Kiosztották a József Attila-díjakat

Márci­us 14-én Bu­da­pes­ten átadták az álla­mi művésze­ti díja­kat. Az erdélyi­ek közül ezúttal Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője, és Csen­der Le­ven­te író részesült kitüntetésben. Íme a lis­ta: Ki­emel­kedő iro­dal­mi – költői, írói, műfordítói, iro­da­lomtörténészi – tevéke­nysége el­is­meréseként József At­ti­la-díjban részesült: CS. VAR­GA ISTVÁN, iro­da­lomtörténész, kri­ti­kus, szer­kesztő, az Eötvös Loránd Tu­dományegye­tem Bölcsésztu­dományi Kar nyu­gal­ma­zott egye­te­mi …

Kovács András Ferenc teátrumi versei

A Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház és a Fi­a­tal Írok Szövetsége iro­dal­mi szimpózi­u­mot szer­vez Ma­rosvásárhe­lyen, márci­us 27-én, hétfőn Kovács András Fe­renc teátru­mi ver­se­iről. A mottó: „Elég a játék!… Add a zálo­gom”. A színpad, a színpa­di látványi tárgyi­asságok, a párbeszéd, a tes­ti je­lenlét a színház médiumához erőtel­je­sen kap­csolódnak. De kap­csolódnak-e a költészet­hez? Van­nak-e átme­ne­tek poézis és színjátszás között? …

Háy János Nagyváradon: az irodalmi mű teremtett világ

Visszatérő vendég Háy János József Attila-, Füst Milán- és Szép Ernő díjas író, költő drámaíró a nagyváradi Törzsasztalnál. A péntek esti fantasztikus hangulatú beszélgetésen, melynek házigazdája Kőrössi P. József volt, az érdeklődők megtöltötték az Illyés Gyula Könyvesboltot. Az est elején Szűcs László, a Várad irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesztője ajánlotta a közönség figyelmébe a március …

Erdélyi magyar írók románul – könyvbemutató Marosvásárhelyen

Erdélyi magyar prózaírók román nyelvre fordított írásait tartalmazó kötetet mutatnak be 2017. március 29-én 17 órakor a marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetemen. A „Singurătate gonflabilă” címmel, a Román Kulturális Intézet gondozásában megjelent kötetben olyan kortárs magyar írók reprezentatív művei kaptak helyet, mint Demény Péter, Demeter Szilárd, Ferencz Zsuzsanna, György Attila, Láng Zsolt, Márton Evelin, Molnár Vilmos, …

A posztmodern, korszerű és korszerűtlen Arany Jánosról szól a friss Látó

A Látó szépirodalmi folyóirat márciusi lapszámát Arany János 200. születési évfordulójának szentelte. Az AranyLátót hétfő este mutatta be a marosvásárhelyi G-caféban Kovács András Ferenc főszerkesztő és Demény Péter szerkesztő, valamint Markó Béla és Nagy Attila költők. Arra a kérdésre, hogy kinek mit jelentett, vagy jelent Arany János költészete, a jelenlevők megosztották gyerekkori élményeiket, illetve arról …

Öt erdélyi versenyző vesz részt a 2017-es Versünnep Fesztivál döntőjében

Míg az újjáindulásának idején és az azt követő években is sokan vettek részt a Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjében, az utóbbi időben kevesebben jelentkeznek erre a megmérettetésre. Kilyén Ilka színművész, a zsűri tagja úgy fogalmazott, bár kevesen voltak, azok, akik továbbjutottak, méltón képviselik Erdélyt az április 9-i, budapesti eseményen. Az idei Versünnep Fesztivál erdélyi elődöntőjét a …

Elhunyt Bodor Pál

Életének 87. évében, hosszan tartó be­tegség után el­hunyt Bo­dor Pál író, újságíró. Több álnéven is írt, ezek közül talán a leg­is­mer­tebb a Di­ur­nus volt. Ezen a néven je­len­tek meg írásai a Ma­gyar Nem­zet­ben és a Népsza­badságban. Bo­dor Pál 1930-ban szüle­tett Bu­da­pes­ten. Te­mesváron a pi­a­ris­ta líce­um­ban érettségi­zett 1948-ban. A bu­ka­res­ti egye­tem fi­lozófia-lélek­tan karán kezd­te meg ta­nulmánya­it, …

Fodor Sándor Emlékkonferencia Kolozsváron

Fodor Sándor halálának ötödik évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervez Kolozsváron az Erdélyi Magyar Írók Ligája. A konferencia, illetve az azt követő kerekasztal-beszélgetés a József Attila-díjas írónak-műfordítónak, az erdélyi magyar irodalmi élet jeles képviselőjének, az Erdélyi Magyar Írók Ligája első elnökének állít emléket, egyúttal pedig a szerző munkásságának újraértékelését, az életmű súlypontjainak úrjagondolását kísérli meg, közölték a …

Borsodi L. László Kolozsváron

2017. márci­us 10-én, pénte­ken 18 órától kerül sor Ko­lozsváron a Györkös Mányi Al­bert Emlékházban (Re­pub­li­cii u. 5. sz.) Bor­so­di L. László Fel­jegyzések a földről (2012), a Par­ton (2013) és az Utolér, szem­bejön (2016) című próza­versköte­te­i­nek be­mu­tatójára. A csíksze­re­dai Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó gon­dozásában meg­je­lent köny­ve­ket Bodó Márta szer­kesztő mu­tat­ja be a szerző je­lenlétében.

Csütörtökön indul az Arany-emlékév

Az Arany János emlékére szervezett eseménysorozat Nagyszalontán kezdődik csütörtökön, a költő születésének 200. évfordulóján. Az egész napos rendezvényt Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitja meg. Az eseményen jelen lesz Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Cseke Attila szenátor is. A Magyar Tudományos …