lengyel László, …

Holnapfeszt, Könyvmaraton és Törzsasztal: kulturális csemegék Nagyváradon

Szeptember 15-én Nyáry Krisztián lesz a Törzsasztal első vendége, e hónap 21–23. között tartják meg a Holnapfesztet, november 23–25. között pedig újabb Könyvmaraton lesz Nagyváradon – hangzott el kedden Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke, Szűcs László, a Várad folyóirat igazgatója és Tasnádi-Sáhy Péter, a Várad irodalmi rovatának szerkesztője közös sajtótájékoztatóján A Törzsasztal beszélgetéssorozat …

A Romániai Írók Szövetségének Díja Gálfalvi Györgynek

Május 31-én Bu­ka­rest­ben a Nem­ze­ti Színházban átadták a Romániai Írók Szövetsége díjait. Az el­is­merése­ket a 2016-os évben meg­je­lent köte­tek alapján a Nic­o­lae Ma­no­les­cu elnök által ve­ze­tett zsűri tit­kos sza­vazással ítélt oda líra, próza, dráma, ta­nulmány, műfordítás, nem­ze­ti ki­sebbségek nyel­ve, gyer­mek­iro­da­lom, debüt ka­tegóriában. A nem­ze­ti ki­sebbségek nyelvén meg­je­lent köny­vek ka­tegóriájában Gálfal­vi György ka­pott díjat, Kacagásaink című …

Erdélyi magyar prózaválogatást mutattak be románul Budapesten

Tizenhét kortárs erdélyi magyar író kisprózáit felvonultató, román nyelvű kötetet mutattak be a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. E. Ferencz Judit, a Román Kulturális Intézet támogatásával kötetbe rendezett írások fordítója az MTI-nek arról beszélt: az 1980-as évek közepén “cezúraszerűen megszűnt az erdélyi magyar írók románra fordítása”, a piac pedig a maga logikája szerint látta el ezt …

Nagy Koppány Zsolt Kolozsváron

Az Áll­junk meg egy szóra! beszélgetésso­ro­zat követ­kező állomásán, 2017. ápri­lis 27-én este 7 órától Nagy Koppány Zsolt írót, műfordítót látja vendégül László Noémi. A beszélgetésre a ko­lozsvári Bul­ga­kov Caféban kerül sor (I. M. Klein 17.). Nagy Koppány Zsolt (1978, Ma­rosvásárhely) je­len­leg Bu­da­pes­ten él, a Ma­gyar Idők mun­katársa. Kötetei:  Arról, hogy mi­lyen nehéz; / Erdélyi Híradó–Előre­tolt …

Korpa Tamás és Muszka Sándor – másképp

Költészet­nap másképp – ez­zel a címmel várja Kor­pa Tamás és Musz­ka Sándor iro­dal­mi estjére a li­te­ratúra­ked­velőket a csíksze­re­dai Kájoni János Me­gyei Könyvtár ápri­lis 12-én, szerdán 17 órára, a székely­ud­var­he­lyi G. Café pe­dig 13-án, csütörtökön 20 órára. Miért másképp? Több szem­pon­tot is fel­so­rol­hatnánk, de itt most csak a leglénye­ge­seb­bet: A Ma­gyar­országról in­dult, József At­ti­la születésnapjára emlékező …

Elhunyt Bodor Pál

Életének 87. évében, hosszan tartó be­tegség után el­hunyt Bo­dor Pál író, újságíró. Több álnéven is írt, ezek közül talán a leg­is­mer­tebb a Di­ur­nus volt. Ezen a néven je­len­tek meg írásai a Ma­gyar Nem­zet­ben és a Népsza­badságban. Bo­dor Pál 1930-ban szüle­tett Bu­da­pes­ten. Te­mesváron a pi­a­ris­ta líce­um­ban érettségi­zett 1948-ban. A bu­ka­res­ti egye­tem fi­lozófia-lélek­tan karán kezd­te meg ta­nulmánya­it, …

Csütörtökön indul az Arany-emlékév

Az Arany János emlékére szervezett eseménysorozat Nagyszalontán kezdődik csütörtökön, a költő születésének 200. évfordulóján. Az egész napos rendezvényt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitja meg. Az eseményen jelen lesz Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Cseke Attila szenátor is. A Magyar Tudományos …

„Mellettük élünk, és nem ismerjük őket” – szlovák irodalomról a Látó irodalmi estjén

A KósKároly Akadémia és a Látó szépirodalmi folyóirat közös irodalmi estet szervezett kedden a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében A legkisebb lépés címmel, szlovákok és magyarok kapcsolatáról, mai szlovák irodalomról. A rendezvény első részében Markó Béla beszélgetett Szigeti László íróval, a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó alapító igazgatójával, szerkesztőjével szlovákok és magyarok 21. századi kapcsolatáról. Kérdésként merült fel többek közt …